นายศิวะพร ชมสุวรรณ

 • กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

วันเดือนปีเกิด

 • 19 ธันวาคม 2503

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกิจการสัมพันธ์

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการ บมจ. อสมท
 • กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) (การเงิน) มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาซิตี้ สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 • กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เดอร์มอลแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การบริหารธุรกิจ การเงิน และการตลาด

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายธนะชัย วงศ์ทองศรี

 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): 0.000046
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นายพลชัย วินิจฉัยกุล

 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): 0.0000082 (Spouse)

 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นายเสฏฐวุฒิ จันทร์วาววาม

 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการผลิตเนื้อหาและรายการ
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นายวิโรจน์ ตรับวงศ์วิทยา

 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและสนับสนุนเชิงเทคนิค
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นายสุนทร อารีรักษ์

 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการบริหารการตลาดและสื่อ
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

 • ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักผลิตรายการ
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นางกัลยา โลหิตคุปต์

 • ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักข่าวไทย
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

น.ส.มาลิน พลธีระเสถียร

 • ผช.กก.ผอ.ใหญ่สำนักการตลาด
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นายจามร จีระแพทย์

 • ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักโทรทัศน์
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์

 • ผช. กก. ผอ. ใหญ่ สำนักวิทยุ
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นายสมโชค สุขเกื้อ

 • ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักวิศวกรรมโครงข่าย
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -
 • ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักพัฒนาธุรกิจ
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นายสุชาติ สิมากร

 • ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักกลยุทธ์องค์กร
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นางศุภวรรณ ธรรมวชิราพร

 • ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): 0.000079
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นางช่อทิพย์ นรเศรษฐ์กุล

 • ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักทรัพยากรมนุษย์
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นายสนธิ อิชยาวิโรจน์

 • ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักกฎหมาย
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): 0.000028
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

น.ส.ทัศนาวดี ทองประเสริฐ

 • ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักบริหารกลาง
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

น.ส.รัชดา สัทธาพงษ์

 • ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักการขาย
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นายคณิต บุษบง

 • ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักอำนวยการ
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นายอนุสรณ์ ศิริชาติ

 • ผช.กก.ผอ.ใหญ่ ประจำสำนักอำนวยการ
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นายขจรศักดิ์ จตุรภัทรนนท์

 • ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -