รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

 

Search News:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550วันที่ หัวข้อข่าว
26 ธ.ค. 2555 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
26 ธ.ค. 2555 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ
07 ธ.ค. 2555 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
04 ธ.ค. 2555 เลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
23 พ.ย. 2555 แจ้งกรรมการบริษัทฯ ลาออก
22 พ.ย. 2555 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
13 พ.ย. 2555 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสาหรับงบการเงินไตรมาสสามของปี 2555
13 พ.ย. 2555 อนุมัติงบการเงินไตรมาสสาม ของปี 2555
13 พ.ย. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2555 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555
07 พ.ย. 2555 แจ้งกรรมการบริษัทฯ ลาออก
18 ต.ค. 2555 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
18 ต.ค. 2555 การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
05 ต.ค. 2555 แจ้งกรรมการบริษัทฯ ลาออก
03 ต.ค. 2555 ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
02 ต.ค. 2555 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท รับตำแหน่ง
27 ก.ย. 2555 แจ้งกรรมการบริษัทฯ ลาออก
26 ก.ย. 2555 การอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2555 การแต่งตั้งผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
26 ก.ย. 2555 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท
06 ก.ย. 2555 แจ้งผู้ได้รับคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
23 ส.ค. 2555 แจ้งกรรมการบริษัทลาออก
09 ส.ค. 2555 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับงบการเงินไตรมาสสองของปี 2555
09 ส.ค. 2555 อนุมัติงบการเงินไตรมาสสอง ของปี 2555
09 ส.ค. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 ส.ค. 2555 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555
27 ก.ค. 2555 รายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุน
23 พ.ค. 2555 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
23 พ.ค. 2555 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
11 พ.ค. 2555 แจ้งกรรมการบริษัทฯ ลาออก
11 พ.ค. 2555 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555
11 พ.ค. 2555 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
11 พ.ค. 2555 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับงบการเงินไตรมาสหนึ่ง ของปี 2555
11 พ.ค. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พ.ค. 2555 อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1/2555 แต่งตั้ง รก.กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานกรรมการตรวจสอบ
08 พ.ค. 2555 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทางเว็บไซต์ของบริษัท
27 เม.ย. 2555 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
25 เม.ย. 2555 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2555 (แก้ไข)
25 เม.ย. 2555 การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
25 เม.ย. 2555 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผูถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2555
23 มี.ค. 2555 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
01 มี.ค. 2555 งบการเงินรายปี 2554 (แก้ไขหน้ารายงานผู้สอบบัญชี)
29 ก.พ. 2555 งบการเงินรายปี 2554
29 ก.พ. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
29 ก.พ. 2555 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับงบการเงิน ของปี 2554 (แก้ไข)
29 ก.พ. 2555 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับงบการเงิน ของปี 2554
29 ก.พ. 2555 มติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายปันผล
25 ม.ค. 2555 การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
25 ม.ค. 2555 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
20 ม.ค. 2555 รายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุน
10 ม.ค. 2555 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
04 ม.ค. 2555 แจ้งกรรมการบริษัทฯ ที่ลาออก