แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556-2558

1. หลักการและเหตุผล

การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม ซึ่งการจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

 1. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
 2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ(Responsibility)
 3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรมและมีคำอธิบายได้ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน หากมีการร้องเรียนต้องมีคำอธิบายได้ เป็นต้น (Equitable Treatment)
 4. ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency of Information Disclosure) คือ มีการแสดงผลประกอบการอย่างโปร่งใสแก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 5. การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใด ๆ นั้นจะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน (Value Creation)
 6. การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ (Ethics)
 7. การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ (Participation)

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 เพื่อประมวลหลักการกำกับดูแลกิจการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่จะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด ประกอบกับปัจจุบันภาครัฐและภาคธุรกิจได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการเป็นอย่างมาก รวมทั้งพนักงานและประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารและกำกับดูแลกิจการเพิ่มขึ้น

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป

3. เป้าหมาย
 1. กำหนดแนวทางส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ
 2. ตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
 3. สร้างการยอมรับ น่าเชื่อถือ มั่นใจ และศรัทธาให้องค์กร
4. มาตรการและแนวทาง

กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้บริหารและพนักงาน

 1. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโนบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือการกำกับดูแลกิจการ
 2. เพิ่มความเข้มแข็งด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์ที่ 2: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี

 1. ทบทวนและจัดทำแผนการกำกับดูแลกิจการ บมจ. อสมท
 2. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณ บมจ. อสมท
 3. การปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินสาหรับบริษัทจดทะเบียน

กลยุทธ์ที่ 3: การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

 1. จัดให้มีช่องทางสื่อสารหรือร้องเรียน
 2. สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
 3. จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 4. จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย
 5. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
5. แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการและงบประมาณ
แผนการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) บมจ. อสมท ประจำปี 2556 - 2558
วัตถุประสงค์
 • บมจ. อสมท มีการกำกับดูแล
 • การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
 • ภาพลักษณ์ดี เป็นที่ยอมรับ
เป้าหมาย
 • กำหนดแนวทางส่งเสริม การกำกับดูแลกิจการ
 • ตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
 • สร้างการยอมรับน่าเชื่อถือมั่นใจและศรัทธาให้องค์กร
มาตรการและแนวทาง กลยุทธ์ที่ 1
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้บริหารและพนักงาน
 1. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการ
 2. เพิ่มความเข้มแข็งด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์ที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี
 1. ทบทวนและจัดทำแผนการกำกับดูแล กิจการ บมจ. อสมท
 2. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณ บมจ. อสมท.
 3. การปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินสาหรับบริษัทจดทะเบียน
กลยุทธ์ที่ 3
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
 1. จัดให้มีช่องทางสื่อสารหรือร้องเรียน
 2. สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
 3. จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 4. จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย
 5. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
การติดตามประเมินผล
 • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการติดตามความก้าวหน้า
 • รายงานผลต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท

แผนงาน / กิจกรรมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ บมจ. อสมท ประจำปี 2556

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้บริหารและพนักงาน


คลิกที่นี่เพื่อดูภาพใหญ่

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี


คลิกที่นี่เพื่อดูภาพใหญ่

กลยุทธ์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย


คลิกที่นี่เพื่อดูภาพใหญ่

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บมจ. อสมท มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป

7. การติดตามประเมินผล
 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานความคืบหน้า ปัญหา/อุปสรรค
 2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลคณะกรรมการ บมจ. อสมท