This printed article is located at http://mcot-th.listedcompany.com/business.html

Company's Business

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) รัฐวิสาหกิจ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จดทะเบียนจัดตั้งในรูปบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ด้วยการแปลงสภาพจากองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และเข้าทำการกระจายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 บมจ. อสมท มีภารกิจในการประกอบกิจการด้านสื่อสารมวลชนโดยมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจสื่อสารมวลชนครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนที่รับผิดชอบต่อสังคม มีธุรกิจหลักประกอบด้วย ธุรกิจที่ดำเนินการเอง ได้แก่ กิจการสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง และสำนักข่าวไทย บริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด และบริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด นอกจากนี้ยังร่วมดำเนินกิจการกับผู้ประกอบการเอกชนอื่นๆ ภายใต้สัญญาร่วมดำเนินกิจการ ได้แก่ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 และกลุ่มบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก


ธุรกิจสถานีโทรทัศน์

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เป็นธุรกิจหลักที่สำคัญของบริษัท ดำเนินงานด้านผลิตรายการ ออกอากาศ และควบคุมการออกอากาศ โดยแพร่ภาพออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง จากที่ทำการสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ไปยังสถานีเครือข่ายในส่วนภูมิภาค 35 สถานีทั่วประเทศ บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศได้ประมาณร้อยละ 87.0 และมีประชากรในเขตบริการประมาณร้อยละ 88.5

ตั้งแต่ปี 2545 บริษัทฯ ได้ปรับผังรายการและสร้างบุคลิกของสถานีใหม่ ภายใต้แนวคิด "สถานีโทรทัศน์แห่งความทันสมัยหรือโมเดิร์นไนน์ทีวี (Modernine TV)" โดยเน้นการนำเสนอรายการข่าวและรายการบันเทิงที่มีสาระ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอให้ทันสมัยด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้กับการออกอากาศรายการ

ปี 2556 บมจ. อสมท กำหนดทิศทางการนำเสนอรายการของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ให้เป็นสื่อสารมวลชนซึ่งสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ชม (Infinity Inspired) โดยดำเนินการปรับกลยุทธ์และผังรายการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว พร้อมกับการรับมือกับภาวะซบเซาของธุรกิจโฆษณาทางโทรทัศน์ โดยร่วมกับผู้จัดรายการในการปรับปรุงและพัฒนารายการที่ได้รับความนิยมน้อยให้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ยังคงให้ความสำคัญกับการเพิ่มสัดส่วนรายการที่ บมจ. อสมท ผลิตเองอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีทั้งรายการที่เช่าลิขสิทธิ์ จ้างผลิต และผลิตเองที่เพิ่มขึ้น โดย ณ ธันวาคม 2556 บมจ. อสมท มีสัดส่วนการดำเนินการเองร้อยละ 55 และมีสัดส่วนการออกอากาศรายการประเภทต่างๆ ดังนี้

   
รายการบันเทิง ร้อยละ 32.75
รายการสาระบันเทิง ร้อยละ 17.03
รายการข่าวและรายงานสถานการณ์ ร้อยละ 15.95
รายการวิเคราะห์ ร้อยละ 11.64
รายการสาระความรู้ ร้อยละ 11.20
รายการกีฬา ร้อยละ 6.03
รายการสาธารณะ ร้อยละ 5.40

นอกจากนี้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เริ่มขับเคลื่อนให้ระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบดิจิตอล ด้วยการเปิดประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ และ บมจ. อสมท ได้เข้าร่วมประมูลฯ ดังกล่าว โดยเป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตฯ จำนวน 2 ช่องรายการ คือ ช่องรายการทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) และช่องรายการเด็ก เยาวชนและครอบครัว แบบความคมชัดปกติ (KIDS SD) โดยใบอนุญาตโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเภทธุรกิจระดับชาติมีอายุ 15 ปี

อนึ่งในปี 2556 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้อนุญาตให้ บมจ. อสมท เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการโครงข่ายที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับชาติ เป็นระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2556-16 มิถุนายน 2571

ทั้งนี้ การได้รับใบอนุญาตฯ ดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ บมจ. อสมท เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารมวลชนรายเดียวที่สามารถให้บริการธุรกิจโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ครบวงจร ถือเป็นช่องทางการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งของ บมจ. อสมท โดยคาดว่าการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอลจะเริ่มต้นในเดือนเมษายน ปี 2557 ซึ่งสามารถให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอลในระบบความละเอียดมาตรฐาน หรือ Standard definition ได้ 6 ช่องรายการ และช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอลในระบบความละเอียดสูง หรือ High definition ได้ 2 ช่องรายการ โดย บมจ. อสมท มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายดังนี้

 • - ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจ
 • - ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ประเภทบริการสาธารณะ
 • - ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน

ธุรกิจสถานีวิทยุกระจายเสียง

บมจ. อสมท ดำเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงด้วยตนเองทั้งหมด ทั้งด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ ออกอากาศรายการประเภทต่างๆ ทั้งสาระความรู้และความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบ ตามกรอบแนวคิด "สังคมอุดมปัญญา" ภายใต้ชื่อ MCOT Radio Network "เครือข่ายทันสมัย ก้าวใหม่อุดมปัญญา" เพื่อพัฒนาความรู้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพื่อสาธารณประโยชน์และมวลชนท้องถิ่น สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท ส่งกระจายเสียงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้วยระบบ FM และ AM จำนวน 62 สถานี โดยส่วนกลางออกอากาศจากกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 สถานี ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 7 สถานี และ AM 2 สถานี พื้นที่บริการครอบคลุมทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง สำหรับส่วนภูมิภาค ซึ่งส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 53 สถานี สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศได้ประมาณร้อยละ 92.4 มีประชากรในเขตพื้นที่เป้าหมายให้บริการประมาณร้อยละ 93.8

นอกจากการรับฟังรายการของสถานีวิทยุฯ อสมท แต่ละคลื่นผ่านทางคลื่นวิทยุฯ โดยตรงแล้ว สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท ยังมีช่องทางให้ผู้ฟังทั้งในและต่างประเทศ สามารถรับฟังรายการของแต่ละคลื่นทั้งรายการสดและรายการที่น่าสนใจย้อนหลังผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ www.mcot.net และผ่านทาง Smart Phone ที่ Application และมีการบูรณาการกับ Social Network / YouTube / Facebook เป็นต้น

สถานีวิทยุ บมจ. อสมท ในส่วนกลาง ทั้ง FM และ AM มีการกำหนดตำแหน่งและกลุ่มเป้าหมาย (Position) ของแต่ละคลื่นอย่างชัดเจน และจัดรูปแบบการผลิตและนำเสนอรายการต่าง ๆ (Format Station) ตาม ตำแหน่งและกลุ่มเป้าหมาย (Position) ของแต่ละคลื่น ดังนี้

 • เอฟ.เอ็ม. 95 เมกะเฮิรตซ์ "มหานครแฟมิลี่ ลูกทุ่งมหานคร" สถานีเพลงลูกทุ่งเพื่อสังคมอุดมปัญญา ที่นำเสนอเพลงลูกทุ่งสุดฮิตเพื่อชีวิตมีระดับ ให้สารประโยชน์ความรู้ต่าง ๆ แก่กลุ่มเป้าหมาย และครองความนิยมอันดับ 1 ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศทุกวัย ถ่ายทอดโดยนักจัดรายการรุ่นใหม่ นักจัดรายการที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป ทันสมัย มีสาระความรู้ใกล้ตัว อบอุ่น และใกล้ชิดผู้ฟัง และจากการพัฒนาการดำเนินงานของสถานีทั้งในรูปแบบการนำเสนอรายการ และการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างกระแสความนิยมและรักษาฐานผู้ฟังอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้สถานียังคงได้รับความนิยมอยู่ในอันดับ 1 ของสถานีวิทยุฯ กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายเดียวกันอย่างต่อเนื่อง
 • เอฟ.เอ็ม. 96.5 เมกะเฮิรตซ์ "คลื่นความคิด" นำเสนอรายการที่มีเนื้อหารายการที่ครบถ้วน ทั้งด้านข่าวสาร สถานการณ์การเมือง และสภาพเศรษฐกิจ ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ดำเนินรายการสุดยอดนักคิดจากทุกวงการ ทั้งวิเคราะห์ข่าว เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสุขภาพ อีกทั้งยังมีผู้ดำเนินรายการร่วม วิทยากร และศิลปินชั้นนำ ซึ่งเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมประมาณเกือบ 100 คน โดยสถานีได้รับความนิยมโดยเฉลี่ยอยู่ในอันดับ 1-3 ของสถานีวิทยุฯ กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายเดียวกัน ตลอด 9 ปี
 • เอฟ.เอ็ม. 97.5 เมกะเฮิรตซ์ "SEED 97.5 FM" "เมล็ดพันธุ์ใหม่ของคนวัยมันส์" รายการวิทยุของคนรุ่นใหม่ นำเสนอเพลงฮิตที่กำลังอยู่ในกระแสและได้รับความนิยม เน้นความเป็นกลางที่เปิดเพลงทุกค่าย พร้อมแทรกด้วยเพลงอินดี้ และเพลงสากลที่น่าสนใจ
 • เอฟ.เอ็ม. 99.0 เมกะเฮิรตซ์ "Active Radio" "คลื่นเมืองไทยแข็งแรง" คลื่นวิทยุที่นำเสนอเรื่องกีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพ และกิจกรรมนันทนาการ ภายใต้ความคิดที่ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและใจ รวมทั้งมีความสุขกับกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการนำเสนอ ซึ่งได้ทั้งสาระและความบันเทิง เป็นคลื่นที่ฟังได้ทุกเพศทุกวัย ได้ทั้งสาระ สนุกสนาน
 • เอฟ.เอ็ม. 100.5 เมกะเฮิรตซ์ "คลื่นข่าว News Network" สุดยอดของสถานีข่าววิทยุของเมืองไทย ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยข่าวเข้มข้นแหลมคม นำเสนอข่าวทั่วไปและเชิงลึก โดยทีมงานของสำนักข่าวไทย และทีมข่าวของสถานี รวมทั้งยังเป็นสถานีแม่ข่ายเสนอข่าวทุกต้นชั่วโมง ไปยังสถานีวิทยุฯ เครือข่ายทั่วประเทศ และจากการพัฒนาการดำเนินงานของสถานีอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ในปี 2553 - 2556 สถานีได้รับความนิยมอยู่ในอันดับ 1 ใน 2 ของสถานีวิทยุฯ กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายเดียวกัน
 • เอฟ.เอ็ม. 107 เมกะเฮิรตซ์ "MET 107" คลื่นเพลงสากลสำหรับคนทันสมัย ที่นำเสนอเพลงฮิต เพลงใหม่ พร้อมเกาะติดเรื่องราวไลฟ์สไตล์ อินเทรนด์ ภายใต้สโลแกน "For Life and Music" โดยนำเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงเนื้อหาสาระด้านข่าวจากสำนักข่าวระดับโลกหลายแห่ง อาทิ BBC, VOA, Radio Australia และ OANA เป็นผลให้ในปี 2554 - 2556 สถานีได้รับความนิยมอยู่ในอันดับ 1 ใน 2 ของสถานีวิทยุฯ กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายเดียวกัน
 • เอ.เอ็ม. 1143 "คลื่นเพื่อนร่วมทาง" สถานีวิทยุฯ ที่นำเสนอสาระ ความรู้ ข่าวสารทันเหตุการณ์ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟัง ตั้งแต่วันจันทร์ - อาทิตย์ นอกจากนั้นยังสอดแทรกสาระความรู้ และแนวคิด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และข้อมูลด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปเป็นข้อคิด และเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
 • เอ.เอ็ม. 1494 "คลื่นความรู้คู่คุณธรรม"ฃ สถานีวิทยุฯ ที่นำเสนอรายการที่มีเนื้อหากระตุ้นให้เกิดความรู้ ความคิด ในทุกมิติของสังคม เพื่อสร้างสังคมแห่งความคิด นำไปสู่สังคมอุดมปัญญา สังคมเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกับสาระธรรมเพื่อชีวิต เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และรับผิดชอบต่อสังคม

สถานีวิทยุ อสมท ส่วนภูมิภาค บริษัทฯ ได้ผลิตรายการของสถานีวิทยุภูมิภาค เป็นสถานีท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด โดยการผลิตและเสนอรายการที่มุ่งเน้นการเป็นสถานีวิทยุเพื่อสาธารณประโยชน์และมวลชนท้องถิ่น สอดแทรกด้วยสาระความรู้ ไปพร้อมๆ กับการให้ความบันเทิง (Edutainment) และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในรายการ โดยแบ่งประเภทรายการที่ออกอากาศได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

 1. รายการที่ออกอากาศเพื่อประโยชน์ระดับท้องถิ่น (Local Program) เช่น รายการ "อสมท เพื่อชุมชน" และรายการ "เสียงคนไทย" ซึ่งเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และร้องเรียนปัญหาต่างๆ ในท้องถิ่นได้
 2. รายการที่ออกอากาศเพื่อประโยชน์ระดับชาติ (National Network Program) คือรายการที่ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวัน ในช่วงเวลา 07.00 - 07.30 น. และ 19.00 - 19.30 น. รวมทั้งถ่ายทอดรายการข่าวของสำนักข่าวไทย โดยใช้คลื่น เอฟ.เอ็ม. 100.5 เมกะเฮิรตซ์ เป็นแม่ข่ายออกอากาศไปยังสถานีวิทยุฯ ภูมิภาคของ อสมท ทุกสถานีทั่วประเทศทุกช่วงต้นชั่วโมง
 3. รายการที่ออกอากาศในลักษณะ "ซูเปอร์สเตชั่น" (Super Station) ซึ่งเป็นโครงการผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศให้ประชาชนได้รับฟังพร้อมกันครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ (Nationwide) เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทั่วประเทศได้เชื่อมโยงข่าวสารถึงกันอย่างทั่วถึง โดยมีสถานีวิทยุฯ อสมท ในส่วนกลาง 4 ความถี่ เป็นแม่ข่ายออกอากาศรายการไปยังเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทั้ง 53 สถานี ในช่วงเวลาต่าง ๆ ดังนี้
 • - เอฟ.เอ็ม. 95 เมกะเฮิรตซ์ "ลูกทุ่งมหานคร" ช่วงเวลา 00.00 - 07.00 น. (ลูกทุ่งมหานคร ซูปเปอร์สเตชั่น)
 • - เอฟ.เอ็ม. 97.5 เมกะเฮิรตซ์ "SEED 97.5 FM" ช่วงเวลา 20.00 - 24.00 น.
 • - เอฟ.เอ็ม. 99 เมกะเฮิรตซ์ "Active Radio" ช่วงเวลา 19.30-20.00 น. (สวัสดีพรีเมียร์ ลีก)
 • - เอฟ.เอ็ม. 100.5 เมกกะเฮิร์ต "คลื่นข่าว News Network" ช่วงเวลา (06.00 - 07.30 น. Good Morning ASEAN) (07.30 - 08.00 น. ก้าวทันข่าว) (12.00 - 12.30 น. เที่ยงวันทันข่าว) (12.30 - 13.00 เสียงคนไทย) (18.00-18.06 น. ข่าวพระราชสำนัก) (18.06-19.00 น. ครบเครื่องเรื่องข่าว) และข่าวต้นชั่วโมงทุกวัน ๆ ละ 13 ช่วง ๆ ละ 5 นาที

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาการผลิตรายการของสถานีวิทยุภูมิภาคในรูปแบบกลุ่มสถานี (Cluster) เพื่อสร้างความแปลกใหม่ โดดเด่น และเพิ่มความนิยมให้กับรายการด้วยการผลิตรายการจากสถานีวิทยุภูมิภาคสถานีหนึ่ง เพื่อออกอากาศไปยังสถานีวิทยุภูมิภาคสถานีอื่น ที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่เดียวกัน

ปัจจุบันสถานีวิทยุภูมิภาคได้มีการผลิตรายการโทรทัศน์ ออกอากาศช่อง MCOT 1 ดังนี้ "เลาะรั้วอีสาน" ออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 12.00-12.30 น. "รัก ณ ถิ่นไทย" ออกอากาศทุกวันวันเสาร์ เวลา 1300-14.00 น. "อีสานเสวนา" ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-14.00 น. ซึ่งการผลิตรายการดังกล่าว ผลิตโดยบุคลากรจากศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคอีสาน และได้รับการตอบรับ รวมทั้งส่งผลส่งเสริมด้านการขายให้กับสถานีวิทยุฯ โดยตรง

สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย เป็นศูนย์กลางในการผลิต รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เน้นความเป็นกลาง ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเหตุการณ์ ยึดหลักการนำเสนอข่าวตามมาตรฐานทางวิชาชีพ โดยนำเสนอผ่านสื่อของบริษัทที่หลากหลาย ได้แก่ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ โทรทัศน์ดาวเทียม เครือข่ายสถานีวิทยุฯ อสมท ใช้เทคโนโลยีสื่ออิเล็กทรอนิคส์ในการรายงานข่าว ผ่านเว็บไซต์ www.mcot.net สื่อคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Computer Online) และสื่ออื่น ๆ เช่น การให้บริการส่งข้อความข่าวในระบบ SMS ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MCOT X’Press) เป็นต้น รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกับพันธมิตรต่างประเทศ และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนและนำเสนอข่าวของประเทศไทยไปสู่นานาประเทศทั่วโลก

ปัจจุบันสำนักข่าวไทยนำเสนอข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศในสัดส่วนที่เหมาะสม อีกทั้งการนำเสนอมีทั้งรูปแบบข่าวทั่วไป สารคดีเชิงข่าว การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในประเด็นข่าวที่อยู่ในความสนใจ การรายงานสดสถานการณ์ข่าว รวมถึงรายงานพิเศษ โดยมีศูนย์ข่าวของสำนักข่าวไทย อยู่ในส่วนภูมิภาค 4 แห่ง คือ ศูนย์ข่าวภาคเหนือ จ. เชียงใหม่ ศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. ขอนแก่น ศูนย์ข่าวภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และศูนย์ข่าวอันดามัน จ.ภูเก็ต ในขณะที่การจัดหาข่าวต่างประเทศโดยทั่วไปมีที่มาจากสำนักข่าวชั้นนำที่ได้รับการยอมรับความเชื่อถือในระดับสากล โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักข่าวและสื่อต่างประเทศสำคัญ ๆ ของโลกเป็นจำนวนมาก อาทิ สำนักข่าวเอเอฟพี (Agence France Press), สำนักข่าวเอพี (Associated Press), APTN (Associated Press Television News), SNTV (Sport News Television), CCTV(China Central Television), Deutsche Welle (Germany) , KBS (Korean Broadcasting System), NHK (Japan Broadcasting Corporation), Reuters และ Reuters TV นอกจากนี้สำนักข่าวไทยยังเป็นสมาชิกของ ASIAVISION ซึ่งเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนข่าวโทรทัศน์ระหว่างสถานีโทรทัศน์ 28 แห่ง จาก 25 ประเทศ ทำให้ได้รับข่าวโดยตรงจากประเทศสมาชิกและส่งข่าวจากประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ในประเทศต่างๆ โดย ASIAVISION เป็นหน่วยข่าวของ ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union) ซึ่งเป็นพันธมิตรกับกลุ่มประเทศยุโรป EBU (European Broadcasting Union) และกลุ่มประเทศอาหรับ ASBU (Arab States Broadcasting Union) อีกด้วย และสำนักข่าวไทยยังได้เป็นสมาชิกขององค์การสำนักข่าวแห่งเอเชียแปซิฟิก OANA (The Organization of Asia-Pacific News Agencies) สมาชิกประกอบด้วยสำนักข่าว 44 แห่ง จาก 35 ประเทศ ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันโดยตรง

ขณะเดียวกันสำนักข่าวไทยยังได้จัดส่งผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยไปติดตามรายงานข่าวที่อยู่ในความสนใจในประเทศต่างๆ โดยเน้นไปที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ ที่จะรวมกันเป็นเขตเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) ในปี 2558

รูปแบบของการให้บริการข่าวของสำนักข่าวไทยในสื่อต่าง ๆ

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

 • (1) รายการประเภทรายงานข่าว ที่ผลิตโดยสำนักข่าวไทยที่ออกอากาศเป็นรายการสดทั้งหมด ได้แก่ คุยขโมงข่าวเช้า ข่าวเที่ยง ข่าวเที่ยงสุดสัปดาห์ (เกาะข่าวเด่น 17.00 น.) ข่าวภาคค่ำ ข่าวต้นชั่วโมง คลุกวงข่าว รอบวันข่าว เกาะข่าว 9 รายการบอกข่าวเล่าเรื่อง รวมถึงแถบอักษรข่าว หรือ News Bar
 • (2) รายการประเภทอื่นนอกเหนือจากรายการประเภทรายงานข่าวที่ร่วมผลิตกับสำนักโทรทัศน์ เช่น รายงานข่าวเศรษฐกิจ การวิเคราะห์หุ้น รายการประเภทคุยข่าว ได้แก่ รายการจับเงินชนทอง รายการคัมภีร์วิถีรวย รายการคุยโขมงข่าวเช้า รายการคุยโขมงบ่ายสามโมง

สถานีวิทยุโมเดิร์น เรดิโอ

 • (1) ผลิตข่าวให้สถานีวิทยุฯ อสมท เครือข่ายทั่วประเทศในช่วงข่าวต้นชั่วโมง
 • (2) ผลิตรายการประเภทข่าวให้แก่สถานีวิทยุฯ เอฟ.เอ็ม. 100.5 เมกะเฮิรตซ์ ในช่วงเครือข่ายทั่วประเทศ
 • (3) จัดหาและผลิตข่าวภาคภาษาอังกฤษให้กับสถานีวิทยุฯ เอฟ.เอ็ม. 107 เมกะเฮิรตซ์ หรือ MET 107

สื่ออิเล็กทรอนิคส์ เช่น สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อข้อความสั้นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น

สื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม สำนักข่าวไทย ร่วมผลิตและนำเสนอข่าวภาษาอังกฤษ ผ่านทางช่องสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของ บมจ. อสมท ในช่อง MCOT World

ธุรกิจสื่อใหม่ (NEW MEDIA)

ธุรกิจช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ระบบ C band / True Visions และ Ku band

บมจ. อสมท บริหารจัดการช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมในระบบ C-Band / Ku band และTrue Visions ซึ่งดำเนินการเองจำนวน 2 ช่อง ได้แก่

 • MCOT 1 ช่องโทรทัศน์คิดบวก ที่นำเสนอรายการสาระบันเทิงที่เป็นประโยชน์ โดยนำรายการและบุคลากรผู้จัดรายการที่มีคุณภาพจาก บมจ. อสมท มาจัดรายการที่มีความหลากหลาย เช่น รายการสุขภาพ, รายการวิเคราะห์และถ่ายทอดการแข่งขันกีฬา รายการทำอาหาร และการนำเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวภูมิภาค ออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียมไทยคม 5 ย่าน C band และทางทรู วิชั่นส์
 • MCOT World ช่องรายการภาคภาษาอังกฤษที่มีแนวคิด "Thailand window’s to the world" ประตูสู่ประเทศไทย นำเสนอรายการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว อาหาร และการรายงานข่าวประจำวันในประเทศเป็นภาคภาษาอังกฤษ เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้กับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ ออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียมไทยคม 5 ย่าน C band และทางทรู วิชั่นส์
 • การให้บริการรับส่งช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมไทยคม 5 ย่าน C band แบบ Global Beam กับผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ดาวเทียม โดยเป็นการออกอากาศแบบ Free To Air มีรัศมีของสัญญาณดาวเทียมครอบคลุมกว่า 120 ประเทศทั่วโลก (ยกเว้นทวีปอเมริกา)

การให้บริการรับส่งช่องสัญญาณโทรทัศน์ในระบบ True Visions บมจ. อสมท ได้รับสิทธิเพื่อดำเนินการจัดการช่องสัญญาณโทรทัศน์ในระบบ True Visions จำนวน 6 ช่องรายการ โดยบริหารจัดการเอง 2 ช่อง ได้แก่ MCOT 1 และ MCOT World ส่วนที่เหลืออีก 4 ช่องรายการจะนำมาให้ผู้ประกอบการช่องรายการเช่าใช้ช่องสัญญาณออกอากาศ

การให้บริการรับส่งช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมไทยคม 5 ย่าน Ku band บมจ. อสมท ได้ให้บริการรับ-ส่งช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมไทยคม 5 ย่าน Ku band กับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ดาวเทียม จำนวน 16 ช่อง โดยมีรัศมีของสัญญาณดาวเทียมครอบคลุมทั่วประเทศไทย

ธุรกิจ Digital Media

บมจ. อสมท ได้ดำเนินการพัฒนา MCOT Applications ที่เป็นช่องทางใหม่ในการรับชมรายการต่างๆของ บมจ. อสมท ผ่านทาง Smart Phone ในระบบ iOS, Android, Window phone และ Smart TV ของ Panasonic โดย MCOT Applications นี้ สามารถรับชมเนื้อหาข่าวล่าสุด รายการย้อนหลัง Hip TV และรายการสดจากสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง MCOT 1 ช่อง MCOT World รวมทั้งการรับฟังรายการสดของ Modern Radio

MCOT Academy

"MCOT Academy" ทั้งนี้สำนัก MCOT Academy มีความพร้อมในด้านบุคลากรและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพสื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นทรัพยากรภายในของ บมจ. อสมท โดยได้นำมาบริหารจัดการในรูปแบบของการจัดหลักสูตรฝึกอบรมทางวิชาชีพสื่อสารมวลชน ให้แก่บุคลากรในวิชาชีพสื่อสารมวลชน หรือผู้สนใจทั่วไปภายนอก เพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะประสบการณ์ทางวิชาชีพในด้านสื่อสารมวลชนหรือในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในปี 2556 มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสื่อสารมวลชน ซี่งเป็นหลักสูตรเฉพาะของ MCOT Academy จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร "การเป็นผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศทางโทรทัศน์ รุ่นที่ 4" หลักสูตร "ผู้ดำเนินรายการทางโทรทัศน์และEvent" หลักสูตร "เทคนิคการเป็นผู้บรรยายกีฬา" และหลักสูตร "ผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์" ขณะเดียวกัน ยังได้รับจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามความประสงค์ของลูกค้า และตามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่คัดสรร พัฒนา สรรหา ผู้มีความสามารถพิเศษ (MCOT Talent) เพื่อมาปฏิบัติงานในวงการสื่อสารมวลชน อาทิ พิธีกร ผู้ประกาศ ศิลปิน นักแสดง ตลอดจนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัท ปัจจุบันได้มีการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมศิลปินในสังกัด บมจ. อสมท ได้แก่ รายการเลดี้ไนน์ บิวตี้เซอร์ไพรส์ และรายการ 4 สาว ผจญภัย/มิชชั่นพอสซิเบิ้ล รวมถึงการจัดกิจกรรมการประกวด MCOT Talent Audition Project เพื่อค้นหาพิธีกรหน้าใหม่เข้าเป็นศิลปินในสังกัด ตลอดจนรับผิดชอบการจัดประกวดนางสาวไทยด้วย

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินกิจการ

บริษัทย่อย

บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด

บมจ. อสมท ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตรายการและสารคดีโทรทัศน์ให้กับ บมจ. อสมท และสถานีโทรทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการผลิตวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดย บมจ. อสมท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49

บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด

บมจ. อสมท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เพื่อประกอบกิจการด้านบันเทิงทุกประเภท เช่น ผลิตรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เพลงและผลิตภัณฑ์ดิจิตอลอื่นๆ พัฒนาสินค้า และจำหน่ายสินค้าพรีเมี่ยม การจัดคอนเสิร์ต ละครเวที และแฟชั่นโชว์

บริษัทร่วมดำเนินกิจการ

นอกจากนี้ยังได้ร่วมดำเนินกิจการกับผู้ประกอบการเอกชนตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการ โดยบริษัทฯ รับรายได้ในรูปของค่าตอบแทนในการร่วมดำเนินกิจการจาก 2 กิจการหลักที่สำคัญ คือ

 1. ร่วมกับ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ในการดำเนินกิจการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท รวมทั้งให้เช่าเวลาจัดรายการและโฆษณาทางสถานีวิทยุฯ เอฟ.เอ็ม. 105.5 เมกะเฮิรตซ์
 2. ร่วมกับกลุ่ม บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก
  2.1 บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) มีอายุสัญญา 25 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2532-30 กันยายน 2557
  2.2 บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) มีอายุสัญญา 25 ปี รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2538-31 ธันวาคม 2562

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2015. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.