ผู้บริหาร

 

Sivaporn Chomsuwan 1. นายศิวะพร ชมสุวรรณ
ตำแหน่ง: กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) -
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ) -
Duangchai Maharakkhaka 2. นางดวงใจ มหารักขกะ
ตำแหน่ง: รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการผลิตเนื้อหาและรายการ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.0000084
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ) -
Nimanong  Yensabay 3. นางนิ่มอนงค์ เย็นสบาย
ตำแหน่ง: รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการบริหารการตลาดและสื่อ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.00024
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ) -
Sanamchai  Gamjorn 4. นายสนามชัย กำจร
ตำแหน่ง: รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและสนับสนุนเชิงเทคนิค
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.0033
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ) -
Polchai  Vinijchaikul 5. นายพลชัย วินิจฉัยกุล
ตำแหน่ง: รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) -
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ) 0.0000082 (คู่สมรส)
6.
ตำแหน่ง: รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) -
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ) -
Thanachai Wongthongsri 7. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี
ตำแหน่ง: รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.000046
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ) -
Lapamas  Tantawatana 8. นางลภามาศ ตัณฑวรรธนะ
ตำแหน่ง: ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักผลิตรายการ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) -
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ) -
Wisuth Komwatcharapong 9. นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์
ตำแหน่ง: ผช. กก. ผอ. ใหญ่ สำนักวิทยุ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) -
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ) -
Kanlaya Lohitkhup 10. นางกัลยา โลหิตคุปต์
ตำแหน่ง: ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักข่าวไทย
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) -
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ) -
Somchok Sukkur 11. นายสมโชค สุขเกื้อ
ตำแหน่ง: ผช. กก. ผอ. ใหญ่ สำนักวิศวกรรมโครงข่าย
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) -
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ) -
Malin  Palathirasathien 12. น.ส.มาลิน พลธีระเสถียร
ตำแหน่ง: ผช.กก.ผอ.ใหญ่สำนักการตลาด
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) -
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ) -
Somchit  Chinsomboon 13. นายสมจิต ชินสมบูรณ์
ตำแหน่ง: ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักบริหารกลาง
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.000092
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ) -
Suchati Simakorn 14. นายสุชาติ สิมากร
ตำแหน่ง: ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักกลยุทธ์องค์กร
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) -
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ) -
Chotip  Norasetkul 15. นางช่อทิพย์ นรเศรษฐ์กุล
ตำแหน่ง: ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักทรัพยากรมนุษย์
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) -
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ) -
Sonthi  Itchayawiroj 16. นายสนธิ อิชยาวิโรจน์
ตำแหน่ง: ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักกฎหมาย
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.000028
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ) -
Suphawan Thumvachiraporn 17. นางศุภวรรณ ธรรมวชิราพร
ตำแหน่ง: ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.000079
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ) -
Kanit  Budsabong 18. นายคณิต บุษบง
ตำแหน่ง: ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักอำนวยการ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) -
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ) -
Tassanawadee  Thongprasert 19. น.ส.ทัศนาวดี ทองประเสริฐ
ตำแหน่ง: ผช.กก.ผอ.ใหญ่ ประจำสำนักอำนวยการ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) -
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ) -
Anusorn Sirichart 20. นายอนุสรณ์ ศิริชาติ
ตำแหน่ง: ผช.กก.ผอ.ใหญ่ ประจำสำนักอำนวยการ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) -
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ) -
21. น.ส.บุษบา ศรีรัตนากร
ตำแหน่ง: ผช.กก.ผอ.ใหญ่ ประจำสำนักอำนวยการ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) -
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ) -
22. นายขจรศักดิ์ จตุรภัทรนนท์
ตำแหน่ง: ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) -
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ) -