การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในการกำหนดพฤติกรรมของผู้บริโภค และมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน ซึ่งนอกจากจะเผชิญกับสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงจากจำนวนผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์ดิจิตอลที่มีมากขึ้น ยังต้องปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้ตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีทางเลือกในการรับสื่อที่หลากหลาย โดยในปี 2559 บมจ. อสมท ยังคงเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยลบในหลายด้าน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท ในรอบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะธุรกิจโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อดั้งเดิมและเป็นธุรกิจหลัก อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยศักยภาพและความพร้อมจากการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารมวลชนรายเดียวที่ให้บริการธุรกิจโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้อย่างครบวงจร ทั้งการเป็นผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดิน และธุรกิจการให้บริการโทรทัศน์ รวมถึงธุรกิจวิทยุกระจายเสียง และสื่อดิจิตอลออนไลน์ ซึ่ง บมจ. อสมท ได้พัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแสวงหาโอกาสในการเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท ทั้งนี้ บมจ. อสมทยังคงให้ความสำคัญกับเนื้อหารายการ (Contents) ด้านข่าวและสาระบันเทิงที่สร้างสรรค์อย่างครบวงจรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย มีความมุ่งมั่นในการเป็นสื่อทางเลือกของสังคมไทยที่มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นกลาง น่าเชื่อถือ และรายการสาระบันเทิงที่มีคุณภาพด้วยบทบาทของการเป็นสื่อที่สร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญา

บมจ. อสมท ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณเพื่อให้องค์กรมีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการถ่ายทอดและการสื่อสารเพื่อให้เกิดการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามแนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงปลายปี 2559 บมจ. อสมท ได้ดำเนินกิจกรรมอันทรงคุณค่า โดยร่วมกับองค์กรพันธมิตร จัดงาน “๙ ตามพ่อสานต่อพระราชปณิธาน” ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อพระบาทสมเด็จ-พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถผ่านนิทรรศการ 9 หมวด รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักถึงการสร้างประโยชน์สาธารณะที่ยั่งยืนตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานด้านสื่อสารมวลชนของประเทศที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บมจ. อสมท มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อร่วมกันพัฒนา บมจ. อสมท ด้วยความเข้าใจ อีกทั้งแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ผลิตรายการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะเป็นพลังผลักดันที่สำคัญให้ บมจ. อสมท สามารถดำเนินงานท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรงในเชิงธุรกิจ ได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคตพลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
ประธานกรรมการ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)