(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 59
31/12/2559
งบ ปี 60
31/12/2560
งบ ปี 61
31/12/2561
งบ ปี 62
31/12/2562
ไตรมาส 3/63
30/09/2563
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 10,199.00 6,958.53 6,666.59 4,708.80 3,711.10
หนี้สินรวม 3,633.11 2,944.91 3,030.98 1,513.43 1,703.32
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,572.04 4,030.28 3,654.56 3,215.14 2,027.02
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 3,435.50 3,435.50 3,435.50 3,435.50 3,435.50
รายได้รวม 2,830.38 2,736.45 2,562.37 2,968.37 1,191.65
กำไรสุทธิ -734.89 -2,542.35 -375.72 -457.46 -1,167.26
กำไรต่อหุ้น (บาท) -1.07 -3.70 -0.55 -0.67 -1.70
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ    
ROA (%) -7.45 -32.32 -4.43 1.68 -26.30
ROE (%) -10.55 -47.96 -9.78 -13.32 -59.47
อัตรากำไรสุทธิ (%) -25.96 -92.91 -14.66 -15.41 -97.95