เทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และเป็นปัจจัยสำคัญที่เข้ามาแย่งชิงบทบาทของธุรกิจรูปแบบดั้งเดิม ธุรกิจสื่อสารมวลชนจึงต้องปรับตัว วางกลยุทธ์ และกำหนดแนวทางใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เน้นการเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหารายการจากหลากหลายช่องทาง บมจ. อสมท จึงกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างศักยภาพการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ผ่านทุกช่องทาง อย่างเท่าเทียมและรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน รวมถึงการบริหารจัดการอย่างมี ธรรมาภิบาล และสื่อสารเนื้อหาสาระที่เสริมความฉลาด สร้างความเชื่อมั่น สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศชาติ

บมจ. อสมท ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งเน้นการถ่ายทอดเพื่อให้เกิดการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยยึดมั่น การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บมจ. อสมท ได้รับผลการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในเกณฑ์ สูงมากที่ 83.74 คะแนน และผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ตราสัญลักษณ์ 5 ดวง จากโครงการสำรวจ การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561 รวมทั้งได้รับคะแนนเต็ม 100 จากการประเมินคุณภาพการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

นอกจากนี้ บมจ. อสมท ยังได้รับรางวัลองค์กร นวัตกรรมยอดเยี่ยม และศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ได้รับรางวัล นวัตกรรมของประเทศ (ชมเชย) ประเภท Media Innovation จากการเข้าร่วมโครงการองค์กรนวัตกรรมเพื่อผลักดันให้บริษัท สามารถสร้างโอกาสการดำเนินธุรกิจในอนาคต อีกทั้งยัง ขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ ๆ ตลอดจนแสวงหาพันธมิตรเพื่อเสริม ความมั่นคงของธุรกิจ นอกเหนือไปจากธุรกิจสื่อหลัก อาทิ การจัดอบรมหลักสูตร MCOT 4.0 : Making the CEO of Thailand สำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร การพัฒนา ที่ดิน 70 ไร่ การร่วมมือกับพันธมิตรนำเทคโนโลยี QR Code มาใช้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ชมทางหน้าจอโทรทัศน์และเป็น เครื่องมือทางการตลาด

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บมจ. อสมท พร้อมที่จะทุ่มเท ร่วมมือ ร่วมใจ มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็ม ความสามารถ โดยอาศัยความเข้าใจ ความเชื่อมั่นและการสนับสนุน จากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ผลิตรายการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นแรงผลักดันสำคัญให้ บมจ. อสมท สามารถ ดำเนินงานท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรงในเชิงธุรกิจต่อไป ได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของ บมจ. อสมท และก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคตพลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
ประธานกรรมการ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)