(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 57
31/12/2557
งบปี 58
31/12/2558
งบปี 59
31/12/2559
ไตรมาส 1/60
31/03/2560
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 12,988.69 11,641.72 10,199.00 10,046.35
หนี้สินรวม 5,533.61 4,260.22 3,633.11 3,628.48
ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,427.28 7,355.09 6,572.04 6,426.10
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 3,435.50 3,435.50 3,435.50 3,435.50
รายได้รวม 4,455.38 3,840.19 2,830.38 643.21
กำไรสุทธิ 503.79 57.81 -734.89 -145.13
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.73 0.08 -1.07 -0.21
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 5.30 1.13 -7.45 -7.58
ROE (%) 6.57 0.78 -10.55 -10.78
อัตรากำไรสุทธิ (%) 11.31 1.51 -25.96 -22.56