• Print This 
คณะกรรมการบริษัท

 

  • นายจักรพันธุ์ ยมจินดา
  • รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกลั่นกรองงานบริหาร
  • นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
  • กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการกลั่นกรองงานบริหาร
  • พล.ต.อ. กฤษณะ ผลอนันต์
  • กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
  • นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์
  • กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการกลั่นกรองงานบริหาร