เลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล: นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท
ประวัติการศึกษา:
 • ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์การทำงาน:
 • 2558 - ปัจจุบัน , เลขานุการบริษัท บมจ. อสมท
 • 2556 - ปัจจุบัน , ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท บมจ. อสมท
 • 2554 - 2556 , ผู้จัดการส่วนสารสนเทศบริษัทจดทะเบียน บมจ. อสมท
 • 2554 , ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. อสมท

การผ่านหลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 25/2015
 • Anti Corruption : The practical Guide (ACPG) รุ่น 18/2015
 • Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 3/2015
 • Company Reporting Program (CRP) รุ่น 4/2012
 • Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 8/2007
 • Company Secretary Program (CSP) รุ่น 22/2007
 • Assist your Bod in leading through disruptions with CG perspective: CG code workshop

หลักสูตรการอบรมอื่น

 • นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม การทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่น 7
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ รุ่น 15 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทจดทะเบียน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย