นายเขมทัตต์ พลเดช

 • กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 • รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นายธนะชัย วงศ์ทองศรี

 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): 0.000046
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการผลิตเนื้อหาและรายการ
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล

 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นางกัลยา โลหิตคุปต์

 • ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักบริหาร
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

น.ส.มาลิน พลธีระเสถียร

 • ผช.กก.ผอ.ใหญ่
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์

 • ผช. กก. ผอ. ใหญ่ สำนักวิทยุ
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นายธานินทร์ ถาวรศาสนวงศ์

 • ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักวิศวกรรมโครงข่าย
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นายสมหมาย สุวรรณวงษ์

 • ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักกลยุทธ์องค์กร
 • รักษาการ ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักโทรทัศน์
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): 0.000013%
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง

 • ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน
 • รักษาการ ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักพัฒนาธุรกิจ
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นางช่อทิพย์ นรเศรษฐ์กุล

 • ผช.กก.ผอ.ใหญ่
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -
 • ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักทรัพยากรมนุษย์
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

 • ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักกฎหมาย
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): 0.000028
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นายคณิต บุษบง

 • ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักข่าวไทย
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นายขจรศักดิ์ จตุรภัทรนนท์

 • ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการขาย
 • ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักการขาย และรก.ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักการตลาด
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -