แนวปฏิบัติที่ดีด้านการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 1

ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสามารถนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการฉ้อราษฎร์บังหลวง หรืออาจนำมาซึ่งความลำบากใจ และอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจทำให้ บมจ. อสมท เสียประโยชน์ในที่สุด ดังนั้น บมจ. อสมท จึงให้ความสำคัญในการกำหนดแนวทางประกอบการพิจารณาของบุคลากรของ บมจ. อสมท

แนวทางปฏิบัติที่ดี

 1. พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญจากลูกค้าหรือบุคคลที่ติดต่อธุรกิจด้วย
 2. ในกรณีที่จำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้คำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ  ดังนี้
  • 2.1    เป็นการรับโดยธรรมจรรยา  หรือในลักษณะที่เป็นการทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจง มูลค่าไม่เกินที่กฎหมายกำหนด  (มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท และเป็นไปตามประเพณีนิยม) ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญ หรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
  • 2.2    แม้ว่าของขวัญมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท  แต่การรับของขวัญไม่ได้อยู่ในประเพณีนิยม  และการปฏิเสธของขวัญอาจทำให้เกิดความไม่พอใจหรือกระทบความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือในกรณีที่บุคลากรของ บมจ. อสมท มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับ และการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ว่าเป็นกรณีที่ไม่ผิดศีลธรรม ประเพณีอันดีงาม และกฎหมาย  แต่การรับและการให้นั้น อาจไม่เหมาะสม ให้ดำเนินการ ดังนี้
   1. แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับของขวัญต่อผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อพิจารณาว่า  มีความเหมาะสม และควรรับหรือไม่ พร้อมกรอกแบบฟอร์มการรับของขวัญส่งให้กับสำนักทรัพยากรมนุษย์
   2. หากผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานพิจารณาแล้วระบุว่า ไม่สมควรรับ ให้คืนของขวัญแก่ผู้ให้โดยทันที
   3. ในกรณีที่ไม่สามารถคืนกลับผู้ให้ได้  ให้ส่งมอบของขวัญดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานโดยเร็ว
   4. หน่วยงานกำหนดทางเลือกในการจัดการของขวัญ เช่น บริจาคองค์กรการกุศล
 3. ห้ามบุคลากรของ บมจ. อสมท  และครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ  บมจ.  อสมท ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมหรือวิชาชีพสื่อสารมวลชน อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้ 
 4. ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของ บมจ. อสมท  เองหรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
 5. การให้ของขวัญตามประเพณีนิยม  มูลค่าของขวัญที่ให้ต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด  และไม่เป็นการฟุ่มเฟือย รวมทั้งควรงดการให้ของขวัญ หากการให้ของขวัญมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจต่อกัน

1 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. อสมท