อำนาจหน้าที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ:

(1) ศึกษาและจัดทำร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง กระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

(2) นำเสนอร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อพิจารณาอนุมัติและนำออกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (best practices) ของกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร (Corporate Governance Policy Statement)

(3) กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการและฝ่ายบริหารของ บมจ. อสมท ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การทำหน้าที่กำกับดูแลของกรรมการ และการบริหารจัดการงานของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

(4) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของ บมจ. อสมท ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายใน ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ

(5) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกสิ้นปี

(6) จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี ตามข้อ (5) และนำเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น

(7) เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ บมจ. อสมท

(8) กำหนดกรอบนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ บมจ. อสมท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ความเห็นชอบก่อนสิ้นปีบัญชี และกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานโดยให้คณะทำงานดำเนินกิจกรรม CSR จัดทำรายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นรายไตรมาส

(9) ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย