พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ

วันเดือนปีเกิด

 • 7 สิงหาคม 2498

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • ประธานกรรมการ บมจ. อสมท

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ข้าราชการบำนาญ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26

ประวัติการทำงาน

 • เสนาธิการทหารบก กองทัพบก
 • รองเสนาธิการทหารบก กองทัพบก
 • ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ กองทัพบก

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ การวางแผนกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการ เทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคม

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์

 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหา
 • ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

วันเดือนปีเกิด

 • 21 มกราคม 2495

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ข้าราชการบำนาญ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประวัติการทำงาน

 • รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
 • เจ้ากรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การบริหารจัดการองค์กร

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายดิสทัต โหตระกิตย์

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหา
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันเดือนปีเกิด

 • 7 มีนาคม 2501

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท D.E.A. de DROIT PUBLIC มหาวิทยาลัย STRASBOURG III (Robert Schuman) ประเทศฝรั่งเศส
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรชั้นต้นทางกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัย STRASBOURG III (Robert Schuman) ประเทศฝรั่งเศส
 • ประกาศนียบัตรทางการบริหารรัฐกิจ วิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ (ENA) ประเทศฝรั่งเศส

ประวัติการทำงาน

 • รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหารสูง) รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ กฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหารสูง) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP) รุ่น 94/2007

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านกฎหมาย การกำกับดูแลกิจการ

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นางปานทิพย์ ศรีพิมล

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

วันเดือนปีเกิด

 • 19 ธันวาคม 2505

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • กรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการสำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Role of the Nomination and Governance Committee, Class 5/2013
 • Audit Committee Program (ACP), year 2012
 • Director Certification Program (DCP), year 2006

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การบริหาร และกฎหมาย

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นางภัทรียา เบญจพลชัย

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันเดือนปีเกิด

 • 31 พฤษภาคม 2497

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง
 • กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • คณะกรรมการพิจารณา SET Awards ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • อนุกรรมการศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการในบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • คณะกรรมการวินัยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กรรมการ บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จำกัด
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท กระบี่ เภตรา จำกัด

ประวัติการศึกษา

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต (บัญชีทฤษฎี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการและเลขานุการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
 • อนุกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การดำเนินการเกี่ยวกับ Corporate Governance ในประเทศไทย สำนักนายกรัฐมนตรี
 • กรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรรมการ คณะกรรมการกำกับและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ สำนักบริหารหนี้สาธารณะ
 • กรรมการในคณะกรรมการโครงการประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Financial Institutions Governance Program (FGP) , year 2010
 • Directors Certification Program (DCP) Class 1/2000

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การเงิน การบัญชี ตลาดเงิน ตลาดทุน บริหารความเสี่ยง กฎหมายหลักทรัพย์

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเดือนปีเกิด

 • 18 มิถุนายน 2497

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรม) Texas A&I University, USA.
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง” รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงาน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยส์ จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Finance for Non-Finance Director Program (FND) Class 30/2006
 • Director Certification Program (DCP) Class 82/2006

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การบริหารองค์กร การตลาด การขาย และการประชาสัมพันธ์

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นางจิราพร คูสุวรรณ

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหา
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเดือนปีเกิด

 • 22 กันยายน 2495

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษา บริษัท ยูโรครีเอชั่นส์ จำกัด
 • กรรมการ สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง
 • กรรมการอิสระ PT Kokoh Inti Arebama Tbk (บริษัทในเครือ SCG)

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certified Financial Planner, Financial Planner Standard Board USA
 • หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง” รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงาน

 • ที่ปรึกษา บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด
 • กรรมการบริหาร ทุนการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ
 • ผู้จัดการโครงการทุนการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • ที่ปรึกษา ธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ผู้อำนวยการบริหารสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายไกรทส องค์ชัยศักดิ์

 • กรรมการอิสระ

วันเดือนปีเกิด

 • 21 กุมภาพันธ์ 2515

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์พาเน็ท อินทิเกรท โซลูชั่น จำกัด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่น 10 สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทค วัน มิวสิค จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเม็กซ์ มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออโต้เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program (DCP) Class 159/2012

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร การบริหารธุรกิจ สารสนเทศ การเงินและบัญชี และการจัดการขนส่ง

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นางสุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันเดือนปีเกิด

 • 3 ธันวาคม 2501

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. (Mass Communications), University of Iowa, Iowa City, U.S.A.
 • M.A. (Communication), University of Hawaii, Honolulu, U.S.A.
 • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

ศาสตราจารย์ ปาริชาต สถาปิตานนท์

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหา
 • กรรมการตรวจสอบ

วันเดือนปีเกิด

 • 15 กุมภาพันธ์ 2511

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา / กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ศาสตราจารย์ ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก Philosophy Degree, Ohio University
 • ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
 • ศาสตราจารย์ A2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศาสตราจารย์ระดับ 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายกสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านนิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารมวลชน และการสื่อสารองค์กร

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายพิเศษ จียาศักดิ์

 • กรรมการอิสระ

วันเดือนปีเกิด

 • 29 สิงหาคม 2507

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ผู้จัดการทั่วไป สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟโนไรทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด/li>

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทมเปิล ฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์
 • คณะอนุกรรมการด้านงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิตอล และงานแพร่เสียงแพร่ภาพ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการบริหารองค์กร

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายสุวิทย์ นาคพีระยุทธ

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเดือนปีเกิด

 • 26 พฤศจิกายน 2501

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการ บริษัท ซอฟต์คอนทัวร์ จำกัด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • ทำการสอนด้าน Digital Communication, Information Theory and Coding, Digital TV, Hight Speed Digital Signal Integrity และทำวิจัยด้าน MAC Protocol, Error Correction Code, High Speed Digital Signal Integrity, FM-RDS

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีการกระจายเสียงและแพร่ภาพโทรทัศน์และโทรทัศน์ดิจิตอล

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายศิวะพร ชมสุวรรณ

 • กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 • รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการกิจการสัมพันธ์

วันเดือนปีเกิด

 • 19 ธันวาคม 2503

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกิจการสัมพันธ์

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการ บมจ. อสมท
 • กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) (การเงิน) มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาซิตี้ สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 • กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เดอร์มอลแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การบริหารธุรกิจ การเงิน และการตลาด

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี