(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 59
31/12/2559
งบ ปี 60
31/12/2560
งบ ปี 61
31/12/2561
ไตรมาส 3/62
30/09/2562
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 10,199.00 6,958.53 6,666.59 5,516.89  
หนี้สินรวม 3,633.11 2,944.91 3,030.98 1,764.06  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,572.04 4,030.28 3,654.56 3,772.52  
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 3,435.50 3,435.50 3,435.50 3,435.50  
รายได้รวม 2,830.38 2,736.45 2,562.37 2,189.95  
กำไรสุทธิ -734.89 -2,542.35 -375.72 99.84  
กำไรต่อหุ้น (บาท) -1.07 -3.70 -0.55 0.15  
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ  
ROA (%) -7.45 -32.32 -4.43 3.34  
ROE (%) -10.55 -47.96 -9.78 2.96  
อัตรากำไรสุทธิ (%) -25.96 -92.91 -14.66 4.56