แบบ 56-1

 

Year 2014

ดาวนโหลด

 • แบบ 56-1
 • As of January 1st - 31st December 2014
ไฟล์ Zip ไฟล์ PDF
 

Year 2013

ดาวนโหลด

 • แบบ 56-1
 • As of January 1st - 31st December 2013
ไฟล์ Zip ไฟล์ PDF
 

Year 2012

ดาวนโหลด

 • แบบ 56-1
 • As of January 1st - 31st December 2012
ไฟล์ Zip ไฟล์ PDF
 

Year 2011

ดาวนโหลด

 • แบบ 56-1
 • As of January 1st - 31st December 2011
ไฟล์ Zip ไฟล์ PDF
 

Year 2010

ดาวนโหลด

 • แบบ 56-1
 • As of January 1st - 31st December 2010
ไฟล์ Zip ไฟล์ PDF
 

Year 2009

ดาวนโหลด

 • แบบ 56-1
 • As of January 1st - 31st December 2009
ไฟล์ Zip ไฟล์ PDF
 

Year 2008

ดาวนโหลด

 • แบบ 56-1
 • As of January 1st - 31st December 2008
ไฟล์ Zip ไฟล์ PDF
 

Year 2007

ดาวนโหลด

 • แบบ 56-1
 • As of January 1st - 31st December 2007
ไฟล์ Zip ไฟล์ PDF
 

Year 2006

ดาวนโหลด

 • แบบ 56-1
 • As of January 1st - 31st December 2006
ไฟล์ Zip ไฟล์ PDF