พล.ต.อ. ทวิชชาติ พละศักดิ์

 • กรรมการอิสระ
  ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการ บมจ. อสมท

อายุ

 • 61 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ
  ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการ บมจ. อสมท

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ไม่มี

ประวัติการศึกษา

 • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประวัติการทำงาน

 • 2562 ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • 2561 รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ.9)
 • 2559 ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 6
 • 2558 ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านบริหารงานภาครัฐ (บริหารรัฐกิจ)
 • ด้านความมั่นคง

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นางภัทรพร วรทรัพย์

 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหา

อายุ

 • 51 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหา

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ PTT International Trading London LTD.
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ไม่มี

ประวัติการศึกษา

 • การจัดการดุษฎีบัณฑิต (การจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) University of Central Oklahoma,USA
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการทำงาน

 • 18 มิ.ย.2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
 • 11 มิ.ย.2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการศึกษาผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน
 • 10 มี.ค.2563 - ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่งชาติ
 • กรรมการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการคลัง กรมบัญชีกลาง

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ความชำนาญด้านการเงินการคลัง
 • การบริหารจัดการภาครัฐ

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

อายุ

 • 59 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
บริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ไม่มี

ประวัติการศึกษา

 • พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (ทรงคุณวุฒิ)
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายงบประมาณ (อำนวยการสูง)
 • ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3 (อำนวยการสูง)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านการบริหารจัดการ
 • ด้านการวางแผน งบประมาณ

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายบุญสน เจนชัยมหกุล

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการสรรหา

อายุ

 • 56 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการสรรหา

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคาร ออมสิน จำกัด
บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ทิพยประกันชีวิต
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ไม่มี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 1 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรม ทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตร วิทยาการประกันภัย ระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ประวัติการทำงาน

 • 2558 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 2553-2558 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 149/2011

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหา

อายุ

 • 62 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหา

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการอิสระ บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • กรรมการอิสระ องค์การสะพานปลา
 • กรรมการอิสระ บจ.ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์

ประวัติการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

 • 2558 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/สายงานบัญชีและการเงิน บมจ. ไออาร์พีซี
 • 2558 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท
 • 2558 - 2561 กรรมการ บจ. ไออาร์พีซี พีซีซี
 • 2558 - 2561 กรรมการ บจ.น้ำมัน ไออาร์พีซี
 • 2558 - 2561 กรรมการ บจ. ไออาร์พีซี โพลีออล
 • 2558 - 2561 กรรมการ บมจ. อูเบะ เคมิคอลศ์ (เอเชีย)
 • 2558 - 2561 กรรมการ บจ. ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์
 • 2558 - 2561 กรรมการ บจ. ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล
 • 2558 - 2559 กรรมการ บจ. ไทย เอบีเอส
 • 2553 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 32/2019
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 204/2015
 • Successful Formulation and Execution Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2014
 • Corporate Governance foe Execution (CGE) รุ่นที่ 1/2014
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านบัญชี การเงิน
 • ด้านการวางแผนและกลยุทธ์

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ

 • กรรมการอิสระ

อายุ

 • 46 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาอิสระ
บริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ไม่มี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ Kennedy-Western University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร Wichita State University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) (องค์การมหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน นักวิชาการ ประจำคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา
 • 2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา ประจำคณะอนุกรรมาธิการ การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะอนุกรรมาธิการการโทรคมนาคมและดาวเทียม และคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การปฏิรูปประเทศ วุฒิสภา
 • 2562 - ปัจจุบัน เลขานุการ ประจาคณะกรรมาธิการศาล องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร
 • 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาชุดกฎหมายดิจิทัล 10 ฉบับ
 • 2558 - 2562 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน
 • 2558 - 2562 อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา ประจำคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อความมั่นคง คณะอนุกรรมาธิการสื่อสารมวลชน และ คณะอนุกรรมาธิการกิจการอวกาศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การประเมินผลองค์กร
 • กฎหมายการสื่อสาร กฎหมายดิจิทัล
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารมวลชน โทรคมนาคม วิศวกรรม

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นางสาวกรประณม วงษ์มงคล

 • กรรมการ

อายุ

 • 61 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการบริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ไม่มี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท MA.in Education, Southeast Missouri State University, USA
 • MBA (International Business) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาเอก ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (นิติรัฐกิจและบริหาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการทำงาน

 • 2561-2562 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มบริหารความเสี่ยง
 • 2559-2561 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์
 • 2555-2559 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program (DCP) Class 85/2007

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • การบริหารความเสี่ยง
 • การลงทุน สินเชื่อธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ
 • การจัดการภาคเอกชน

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายกังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์

 • กรรมการอิสระ

อายุ

 • 48 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ไม่มี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดและการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก การบริหารธุรกิจ The University of South Australia, Adelaide, Australia

ประวัติการทำงาน

 • 2562-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2561-ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารงานบุคคลและบริหารงานพัฒนาองค์กร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 • 2558-2562 อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2558-2561 รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2543-2558 อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การบริหารองค์กรและบริหารธุรกิจ (การตลาด การเงิน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
 • กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา (การบริหารกลยุทธ์)

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี