ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ("บมจ. อสมท")
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักด้านกิจการสื่อสารมวลชน ซึ่งประกอบด้วยกิจการวิทยุโทรทัศน์ (สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์) กิจการวิทยุกระจายเสียง (เครือข่ายสถานีวิทยุฯ อสมท) หน่วยงานที่ให้บริการด้านข่าว (สำนักข่าวไทย) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกิจการที่ได้ร่วมดำเนินการ กับคู่สัญญาเอกชนตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการ
บุคลากร ณ 31 ธันวาคม 2559 รวมทั้งสิ้น 1,458 คน แบ่งเป็น

- ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไป 14 คน
- พนักงาน 1,444 คน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท ทะเบียนเลขที่ 0107547000745 (เลขที่เดิม 0107574700743)
Home Page www.mcot.net
ทุนจดทะเบียน 3,835,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 767,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ทุนชำระแล้ว 3,435,496,050 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 687,099,210 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
ติดต่อ
สำนักงานใหญ่
โทรศัพท์ 0-2201-6000
โทรสาร 0-2245-1435
อีเมล์ contact@mcot.net
สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2201-6210, 0-2201-6151, 0-2201-6664 , 0-2201-6491
โทรสาร 0-2245-1854
อีเมล์ csmcot@mcot.net
ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2201-6388, 0-2201-6661
โทรสาร 0-2245-1854
อีเมล์ ir@mcot.net
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ 0-2201-6252, 0-2201-6253
โทรสาร 0-2246-1866
อีเมล์ pr@mcot.net
สำนักตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 0-2201-6222
โทรสาร 0-2201-6490
อีเมล์ ia@mcot.net
บริษัทย่อย
ชื่อบริษัท บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับ บมจ. อสมท และบริษัทอื่น
บุคลากร 51 คน
ที่ตั้งสำนักงาน 63/1 ชั้น 11 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2248-2079-80
โทรสาร 0-2248-2081
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 49.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ชื่อบริษัท บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตรายการวิทยุ ทางสถานีวิทยุฯ บมจ. อสมท การจัดคอนเสิร์ต ผลิตรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และเพลง รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บุคลากร 58 คน
ที่ตั้งสำนักงาน 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2201-6009
โทรสาร 0-2245-1832
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 75,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 49.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
หมายเหตุ *คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 16/2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มีมติเห็นชอบการเลิกกิจการ บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด
ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ที่ตั้ง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2271-8158
โทรสาร 0-2618-5792