วิสัยทัศน์

องค์กรสื่อสร้างสรรค์ชั้นนำ

 

พันธกิจ

  1. ดำเนินธุรกิจสื่อสารมวลชนครบวงจรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
  2. ผลิตและจัดหา Content ที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ
  3. ให้บริการออกอากาศ (Network Provider) ทุกช่องทาง (Platform) ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
  4. เป็นองค์กรดิจิตอล (Digital Organization) ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

ค่านิยมองค์กร