วิสัยทัศน์

สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม เที่ยงตรง สร้างสรรค์ ทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด


พันธกิจ

  1. ผู้ชม : นำเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ผ่านทุกช่องทาง ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และรับผิดชอบต่อสังคม
  2. ลูกค้า/คู่ค้า : ส่งมอบคุณค่าและสร้างความผูกพันผ่านการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  3. พนักงาน : พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
  4. ผู้ถือหุ้น : สร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
  5. สังคมชุมชน : ส่งเสริมเนื้อหาและสาระความรู้ เพื่อสร้างสังคมตื่นรู้
  6. ประเทศ : สื่อสารเนื้อหาสาระที่เสริมความฉลาด สร้างความเชื่อมั่น และสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศชาติ

MCOT+S Culture


แผนยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1

SO1: Operational Excellence

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2

SO2: Financial Stability

บริหารจัดการเสถียรภาพระบบการเงิน

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3

SO3: New S-Curve

สร้างมูลค่าและรายได้จากธุรกิจใหม่