(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 58
31/12/2558
งบปี 59
31/12/2559
งบ ปี 60
31/12/2560
ไตรมาส 1/61
31/03/2561
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 11,641.72 10,199.00 6,958.53 7,115.39
หนี้สินรวม 4,260.22 3,633.11 2,944.91 3,227.24
ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,355.09 6,572.04 4,030.28 3,907.28
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 3,435.50 3,435.50 3,435.50 3,435.50
รายได้รวม 3,840.19 2,830.38 2,736.45 561.82
กำไรสุทธิ 57.81 -734.89 -2,542.35 -123.00
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.08 -1.07 -3.70 -0.18
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 1.13 -7.45 -32.32 -32.14
ROE (%) 0.78 -10.55 -47.96 -48.78
อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.51 -25.96 -92.91 -21.89