เลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล: นายเขมทัตต์ พลเดช
ตำแหน่ง: กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท
ประวัติการศึกษา:
  • ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ (สาขาสื่อสารการตลาดและแบรนด์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ปริญญาตรี วารสารศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน:
  • กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บอดคาสติ้ง จำกัด (สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี)
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สปา-ฮาคูโฮโด จำกัด
  • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

การผ่านหลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

  • Directors Certification Program รุ่น 205/2015

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

  • ด้านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ การตลาดและการขาย และสื่อสารมวลชน)
  • ด้านกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา (การวางแผนกลยุทธ์)

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

  • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

  • ไม่มี