คณะกรรมการบริษัท

 

  • ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  • พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
  • รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา
    /ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
  • นายศิวะพร ชมสุวรรณ
  • กรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
    /รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกิจการสัมพันธ์