ในยุคที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี Internet of Things ซึ่งเป็นยุคแห่งการเชื่อมต่อ หลอมรวม บูรณาการข้อมูลข่าวสาร ที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามความต้องการของแต่ละบุคคล ทำให้ บมจ. อสมท ต้องพัฒนาและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้อยู่รอดและมีผลประกอบการที่ดีขึ้น

ในปี 2562 บมจ. อสมท ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการปรับโครงสร้างองค์กร เพิ่มหน่วยธุรกิจดิจิทัล เพื่อพัฒนาช่องทางใหม่ในการนำเสนอเนื้อหา สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจใหม่ และร่วมมือกับพันธมิตรพัฒนาโครงการต่างๆ อาทิ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโครงการศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ ในพื้นที่ 20 ไร่ จากทั้งหมด 50 ไร่ ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ส่งเสริมระบบ E-Commerce ให้กลุ่มสตาร์ทอัพ และ SMEs ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สื่อสารภาพลักษณ์และพัฒนางานด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยกระดับความน่าเชื่อถือแบรนด์ชัวร์ก่อนแชร์ ให้ได้รับการรับรองเป็น Signatories Member ของเครือข่ายการตรวจสอบข้อเท็จจริงระดับนานาชาติ เพื่อให้มีโอกาสได้รับการพิจารณาเป็น Official Fact Checking Partner ของ Facebook ในประเทศไทย

บมจ. อสมท ยังคงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการถ่ายทอดให้เกิดการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตาม “หลักธรรมาภิบาล” และประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม และได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ตราสัญลักษณ์ 5 ดวง จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 ได้รับคะแนนเต็ม 100 จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมของโครงการ “อสมท รักษ์น้ำ สืบสานพระราชดำริ” ณ ชุมชนบ้านศาลาดิน โครงการ “นักสืบสายชัวร์” ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เยาวชน และโครงการ U ME IDEA การประกวดนวัตกรรมสื่อ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บมจ. อสมท ต่างร่วมแรงร่วมใจมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยอาศัยแรงผลักดัน การสนับสนุน และความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ผลิตรายการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง เพื่อก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต และคงไว้ซึ่งมาตรฐานที่ดีเยี่ยมของ บมจ. อสมท ต่อไป.พลตำรวจโท จตุพล ปานรักษา
ประธานกรรมการ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)