นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์

 • ประธานกรรมการสรรหา

อายุ

 • 62 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหา

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการอิสระ บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • กรรมการอิสระ องค์การสะพานปลา
 • กรรมการอิสระ บจ.ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์

ประวัติการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

 • 2558 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/สายงานบัญชีและการเงิน บมจ. ไออาร์พีซี
 • 2558 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท
 • 2558 - 2561 กรรมการ บจ. ไออาร์พีซี พีซีซี
 • 2558 - 2561 กรรมการ บจ.น้ำมัน ไออาร์พีซี
 • 2558 - 2561 กรรมการ บจ. ไออาร์พีซี โพลีออล
 • 2558 - 2561 กรรมการ บมจ. อูเบะ เคมิคอลศ์ (เอเชีย)
 • 2558 - 2561 กรรมการ บจ. ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์
 • 2558 - 2561 กรรมการ บจ. ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล
 • 2558 - 2559 กรรมการ บจ. ไทย เอบีเอส
 • 2553 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 32/2019
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 204/2015
 • Successful Formulation and Execution Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2014
 • Corporate Governance foe Execution (CGE) รุ่นที่ 1/2014
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านบัญชี การเงิน
 • ด้านการวางแผนและกลยุทธ์

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายบุญสน เจนชัยมหกุล

 • กรรมการสรรหา

อายุ

 • 56 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการสรรหา

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคาร ออมสิน จำกัด
บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ทิพยประกันชีวิต
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ไม่มี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 1 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรม ทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตร วิทยาการประกันภัย ระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ประวัติการทำงาน

 • 2558 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 2553-2558 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 149/2011

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นางภัทรพร วรทรัพย์

 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหา

อายุ

 • 51 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหา

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ PTT International Trading London LTD.
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ไม่มี

ประวัติการศึกษา

 • การจัดการดุษฎีบัณฑิต (การจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) University of Central Oklahoma,USA
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการทำงาน

 • 18 มิ.ย.2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
 • 11 มิ.ย.2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการศึกษาผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน
 • 10 มี.ค.2563 - ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่งชาติ
 • กรรมการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการคลัง กรมบัญชีกลาง

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ความชำนาญด้านการเงินการคลัง
 • การบริหารจัดการภาครัฐ

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี