พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ

วันเดือนปีเกิด

 • 7 สิงหาคม 2498

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • ประธานกรรมการ บมจ. อสมท

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ข้าราชการบำนาญ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26

ประวัติการทำงาน

 • เสนาธิการทหารบก กองทัพบก
 • รองเสนาธิการทหารบก กองทัพบก
 • ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ กองทัพบก

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ การวางแผนกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการ เทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคม

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายจิรชัย มูลทองโร่ย

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

วันเดือนปีเกิด

 • 20 มกราคม 2500

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • ประธานกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
 • รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 37/2015

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การบริหารงาน และการกำกับและติดตามงาน

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายดิสทัต โหตระกิตย์

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหา
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเดือนปีเกิด

 • 7 มีนาคม 2501

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท D.E.A. de DROIT PUBLIC มหาวิทยาลัย STRASBOURG III (Robert Schuman) ประเทศฝรั่งเศส
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรชั้นต้นทางกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัย STRASBOURG III (Robert Schuman) ประเทศฝรั่งเศส
 • ประกาศนียบัตรทางการบริหารรัฐกิจ วิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ (ENA) ประเทศฝรั่งเศส

ประวัติการทำงาน

 • รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหารสูง) รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ กฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหารสูง) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP) รุ่น 94/2007

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านกฎหมาย การกำกับดูแลกิจการ

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นางปานทิพย์ ศรีพิมล

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

วันเดือนปีเกิด

 • 19 ธันวาคม 2505

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • กรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการสำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Role of the Nomination and Governance Committee, Class 5/2013
 • Audit Committee Program (ACP), year 2012
 • Director Certification Program (DCP), year 2006

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การบริหาร และกฎหมาย

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นางภัทรียา เบญจพลชัย

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันเดือนปีเกิด

 • 31 พฤษภาคม 2497

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง
 • กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • คณะกรรมการพิจารณา SET Awards ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • อนุกรรมการศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการในบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • คณะกรรมการวินัยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กรรมการ บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จำกัด
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท กระบี่ เภตรา จำกัด

ประวัติการศึกษา

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต (บัญชีทฤษฎี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการและเลขานุการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
 • อนุกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การดำเนินการเกี่ยวกับ Corporate Governance ในประเทศไทย สำนักนายกรัฐมนตรี
 • กรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรรมการ คณะกรรมการกำกับและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ สำนักบริหารหนี้สาธารณะ
 • กรรมการในคณะกรรมการโครงการประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Financial Institutions Governance Program (FGP) , year 2010
 • Directors Certification Program (DCP) Class 1/2000

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การเงิน การบัญชี ตลาดเงิน ตลาดทุน บริหารความเสี่ยง กฎหมายหลักทรัพย์

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเดือนปีเกิด

 • 18 มิถุนายน 2497

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรม) Texas A&I University, USA.
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง” รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงาน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยส์ จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Finance for Non-Finance Director Program (FND) Class 30/2006
 • Director Certification Program (DCP) Class 82/2006

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การบริหารองค์กร การตลาด การขาย และการประชาสัมพันธ์

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นางจิราพร คูสุวรรณ

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการสรรหา
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเดือนปีเกิด

 • 22 กันยายน 2495

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษา บริษัท ยูโรครีเอชั่นส์ จำกัด
 • กรรมการ สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง
 • กรรมการอิสระ PT Kokoh Inti Arebama Tbk (บริษัทในเครือ SCG)

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certified Financial Planner, Financial Planner Standard Board USA
 • หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง” รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงาน

 • ที่ปรึกษา บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด
 • กรรมการบริหาร ทุนการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ
 • ผู้จัดการโครงการทุนการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • ที่ปรึกษา ธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ผู้อำนวยการบริหารสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

ศาสตราจารย์ ปาริชาต สถาปิตานนท์

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหา
 • กรรมการตรวจสอบ

วันเดือนปีเกิด

 • 15 กุมภาพันธ์ 2511

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา / กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ศาสตราจารย์ ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก Philosophy Degree, Ohio University
 • ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
 • ศาสตราจารย์ A2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศาสตราจารย์ระดับ 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายกสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านนิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารมวลชน และการสื่อสารองค์กร

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายพิเศษ จียาศักดิ์

 • กรรมการ

วันเดือนปีเกิด

 • 29 สิงหาคม 2507

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ผู้จัดการทั่วไป สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟโนไรทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทมเปิล ฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์
 • คณะอนุกรรมการด้านงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิตอล และงานแพร่เสียงแพร่ภาพ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการบริหารองค์กร

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายสุวิทย์ นาคพีระยุทธ

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการตรวจสอบ

วันเดือนปีเกิด

 • 26 พฤศจิกายน 2501

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการ บริษัท ซอฟต์คอนทัวร์ จำกัด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • ทำการสอนด้าน Digital Communication, Information Theory and Coding, Digital TV, Hight Speed Digital Signal Integrity และทำวิจัยด้าน MAC Protocol, Error Correction Code, High Speed Digital Signal Integrity, FM-RDS

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีการกระจายเสียงและแพร่ภาพโทรทัศน์และโทรทัศน์ดิจิตอล

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

มนตรี แสงหิรัญ

 • กรรมการอิสระ

วันเดือนปีเกิด

 • 3 กันยายน 2502

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ
 • ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา

  ประวัติการทำงาน

  • กรรมการผู้จัดการบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชันส์ จำกัด

  การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Directors Certification Program รุ่น 157/2012

  ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

  • ด้านบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ
  • ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

  • ไม่มี

  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

  • ไม่มี

นายเขมทัตต์ พลเดช

 • กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 • รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเดือนปีเกิด

 • 29 สิงหาคม 2503

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 • ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ (สาขาสื่อสารการตลาดและแบรนด์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ปริญญาตรี วารสารศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประวัติการทำงาน

  • กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บอดคาสติ้ง จำกัด (สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี)
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สปา-ฮาคูโฮโด จำกัด
  • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

  การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Directors Certification Program รุ่น 205/2015

  ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

  • ด้านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ การตลาดและการขาย และสื่อสารมวลชน)
  • ด้านกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา (การวางแผนกลยุทธ์)

  การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

  • ไม่มี

  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

  • ไม่มี