รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

 

Search News:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550วันที่ หัวข้อข่าว
24 ก.ย. 2558 การอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2558
24 ก.ย. 2558 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท
26 ส.ค. 2558 เลือกตั้งรองประธานกรรมการ บมจ. อสมท
26 ส.ค. 2558 แจ้งกรรมการบริษัทลาออก
13 ส.ค. 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
13 ส.ค. 2558 ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงบการเงินงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20
13 ส.ค. 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
13 ส.ค. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 ส.ค. 2558 อนุมัติงบการเงินสำหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
17 ก.ค. 2558 คำพิพากษาคดีปกครองระหว่าง บริษัท ไร่ส้ม จำกัด กับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
08 ก.ค. 2558 รายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุน
15 พ.ค. 2558 ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงบการเงินงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20
15 พ.ค. 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
15 พ.ค. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พ.ค. 2558 อนุมัติงบการเงินสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
15 พ.ค. 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
07 พ.ค. 2558 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทางเว็บไซต์ของบริษัท
30 เม.ย. 2558 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
29 เม.ย. 2558 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
24 เม.ย. 2558 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558