รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

 

Search News:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550วันที่ หัวข้อข่าว
29 ธ.ค. 2551 การจัดตั้งบริษัทร่วม
16 ธ.ค. 2551 แจ้งกรรมการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
01 ธ.ค. 2551 แจ้งการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระและกรรมการ
13 พ.ย. 2551 แจ้งการบอกเลิกสัญญาจ้างบริหารกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
13 พ.ย. 2551 คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2551
13 พ.ย. 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)
13 พ.ย. 2551 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2551
24 ก.ย. 2551 แก้ไขวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล
24 ก.ย. 2551 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและแต่งตั้งกรรมการใหม่
13 ส.ค. 2551 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2551
13 ส.ค. 2551 คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาส 2 ของปี 2551
13 ส.ค. 2551 ส่งงบการเงินไตรมาส 2 และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
13 ส.ค. 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
28 ก.ค. 2551 แจ้งกรรมการไม่สามารถเข้าดำรงตำแหน่ง
28 ก.ค. 2551 รายงานการใช้เงินจากการกระจายหลักทรัพย์
28 ก.ค. 2551 Form F24-1 แจ้งกรรมการตรวจสอบคนใหม่
02 ก.ค. 2551 มติคณะกรรมการเรื่องแต่งตั้งกรรมการใหม่
16 มิ.ย. 2551 มติแต่งตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท
12 มิ.ย. 2551 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2008
29 พ.ค. 2551 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม EGM 1/51 บนเว็บไซต์
23 พ.ค. 2551 แจ้งขอแก้ไขระเบียบวาระการประชุมวิสามัญ 1/2551
21 พ.ค. 2551 แจ้งกรรมการบริษัทฯลาออก
14 พ.ค. 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
14 พ.ค. 2551 คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาสแรกปี 2551
13 พ.ค. 2551 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2551
13 พ.ค. 2551 มติคณะกรรมการเรื่องการจัดประชุมวิสามัญ 1/2551
30 เม.ย. 2551 มติคณะกรรมการเรื่องแต่งตั้งคณะกก.ตรวจสอบ
25 เม.ย. 2551 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น2551
11 เม.ย. 2551 แจ้งกรรมการบริษัทลาออก
26 มี.ค. 2551 ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับผลประกอบการ
11 มี.ค. 2551 ขอแก้ไขงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 50 และ 49
11 มี.ค. 2551 งบการเงินรายปี 2007(แก้ไขงบกระแสเงินสด)
04 มี.ค. 2551 แจ้งกรรมการบริษัทฯลาออก
29 ก.พ. 2551 งบการเงินไตรมาสที่ 4/2550
29 ก.พ. 2551 ชี้แจงผลประกอบการเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20
29 ก.พ. 2551 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการงบการเงินปี 2550
29 ก.พ. 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
29 ก.พ. 2551 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและจ่ายเงินปันผล
29 ก.พ. 2551 งบการเงินรายปี 2550(แก้ไขหัวข้อข่าว)
11 ก.พ. 2551 ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทลาออกจากตำแหน่ง
01 ก.พ. 2551 รายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุน
01 ม.ค. 2551 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกก.ตรวจสอบ F24-3