คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน

 

รายการ ดาวน์โหลด
2558  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2558 378 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2558 403 KB
2557  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2557 418 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2557 383 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2557 317 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2557 346 KB
2556  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2556 354 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2556 338 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2556 322 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2556 317 KB
2555  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2555 323 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2555 334 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2555 332 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2555 420 KB
2554  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2554 438 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2554 428 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2554 475 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2554 429 KB
   
2553  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2553 399 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2553 456 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2553 227 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2553 123 KB
   
2552  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2552 124 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2552 126 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2552 124 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2552 127 KB
   
2551  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2551 124 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2551 114 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2551 127 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2551 115 KB
   
2550  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2550 22.90 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2550 20.80 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2550 24.60 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2550 11.10 KB

 

These Files are in PDF file format which requires Adobe Acrobat Reader. If you do not have it, the latest version can be downloaded here free of charge