นางสาวศิริกุล เลากัยกุล

 • ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

วันเดือนปีเกิด

 • 9 เมษายน 2502

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ บมจ.การบินไทย
บริษัท/หน่วยงานอื่นๆ
 • Founder & Principal Consultant บริษัท ที่ปรึกษาแบรนด์บีอิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีอิ้งซัสเทน จำกัด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) Bhurapa University & Victoria University ออสเตรเลีย
 • ปริญญาโท Advertising Management มหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน ออสติน เท็กซัส สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี การสื่อสารมวลชน (ภาพยนตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • Founder & Principal Consultant บริษัท ที่ปรึกษาแบรนด์บีอิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีอิ้งซัสเทน จำกัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ (สื่อสารมวลชนและมัลติมีเดีย การตลาดและการขาย และบริหารบุคคล)

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ร้อยละ 0.0044

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นางปานทิพย์ ศรีพิมล

 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

วันเดือนปีเกิด

 • 19 ธันวาคม 2505

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท/หน่วยงานอื่นๆ
 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • กรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Role of the Nomination and Governance Committee, Class 5/2013
 • Audit Committee Program (ACP), year 2012
 • Director Certification Program (DCP), year 2006

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ (การบริหารจัดการองค์กร การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การบริหารธุรกิจ)
 • กฎหมาย (การกฎหมายธุรกิจ การกฎหมายมหาชน)
 • กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา (การวางแผนกลยุทธ์)
 • สังคม (การกำกับดูแลกิจการที่ดี)

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นางภัทรียา เบญจพลชัย

 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

วันเดือนปีเกิด

 • 31 พฤษภาคม 2497

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท/หน่วยงานอื่นๆ
 • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง
 • กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • กรรมการพิจารณา SET Awards ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • คณะกรรมการวินัยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กรรมการ บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จำกัด
 • ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต (บัญชีทฤษฎี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการ บริษัท กระบี่เภตรา จำกัด
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการและเลขานุการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
 • อนุกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การดำเนินการเกี่ยวกับ Corporate Governance ในประเทศไทย สำนักนายกรัฐมนตรี
 • กรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรรมการ คณะกรรมการกำกับและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ สำนักบริหารหนี้สาธารณะ
 • กรรมการในคณะกรรมการโครงการประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program Update (DCPU) รุ่น 2/2014
 • Financial Institutions Governance Program (FGP) , ปี 2010
 • Directors Certification Program (DCP) รุ่น 1/2000

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร (การเงิน)
 • การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ (การบริหารจัดการองค์กร การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การบริหารธุรกิจ)
 • กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา (การวางแผนกลยุทธ์)
 • บัญชี (การบัญชี การตรวจสอบบัญชี)
 • สังคม (การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม)

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี