เว็บแคสต์

 

Analyst Briefing Presentation Q2/2015
(17 สิงหาคม 2558)
Video & Slides
ระยะเวลา: 22:23 นาที
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ
 
Analyst Briefing Presentation Year 2014
(26 กุมภาพันธ์ 2558)
Video & Slides
ระยะเวลา: 32:05 นาที
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ
 
Analyst Briefing Presentation Q3/2014
(14 พฤศจิกายน 2557)
Video & Slides
ระยะเวลา: 10:58 นาที
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ
 
Analyst Briefing Presentation Q2/2014
(25 สิงหาคม 2557)
Video & Slides
ระยะเวลา: 8:01 นาที
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ
 
Analyst Briefing Presentation Year 2013
(27 กุมภาพันธ์ 2557)
Video & Slides
ระยะเวลา: 19:29 นาที
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ
 
Analyst Briefing Presentation Q3/2013
(15 พฤศจิกายน 2556)
Video & Slides
ระยะเวลา: 27:22 นาที
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ
 
Analyst Briefing Presentation Q2/2013
(16 สิงหาคม 2556)
Video & Slides
ระยะเวลา: 15:37 นาที
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ
 
Analyst Briefing Presentation Year 2012
(28 กุมภาพันธ์ 2556)
Video & Slides
ระยะเวลา: 8:27 นาที
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ
 
Analyst Briefing Presentation Q2/2012
(14 สิงหาคม 2555)
Video & Slides
ระยะเวลา: 28:34 นาที
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ
 
Analyst Briefing Presentation Q1/2012
(11 พฤษภาคม 2555)
Video & Slides
ระยะเวลา: 20:09 นาที
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ
 
Analyst Briefing Presentation Year 2011
(01 มีนาคม 2555)
Video & Slides
ระยะเวลา: 43:18 นาที
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ
 
Analyst Briefing Presentation Q4/2011
(26 มกราคม 2555)
Video
ระยะเวลา: 01:12:52 นาที
 
Analyst Briefing Presentation Q3/2011
(15 พฤศจิกายน 2554)
Video & Slides
ระยะเวลา: 8:58 นาที
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ
 
Analyst Briefing Presentation Q2/2011
(16 สิงหาคม 2554)
Video & Slides
ระยะเวลา: 12:59 นาที
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ
 
Analyst Briefing Presentation Q1/2011
(18 พฤษภาคม 2554)
Video & Slides
ระยะเวลา: 23:45 นาที
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ
 
Analyst Briefing Presentation Year 2010
(02 มีนาคม 2554)
Video & Slides
ระยะเวลา: 37:44 นาที
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ
 
Analyst Briefing Presentation Q2/2010
(17 สิงหาคม 2553)
Video & Slides
ระยะเวลา: 4:17 นาที
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ
 
Analyst Briefing Presentation Year 2009
(04 มีนาคม 2553)
Video & Slides
ระยะเวลา: 8:06 นาที
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ
 
Analyst Briefing Presentation Q3/2009
(17 พฤศจิกายน 2552)
Video & Slides
ระยะเวลา: 4:58 นาที
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ
 
Analyst Briefing Presentation Q2/2009
(18 สิงหาคม 2552)
Video & Slides
ระยะเวลา: 6:42 นาที
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ
 
Analyst Briefing Presentation Q1/2009
(18 พฤษภาคม 2552)
Video & Slides
ระยะเวลา: 4:50 นาที
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ
 
Analyst Briefing Presentation Year 2007
(28 กุมภาพันธ์ 2551)
Video & Slides
ระยะเวลา: 5:11 นาที
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ