เลือกปี:  

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เวลา รับชมวีดิโอ
Opening 11.10 นาที
วาระที่ 1 3.12 นาที
วาระที่ 2 3.07 นาที
วาระที่ 3 2.08.57 ชั่วโมง
วาระที่ 4 6.20 นาที
วาระที่ 5 2.51 นาที
วาระที่ 6 23.08 นาที
วาระที่ 7 5.09 นาที
วาระที่ 8 22.14 นาที
วาระที่ 9 2.19 นาที
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ ดาวน์โหลด(PDF) ดาวน์โหลด(DOC)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 26/06/2562  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 08/05/2562  
เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 29/05/2562  
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 29/05/2562
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 29/05/2562
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 29/05/2562
ฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 29/05/2562
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 25/03/2562
ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 01/10/2561
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 01/10/2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เวลา รับชมวีดิโอ
Opening 10.18 นาที
วาระที่ 1 2.58 นาที
วาระที่ 2 2.51 นาที
วาระที่ 3 51.44 นาที
วาระที่ 4 1.17.02 ชั่วโมง
วาระที่ 5 13.00 นาที
วาระที่ 6 10.10 นาที
วาระที่ 7 5.38 นาที
วาระที่ 8 6.44 นาที
วาระที่ 9 4.07 นาที
วาระที่ 10 17.40 นาที
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ ดาวน์โหลด(PDF) ดาวน์โหลด(DOC)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 03/05/2561  
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 19/03/2561  
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 19/03/2561
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 19/03/2561
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 19/03/2561
หลักเกณฑ์ส่งคำถามล่วงหน้า 19/03/2561  
ฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมฯ 19/03/2561
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 19/03/2561
ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 26/09/2560  
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 26/09/2560  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เวลา รับชมวีดิโอ
Opening 15.58 นาที
วาระที่ 1 2.22 นาที
วาระที่ 2 3.55 นาที
วาระที่ 3 67.57 นาที
วาระที่ 4 30.25 นาที
วาระที่ 5 4.44 นาที
วาระที่ 6 35.58 นาที
วาระที่ 7 17.26 นาที
วาระที่ 8 3.24 นาที
วาระที่ 9 29.19 นาที
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 วันที่ ดาวน์โหลด(PDF) ดาวน์โหลด(DOC)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 03/05/2560  
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 15/03/2560  
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 22/03/2560
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 22/03/2560
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 22/03/2560
แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 27/03/2560
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า 27/03/2560
หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า 27/03/2560
ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 23/09/2559  
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 23/09/2559  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เวลา รับชมวีดิโอ
Opening 14.21 นาที
วาระที่ 1 2.25 นาที
วาระที่ 2 3.32 นาที
วาระที่ 3 26.27 นาที
วาระที่ 4 1.15.48 นาที
วาระที่ 5 5.11 นาที
วาระที่ 6 20.43 นาที
วาระที่ 7 2.41 นาที
วาระที่ 8 7.48 นาที
วาระที่ 9 19.38 นาที
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 03/05/2559
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 15/03/2559
ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 24/09/2558
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 24/09/2558
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เวลา รับชมวีดิโอ
Opening 29.40 นาที
วาระที่ 1 2.01 นาที
วาระที่ 2 10.41 นาที
วาระที่ 3-4 2.05.47 นาที
วาระที่ 5 10.35 นาที
วาระที่ 6 29.01 นาที
วาระที่ 7 6.12 นาที
วาระที่ 8 28.57 นาที
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558 07/05/2558
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 16/03/2558
แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558    
ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 24/09/2557
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 24/09/2557
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เวลา ดูวิดีโอ
Opening 12.58 นาที
วาระที่ 1 2.48 นาที
วาระที่ 2 8.33 นาที
วาระที่ 3 1.01.50 นาที
วาระที่ 4 1.13.17 นาที
วาระที่ 5 4.14 นาที
วาระที่ 6 16.29 นาที
วาระที่ 7 13.33 นาที
วาระที่ 8 2.59 นาที
วาระที่ 9 10.42 นาที
วาระที่ 10 17.26 นาที
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557 08/05/2556
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 17/03/2557
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับ การได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 17/03/2557
ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 01/10/2556
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/10/2556
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เวลา ดูวิดีโอ
Opening 7.47 นาที
วาระที่ 1 2.42 นาที
วาระที่ 2 7.21 นาที
วาระที่ 3 8.54 นาที
วาระที่ 4 37.10 นาที
วาระที่ 5 2.12 นาที
วาระที่ 6 30.01 นาที
วาระที่ 7 13.28 นาที
วาระที่ 8 2.17 นาที
วาระที่ 9 15.11 นาที
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556 03/05/2556
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 21/03/2556
ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท. 03/10/2555
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 27/09/2555
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เวลา ดูวิดีโอ
Opening 9.17 นาที
วาระที่ 1 2.29 นาที
วาระที่ 2 10.13 นาที
วาระที่ 3 36.46 นาที
วาระที่ 4 25.11 นาที
วาระที่ 5 4.32 นาที
วาระที่ 6 20.42 นาที
วาระที่ 7 45.12 นาที
วาระที่ 8 4.59 นาที
วาระที่ 9 59.28 นาที
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2555 08/05/2555
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 24/03/2555
ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 15/09/2554
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 15/09/2554
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เวลา ดูวิดีโอ
Opening 6.04 นาที
วาระที่ 1 1.50 นาที
วาระที่ 2 2.04 นาที
วาระที่ 3 52.44 นาที
วาระที่ 4 41.12 นาที
วาระที่ 5 5.51 นาที
วาระที่ 6 35.29 นาที
วาระที่ 7 18.34 นาที
วาระที่ 8 3.47 นาที
วาระที่ 9 35.23 นาที
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 26/12/2554
หนังสือชี้แจงกระทรวงการคลังกรณีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท 14/12/2554
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี 14/12/2554
เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 22/11/2554
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 22/04/2554
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 22/03/2554
แผนที่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 22/03/2554
ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 29/11/2553
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 29/11/2553
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เวลา ดูวิดีโอ
Opening 19.19 นาที
วาระที่ 1 3.31 นาที
วาระที่ 2 1.32 นาที
วาระที่ 3 26.34 นาที
วาระที่ 4 33.27 นาที
วาระที่ 5 21.41 นาที
วาระที่ 6 13.46 นาที
วาระที่ 7 05.03 นาที
วาระที่ 8 01.22 นาที
วาระที่ 9 46.55 นาที
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 06/05/2553
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 29/03/2553
ประกาศการให้สิทธิผู้ืถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 30/11/2552
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 30/11/2552
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แบบ ก. 30/11/2552
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) แบบ ข. 30/11/2552
หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (สำหรับกรณีที่บริษัทเป็นผู้ขอตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร) แบบ 35-E2 30/11/2552
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เวลา ดูวิดีโอ
Clip 01 29.25 นาที
Clip 02 21.30 นาที
Clip 03 28.17 นาที
Clip 04 36.01 นาที
Clip 05 36.01 นาที
Clip 06 28.34 นาที
Clip 07 30.03 นาที
Clip 08 30.21 นาที
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 10/09/2552
เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 27/08/2552
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 24/04/2552
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 24/04/2552