ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2562
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 12,763
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 22.71
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29/05/2562 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 19,511
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.01

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. กระทรวงการคลัง 452,134,022 65.80
2. ธนาคาร ออมสิน 78,865,978 11.48
3. น.ส.อรวรรณ วิเชียรกวี 9,640,000 1.40
4. นายสมพงษ์ อาภาธนานนท์ 8,136,000 1.18
5. นางมยุรี วงแก้วเจริญ 6,500,000 0.95
6. นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ 6,360,400 0.93
7. นายชาญชัย กุลถาวรากร 6,000,000 0.87
8. นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ 5,520,000 0.80
9. นายฐานพัชร์ ธัญวัฒน์อภิโชติ 5,260,000 0.77
10. สำนักงานประกันสังคม 4,727,500 0.69
11. นายศุภฤกษ์ มงคลสมัย 3,970,000 0.58
12. นางพจนีย์ พิชิตบัญชรชัย 3,906,900 0.57