(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 56
31/12/2556
งบปี 57
31/12/2557
งบปี 58
31/12/2558
งบปี 59
31/12/2559
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 11,168.04 12,988.69 11,641.72 10,199.00
หนี้สินรวม 3,208.22 5,533.61 4,260.22 3,633.11
ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,899.16 7,427.28 7,355.09 6,572.04
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 3,435.50 3,435.50 3,435.50 3,435.50
รายได้รวม 5,984.77 4,455.38 3,840.19 2,830.38
กำไรสุทธิ 1,526.93 503.79 57.81 -734.89
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.22 0.73 0.08 -1.07
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 17.28 5.30 1.13 -7.45
ROE (%) 19.23 6.57 0.78 -10.55
อัตรากำไรสุทธิ (%) 25.51 11.31 1.51 -25.96