• Print This 
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

 

Search News:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550วันที่ หัวข้อข่าว
27 มี.ค. 2557 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
18 มี.ค. 2557 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
25 ก.พ. 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556
25 ก.พ. 2557 การได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ
25 ก.พ. 2557 ขอชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ฉบับภาษาอังกฤษ
25 ก.พ. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
25 ก.พ. 2557 งบการเงินรายปี 2556
25 ก.พ. 2557 อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2556 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล
28 ม.ค. 2557 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
28 ม.ค. 2557 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และ แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการตรวจสอบ
28 ม.ค. 2557 รายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุน
13 ม.ค. 2557 ผลการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ
13 ม.ค. 2557 แจ้งกรรมการบริษัทฯ ลาออก
12 ธ.ค. 2556 การเข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ
28 พ.ย. 2556 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
13 พ.ย. 2556 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับงบการเงินงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
13 พ.ย. 2556 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556
13 พ.ย. 2556 อนุมัติงบการเงินสำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
13 พ.ย. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
17 ต.ค. 2556 แจ้งกรรมการบริษัทฯ ที่ลาออก