บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำองค์กรด้านสื่อสารมวลชนของประเทศ ตระหนักถึงภารกิจอันสำคัญยิ่ง ในการดำเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชนด้วยความมีจริยธรรม นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง แม่นยำ เที่ยงตรง และเป็นกลาง บมจ. อสมท ตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะต้องเป็นสื่อที่นำเสนอความรู้และความบันเทิงแก่ประชาชนได้ในทุกมิติและเกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนของสังคม ในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจและตอบสนองผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่

ปี 2554 นับเป็นปีที่มีความสำเร็จโดดเด่นอีกปีหนึ่งของ บมจ. อสมท ที่นอกจากจะต้องดำเนินธุรกิจท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่สูงแล้ว ยังต้องเผชิญกับสภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและในสังคมโลก อีกทั้งเหตุการณ์มหาอุทกภัยในประเทศ ที่ บมจ. อสมท ได้เข้าไปมีบทบาทในการรายงานสถานการณ์ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ละร่วมกันฟื้นฟูประเทศ ซึ่งต้องกระจายกำลังบุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ ในขณะเดียวกันก็ยังต้องดำเนินกิจการสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ และสำนักข่าวไทยให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีเยี่ยม ถึงกระนั้น ด้วยการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีทิศทางที่ชัดเจน มีการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ ทำให้ บมจ. อสมท มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและชัดเจน ส่งผลให้ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2554 สาขาพัฒนาองค์กรดีเด่น จากกระทรวงการคลัง อันเป็นอีกหนึ่งในความภูมิใจของ บมจ. อสมท

ปี 2555 จะเป็นปีที่ 35 ของการจัดตั้ง อสมท และจะเป็นปีที่จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในวงการสื่อสารมวลชนของชาติตามแผนแม่บทของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ในขณะที่ บมจ. อสมท ต้องปรับตัวอย่างยิ่งยวด เพื่อให้ทันและล้ำหน้าการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติเหล่านี้ ดดยอาศัยพื้นฐานอันแข็งแกร่งในฐานะหน่วยงานด้านสื่อสารมวลชนหลักของประเทศ และในฐานะผู้ริเริ่มกิจการโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศ อันได้แก่ บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ 60 ปี ที่แล้วก่อนจะแปรสภาพเป็นองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยในปี 2520 ด้วยรากฐานดังกล่าวและความมุ่งมั่นทุ่มเทของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บมจ. อสมท และแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงเชื่อมั่นได้ว่า บมจ. อสมท จะสามารถเป็นผู้นำหลักในกิจการด้านสื่อสารมวลชน ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัว การปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอรายการ และ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นผู้นำสื่อในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีครั้งใหญ่ ที่จะพัฒนาการแพร่ภาพออกอากาศจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอลให้ทัดเทียมกับนานาประเทศในสากล และเตรียมพร้อม เพื่อเป็นผู้นำด้านสื่อสารมวลชนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 และทำให้ชื่อ บมจ. อสมท MCOT และสำนักข่าวไทย เป็นที่ยอมรับในฐานะเป็นสื่อไทยมาตรฐานสากลอย่างสมภาคภูมิต่อไป

 

(นายสรจักร เกษมสุวรรณ)
ประธานกรรมการ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)