รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

 

Search News:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550วันที่ หัวข้อข่าว
17 ก.ค. 2558 คำพิพากษาคดีปกครองระหว่าง บริษัท ไร่ส้ม จำกัด กับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
08 ก.ค. 2558 รายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุน
15 พ.ค. 2558 ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงบการเงินงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20
15 พ.ค. 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
15 พ.ค. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พ.ค. 2558 อนุมัติงบการเงินสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
15 พ.ค. 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
07 พ.ค. 2558 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทางเว็บไซต์ของบริษัท
30 เม.ย. 2558 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
29 เม.ย. 2558 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
24 เม.ย. 2558 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558
17 มี.ค. 2558 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
24 ก.พ. 2558 งบการเงินรายปี 2557
24 ก.พ. 2558 ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงบการเงินงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20
24 ก.พ. 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
24 ก.พ. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
24 ก.พ. 2558 ชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ฉบับภาษาอังกฤษ
24 ก.พ. 2558 อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2557 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล
27 ม.ค. 2558 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
08 ม.ค. 2558 รายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุน