This printed article is located at http://mcot-th.listedcompany.com/business.html

Company's Business

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) รัฐวิสาหกิจ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จดทะเบียนจัดตั้งในรูปบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ด้วยการแปลงสภาพจากองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 บริษัทได้กระจายหุ้นสู่มหาชนเป็นครั้งแรกในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีภารกิจในการประกอบกิจการสื่อสารมวลชน ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรสื่อสร้างสรรค์ชั้นนำ บมจ. อสมท มีธุรกิจหลักประกอบด้วย กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุกระจายเสียง สำนักข่าวไทย และกิจการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล รวมถึงบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด นอกจากนี้ ยังร่วมดำเนินกิจการกับผู้ประกอบการเอกชนอื่นๆ ภายใต้สัญญาร่วมดำเนินกิจการ ได้แก่ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 และบริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก

1หมายเหตุ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 16/2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มีมติเห็นชอบการเลิกกิจการบริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด (เอฟเอ็ม 97.5 เมกะเฮิรตซ์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. อสมท
ธุรกิจโทรทัศน์

บมจ. อสมท ดำเนินธุรกิจด้านโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกอันเป็นเทคโนโลยีการแพร่กระจายเสียงและภาพระบบดั้งเดิม ที่ประเทศไทยใช้นับตั้งแต่มีกิจการโทรทัศน์ในประเทศ โดยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ซึ่งแพร่กระจายเสียงและภาพในระบบดังกล่าว จะสามารถดำเนินการต่อไปได้ถึงประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2561 และตั้งแต่ปี 2557 บมจ. อสมท ได้เริ่มให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ตามใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบธุรกิจโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ จำนวน 2 ช่องรายการ คือ ช่องรายการทั่วไป แบบความคมชัดสูง (HD) และช่องรายการเด็ก เยาวชนและครอบครัว แบบความคมชัดปกติ (SD) โดยใบอนุญาตฯ ดังกล่าว มีระยะเวลา 15 ปี เริ่มวันที่ 25 เมษายน 2557 สิ้นสุดวันที่ 24 เมษายน 2572

 • สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

  สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ซึ่งออกอากาศในระบบแอนะล็อก เป็นธุรกิจหลักที่สำคัญ โดยดำเนินงานด้านการผลิตรายการ การแพร่ภาพออกอากาศ และควบคุมการแพร่ภาพออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง จากที่ทำการสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ไปยังสถานีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 35 สถานี บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศได้ประมาณร้อยละ 87.0 และมีประชากรในเขตบริการประมาณร้อยละ 88.5

 • ช่องรายการ 9 MCOT HD หมายเลขช่อง 30

  ช่องรายการ 9 MCOT HD เป็นช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (DTT) ความคมชัดสูง (HD) หมายเลขช่อง 30 หมวดหมู่ช่องรายการทั่วไป ปัจจุบันนำเสนอรายการตามผังรายการของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ในลักษณะการออกอากาศคู่ขนาน (Simulcast) โดยจะดำเนินการแพร่ภาพออกอากาศผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ประเภท ใช้คลื่นความถี่ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินระดับชาติ จำนวน 39 สถานีหลัก และสถานีเสริม อีกไม่น้อยกว่า 129 สถานี ตามแผนการดำเนินการของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

  บมจ. อสมท ได้ปรับปรุงตราสัญสักษณ์ประจำช่องรายการใหม่ (Logo Identity) พร้อมชื่อเรียกสถานีว่า “ช่อง 9 MCOT HD” และคำขวัญประจำช่องรายการ “เปิดโลกกว้าง สร้างความสุข” มาตั้งแต่ปี 2558 ทั้งนี้ เพื่อปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ซึ่งมีคู่แข่งขันที่แย่งชิงกลุ่มผู้ชมในช่วงวัยหนุ่มสาวหรือวัยทำงานมากขึ้น และเพื่อตอบสนองกับเสียงสะท้อนจากกลุ่มผู้ซื้อสื่อโฆษณาที่มีแนวโน้มจะซื้อสื่อโฆษณาจากช่องรายการที่เน้นฐานผู้ชมในช่วงวัยรุ่นและวัยทำงาน ซึ่งยังคงใช้ตราสัญสักษณ์และคำขวัญดังกล่าวอยู่จนถึงปัจจุบัน โดยมีรายการที่โดดเด่นและได้รับความนิยม อาทิ คับข่าวครบประเด็น ข่าวดังข้ามเวลา คุยโขมงบ่าย 3 โมง โมเดิร์นไนน์การ์ตูน รายการละคร บริษัท ฮาไม่จำกัด เป็นต้น

  สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ และช่อง 9 MCOT HD ให้ความสำคัญกับการเพิ่มสัดส่วนรายการที่ บมจ. อสมท ผลิตเอง หรือจ้างบริษัทที่มีความชำนาญในการผลิตรายการเฉพาะทาง มาดำเนินการผลิตมากขึ้น เพื่อควบคุมการผลิตหรือได้สิทธิ์การขายโฆษณาในรายการโดยสมบูรณ์ ทั้งในส่วนที่เป็นพื้นที่โฆษณาปกติ (SPOT) และการโฆษณาในเนื้อรายการ (Tie-In) อีกทั้งยังได้สิทธิ์อย่างสมบูรณ์ในการเป็นเจ้าของเนื้อหาและรูปแบบรายการ สำหรับการต่อยอดธุรกิจในยุคดิจิตอล นอกจากนี้ ยังมีการปรับกลยุทธ์ด้านรายการโดยการนำรายการสารคดีต่างประเทศมาออกอากาศในช่วงไพรม์ไทม์ การดึงพันธมิตรที่แข็งแรงมาร่วมนำเสนอรายการทางช่อง 9 MCOT HD เป็นต้น โดย ณ ธันวาคม 2559 บมจ. อสมท มีสัดส่วนรายการที่ดำเนินการเองร้อยละ 70.95 และมีสัดส่วนการออกอากาศรายการประเภทต่างๆ ดังนี้

     
  รายการข่าวและรายงานสถานการณ์ ร้อยละ 32.38
  รายการบันเทิง และละคร ร้อยละ 28.88
  รายการสาระความรู้ ร้อยละ 16.74
  รายการสาระบันเทิง ร้อยละ 9.82
  รายการส่งเสริมรายการ/สาธารณะ ร้อยละ 7.98
  รายการกีฬา ร้อยละ 4.21

  ด้านรายการข่าว สำนักงานข่าวไทยมีรูปแบบการนำเสนอ โดยเน้นความรวดเร็ว ฉับไว และถูกต้อง ในรูปแบบข่าวทั่วไป สารคดีเชิงข่าว การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในประเด็นข่าวที่อยู่ในความสนใจ การรายงานสดสถานการณ์ข่าว รวมถึงรายงานพิเศษ ครอบคลุมประเด็นข่าวใหญ่และข่าวใกล้ตัว และได้ปรับเพิ่มรูปแบบการผลิตรายการประเภทข่าวและรายงานสถานการณ์มากขึ้น สร้างสรรค์งานสกู๊ปและภาพข่าวมุมมองใหม่ ซึ่งมีความแตกต่างไปจากเดิมโดยใช้อุปกรณ์การถ่ายทำแบบใหม่ เช่น กล้องแทนสายตา กล้อง Action camera การใช้ภาพกล้องมุมสูงจากอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ที่ทำให้เห็นภาพมุมสูงที่มีความแตกต่างและสวยงาม การใช้สื่อออนไลน์ (Social media) โดยเพิ่มช่องทางและจัดทำรายงานข่าวพิเศษและนำเสนอผ่านทางสื่อออนไลน์โดยเฉพาะ เช่น Facebook Live เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์และเพิ่มฐานผู้ชมรายการข่าวและข่าวบันเทิงมากขึ้น รวมทั้งได้นำเสนอข่าวต่างประเทศจากสำนักข่าวชั้นนำที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล เพื่อรายงานข่าวความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ขณะเดียวกันสำนักข่าวไทยจัดส่งทีมข่าวไปยังประเทศต่างๆ เพื่อรายงานข่าวที่อยู่ในความสนใจ ของประชาชน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์กับบริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวล์ จำกัด โดยการนำเสนอภาพข่าวและเรื่องราวจากข่าวดังในอดีต มาย้อนรำลึกในรายการ ข่าวดังข้ามเวลา ซึ่งเป็นการนำทรัพยากรด้านข่าวที่สำคัญมาสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มจนเป็นรายการหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้ชม

  นอกจากนี้ รายการโทรทัศน์หลายรายการที่ บมจ. อสมท ผลิตเอง โดยฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก รวมทั้งสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ออกอากาศวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.30 - 12.00 น. รายการตกมันส์บันเทิง ออกอากาศวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 - 16.30 น. และรายการ EX Entertainment Express ออกอากาศ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.40 – 18.00 น. เป็นต้น มีจุดเด่นของรายการ คือ การรายงานข่าวบันเทิงเชิงสร้างสรรค์สอดแทรกสาระ ด้วยความเป็นกลางไม่จำกัดค่ายและสังกัด ดำเนินการผลิตรายการภายใต้ศักยภาพและเทคโนโลยีสูงสุดของ บมจ. อสมท เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็วฉับไว ที่สำคัญเป็นผู้นำประเด็นข่าวบันเทิงต่างๆ อย่างแท้จริง และยังเป็นผู้จุดประเด็นร้อนต่างๆ อีกมากมาย รวมถึงการนำรถถ่ายทอดสดดาวเทียมมาใช้ในการรายงานข่าวบันเทิง เพื่อความรวดเร็วในการรับรู้ข่าวสารของผู้ชม และยังขยายฐานการรับชมไปสู่ชุมชนคนรุ่นใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.nineentertain.tv และเฟชบุ๊ค www.facebook.com/9entertain รวมทั้งเผยแพร่คลิปข่าวบันเทิงผ่านทาง www.youtube.com ทั้งนี้ ช่องทางหลักคือ www.facebook.com /9entertain มียอดสมาชิกผู้ชื่นชอบเพจ (Page Likes) กว่า 3.9 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึง 1 ล้านคน ถือว่าเป็นข่าวบันเทิงที่มีผู้เข้าชมสูงสุดในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

 • ช่องรายการ MCOT Family หมายเลขช่อง 14

  ช่อง MCOT Family เป็นช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (DTT) ความคมชัดปกติ (SD) หมายเลขช่อง 14 หมวดหมู่ช่องรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยเป็นช่องรายการที่ผลิตและนำเสนอรายการเชิงสร้างสรรค์ พร้อมความสนุกสนาน เน้นสารประโยชน์ ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 4-12 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก รวมถึง กลุ่มแม่บ้าน และครอบครัว อันเป็นกลุ่มเป้าหมายรอง

  ในปี 2559 บมจ. อสมท ยังคงกำหนดผังรายการ ช่อง MCOT Family หมายเลขช่อง 14 ให้ส่งเสริมทุกความคิดของทุกคนในครอบครัวให้เติบโตอย่างสนุกและสร้างสรรค์กับช่องรายการสาระบันเทิงเพื่อทุกครอบครัวภายใต้แนวคิด “Growing Smart with MCOT FAMILY สนุก สร้างสรรค์ สร้างอนาคต” ที่คัดสรรรายการคุณภาพ ทั้งดูสนุกและแฝงด้วยสาระครบครันสำหรับพัฒนาทักษะทั้ง 6Q ประกอบด้วย

  • IQ (Intelligence Quotient) หรือ ความฉลาดทางสติปัญญา
  • EQ (Emotional Quotient) หรือ ความฉลาดทางอารมณ์
  • CQ (Creativity Quotient) หรือ ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์
  • AQ (Adversity Quotient) หรือ ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา
  • MQ (Moral Quotient) หรือ ความฉลาดทางศีลธรรม
  • SQ (Social Quotient) หรือ ความฉลาดในการเข้าสังคม

  ช่องรายการ MCOT Family หมายเลขช่อง 14 มีสัดส่วนรายการที่ดำเนินการเอง ณ ธันวาคม 2559 ร้อยละ 78.58 และมีสัดส่วนการออกอากาศรายการประเภทต่างๆ ดังนี้

     
  รายการบันเทิง ร้อยละ 36.51
  รายการสาระความรู้ ร้อยละ 24.14
  รายการส่งเสริมรายการ/สาธารณะ ร้อยละ 15.58
  รายการข่าวและรายงานสถานการณ์ ร้อยละ 12.77
  รายการสาระบันเทิง ร้อยละ 11.00

  รายการที่ บมจ. อสมท คัดสรร จัดหามานำเสนอออกอากาศ ทางช่อง MCOT Family เช่น รายการ Mom Club รายการที่นำเสนอทุกเรื่องราว ทุกความรัก ความห่วงใย ให้ผู้หญิงพร้อมรับกับบทบาทของการเป็น "คุณแม่" ผ่าน 3 พิธีกรคุณแม่

  ช่องรายการ MCOT Family ยังได้ใช้ความเชี่ยวชาญในการคัดสรรรายการการ์ตูนจากต่างประเทศ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ นำเสนอรายการการ์ตูนซึ่งเป็นที่นิยม และการ์ตูนคลาสสิค ซึ่งยังอยู่ในความทรงจำ เช่น รายการความรู้สำหรับเด็ก “Davinci Learning” รายการการ์ตูนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก “Sesame Street” เสริมด้วยรายการข่าว “คู่ข่าว เล่าทุกเรื่อง” ที่มอบสาระแบบไม่มีพิษภัย และรับชมกันได้ทั้งครอบครัว

ธุรกิจวิทยุกระจายเสียง

บมจ. อสมท ดำเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงทั้งด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ ออกอากาศรายการประเภทต่างๆ ทั้งสาระความรู้และความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบ ภายใต้ชื่อ MCOT Radio Network “เครือข่ายทันสมัย ก้าวใหม่สังคมสร้างสรรค์ด้วยปัญญา” เพื่อพัฒนาความรู้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพื่อสาธารณประโยชน์และมวลชนท้องถิ่น ภายใต้ภาพลักษณ์ของสถานีวิทยุฯ แห่งความทันสมัย ส่งกระจายเสียงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้วยระบบเอฟเอ็ม และระบบเอเอ็ม จำนวน 62 สถานี โดยส่วนกลางออกอากาศจากกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 สถานี ส่งกระจายเสียงด้วยระบบเอฟเอ็ม 7 สถานี และระบบเอเอ็ม 2 สถานี พื้นที่บริการครอบคลุมทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง สำหรับส่วนภูมิภาคส่งกระจายเสียงด้วยระบบเอฟเอ็ม 53 สถานี สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศได้ประมาณ ร้อยละ 92.4 มีประชากรในเขตพื้นที่เป้าหมายให้บริการประมาณร้อยละ 93.8

นอกจากการรับฟังรายการของสถานีวิทยุฯ อสมท ผ่านทางคลื่นวิทยุฯ แต่ละคลื่นโดยตรงแล้ว สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท ยังมีช่องทางให้ผู้ฟังทั้งในและต่างประเทศ สามารถรับฟังรายการของแต่ละคลื่นทั้งรายการสดและรายการที่น่าสนใจย้อนหลังผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ www.mcot.net และ Application ผ่านทาง Smart Phone รวมทั้งมีการบูรณาการกับ Social Network, YouTube และ Facebook

ทั้งนี้ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 76/2559 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ประกอบกิจการกระจายเสียงตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ถือครองคลื่นความถี่ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ยังคงมีสิทธิในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและการถือครองคลื่นความถี่ดังกล่าวได้ตามขอบเขตและสิทธิเดิมไปอีก 5 ปี ส่งผลให้ บมจ. อสมท ยังสามารถดำเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงบนคลื่นความถี่เดิมได้ต่อไป

สถานีวิทยุฯ บมจ. อสมท ในส่วนกลาง ระบบเอฟเอ็ม และระบบเอเอ็ม มีการกำหนดตำแหน่งและกลุ่มเป้าหมาย ของแต่ละคลื่นอย่างชัดเจน โดยจัดรูปแบบการผลิตและนำเสนอรายการต่าง ๆ ดังนี้

 • เอฟเอ็ม 95 เมกะเฮิรตซ์ “มหานครแฟมิลี่ ลูกทุ่งมหานคร” สถานีเพลงลูกทุ่งที่นำเสนอเพลงลูกทุ่งสุดฮิตเพื่อชีวิตมีระดับ ให้สารประโยชน์ความรู้ต่างๆ และครองความนิยมอันดับ 1 ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศทุกวัย ถ่ายทอดโดยนักจัดรายการรุ่นใหม่ นักจัดรายการที่มีชื่อเสียงทันสมัย มีสาระความรู้ใกล้ตัว อบอุ่น และใกล้ชิดผู้ฟัง ซึ่งนอกจากจะออกอากาศในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลแล้ว ยังออกอากาศด้วยระบบเครือข่ายผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุเครือข่ายของ บมจ.อสมท ภูมิภาค ทั่วประเทศ และจากการพัฒนาการดำเนินงานของสถานีทั้งในรูปแบบการนำเสนอรายการ และการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างกระแสความนิยมและรักษาฐานผู้ฟังอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้สถานีได้รับความนิยมอยู่ในอันดับ 1 ของ 40 สถานีวิทยุในกรุงเทพมหานคร มาอย่างต่อเนื่อง
 • เอฟเอ็ม 96.5 เมกะเฮิรตซ์ “คลื่นความคิด” นำเสนอรายการที่มีเนื้อหารายการที่ครบถ้วน ทั้งด้านข่าวสาร สถานการณ์การเมือง และสภาพเศรษฐกิจ ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ดำเนินรายการสุดยอดนักคิดจากทุกวงการ ทั้งวิเคราะห์ข่าว เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสุขภาพ อีกทั้งยังมีผู้ดำเนินรายการร่วม วิทยากร และศิลปินชั้นนำ ซึ่งเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมประมาณเกือบ 100 คน จึงได้รับความนิยมโดยเฉลี่ยอยู่ในอันดับ 1-3 ของสถานีวิทยุฯ ที่มีกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายเดียวกัน ตลอด 10 ปี
 • เอฟเอ็ม 97.5 เมกะเฮิรตซ์ “SEED 97.5 FM” “เมล็ดพันธุ์ใหม่ของคนวัยมันส์” รายการวิทยุฯ ของคนรุ่นใหม่ดำเนินการโดยบริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด นำเสนอเพลงฮิตที่กำลังอยู่ในกระแสและได้รับความนิยม เน้นความเป็นกลางที่เปิดเพลงทุกค่าย พร้อมแทรกด้วยเพลงอินดี้ และเพลงสากลที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด ประสบปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจจากการลดลงของรายได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงมีมติเห็นชอบการเลิกกิจการบริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด และนำคลื่นเอฟเอ็ม 97.5 เมกะเฮิรตซ์ มาดำเนินการเอง โดย บมจ. อสมท จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของเอฟเอ็ม 97.5 เมกะเฮิรตซ์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
 • เอฟเอ็ม 99.0 เมกะเฮิรตซ์ “Active Radio” คลื่นเมืองไทยแข็งแรง นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพ และกิจกรรมนันทนาการ ภายใต้ความคิดที่ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและใจ รวมทั้งมีความสุขกับกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการนำเสนอ ทั้งสาระและความบันเทิง เป็นคลื่นที่ฟังได้ทุกเพศทุกวัย ได้ทั้งสาระเพื่อสุขภาพ และสนุกสนานกับกีฬา เป็นผลให้เอฟเอ็ม 99.0 เมกะเฮิรตซ์ ยังคงได้รับความนิยมในอันดับ 1 ของสถานีวิทยุ ในกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน
 • เอฟเอ็ม 100.5 เมกะเฮิรตซ์ “คลื่นข่าว News Network” สุดยอดของสถานีข่าววิทยุของเมืองไทยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยข่าวเข้มข้นแหลมคม นำเสนอข่าวทั้งทั่วไปและเชิงลึก โดยทีมงานของสำนักข่าวไทย และทีมข่าวของสถานี รวมทั้งยังเป็นสถานีแม่ข่ายเสนอข่าวต้นชั่วโมงไปยังสถานีวิทยุฯ เครือข่ายทั่วประเทศ และจากการพัฒนาการดำเนินงานของสถานีอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ในปี 2553 - 2559 สถานีได้รับความนิยมอยู่ในอันดับ 1 - 2 ของสถานีวิทยุฯ กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายเดียวกัน
 • เอฟเอ็ม 107 เมกะเฮิรตซ์ “MET 107” คลื่นเพลงสากลสำหรับคนทันสมัย ที่นำเสนอเพลงฮิต เพลงใหม่ พร้อมเกาะติดเรื่องราวไลฟ์สไตล์ อินเทรนด์ ภายใต้สโลแกน “For Life and Music” โดยนำเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงเนื้อหาสาระด้านข่าวจากสำนักข่าวระดับโลกหลายแห่ง อาทิ BBC, VOA, Radio Australia และ OANA โดยในปี 2559 เอฟเอ็ม 107 เมกะเฮิรตซ์ “MET 107” ครองความนิยมเป็นอันดับ 1 จากจำนวนคลื่นเพลงสากลทั้งหมด 5 คลื่น
 • เอเอ็ม 1143 “คลื่นเพื่อนร่วมทาง” สถานีวิทยุฯ ที่นำเสนอสาระ ความรู้ ข่าวสาร ทันเหตุการณ์ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟัง ตั้งแต่วันจันทร์ - อาทิตย์ นอกจากนั้นยังสอดแทรกสาระ ความรู้ และแนวคิด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และข้อมูลด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปเป็นข้อคิด และเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
 • เอเอ็ม 1494 “คลื่นเพลงดีมีสาระคู่ความคิด Like Station” คลื่นวิทยุสำหรับผู้สูงอายุ นำเสนอเพลง ศิลปะวัฒนธรรม สาระความรู้ ด้านสุขภาพและการดำรงชีวิต เตรียมรองรับสังคมผู้สูงวัยของประเทศ

สถานีวิทยุฯ อสมท ส่วนภูมิภาค บมจ. อสมท กำหนดแนวทางการผลิตรายการของสถานีวิทยุฯ ภูมิภาค เป็นสถานีท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด โดยการผลิตและเสนอรายการที่มุ่งเน้นการเป็นสถานีวิทยุฯ เพื่อสาธารณประโยชน์และมวลชนท้องถิ่น สอดแทรกด้วยสาระความรู้ไปพร้อมๆ กับการให้ความบันเทิง และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในรายการ โดยแบ่งประเภทรายการที่ออกอากาศเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

 1. รายการที่ออกอากาศเพื่อประโยชน์ระดับท้องถิ่น เช่น รายการ “อสมท เพื่อชุมชน” ซึ่งเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และร้องเรียนปัญหาต่างๆ ในท้องถิ่นได้
 2. รายการที่ออกอากาศเพื่อประโยชน์ระดับชาติ คือ รายการที่ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวัน ในช่วงเวลา 07.00 – 07.30 น. และ 19.00 – 19.30 น. รวมทั้งถ่ายทอดรายการข่าวของสำนักข่าวไทย โดยใช้สถานีวิทยุฯ เอฟเอ็ม 100.5 เมกะเฮิรตซ์ เป็นแม่ข่ายออกอากาศไปยังสถานีวิทยุฯ ภูมิภาคของ อสมท ทุกสถานีทั่วประเทศทุกช่วงต้นชั่วโมง และกลางชั่วโมง

รายการที่ออกอากาศในลักษณะครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นโครงการผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศให้ประชาชนได้รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทั่วประเทศได้เชื่อมโยงข่าวสารถึงกันอย่างทั่วถึง โดยเครือข่ายสถานีวิทยุฯ อสมท ในส่วนภูมิภาคทั้ง 53 สถานี จะรับสัญญาณออกอากาศรายการ จากสถานีวิทยุฯ อสมท ในส่วนกลางซึ่งเป็นแม่ข่ายจำนวน 5 ความถี่ ในช่วงเวลาต่างๆ ดังนี้

 • เอฟเอ็ม 95 เมกะเฮิรตซ์ “ลูกทุ่งมหานคร” ช่วงเวลา 00.00 - 07.00 น. (ลูกทุ่งมหานคร ซูปเปอร์สเตชั่น)
 • เอฟเอ็ม 96.5 เมกะเฮิรตซ์ “คลื่นความคิด” ช่วงเวลา 12.30 - 13.00 น. Business Network
 • เอฟเอ็ม 97.5 เมกะเฮิรตซ์ “SEED 97.5 FM” ช่วงเวลา 20.00 - 24.00 น.
 • เอฟเอ็ม 99 เมกะเฮิรตซ์ “Active Radio” ช่วงเวลา 19.30 - 20.00 น. (ฟุตบอลไฮไลท์)ี
 • เอฟเอ็ม 100.5 เมกะเฮิรตซ์ “คลื่นข่าว News Network” ช่วงเวลา 07.00 - 07.30 น. Good Morning ASEAN ช่วงเวลา 07.30 - 08.00 น. ก้าวทันข่าว ช่วงเวลา 12.00 - 12.30 น. เที่ยงวันทันข่าว ช่วงเวลา 18.05 - 18.45 น. ครบเครื่องเรื่องข่าว ช่วงเวลา 19.00 - 19.03 น. ข่าวพระราชสำนัก ช่วงเวลา 19.03 - 19.30 น. 2 มุมข่าว และข่าวต้นชั่วโมง ทุกวันๆ ละ 13 ช่วงๆ ละ 5 นาที

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาการผลิตรายการของสถานีวิทยุฯ ภูมิภาคในรูปแบบกลุ่มสถานี (Cluster) เพื่อสร้างความแปลกใหม่ โดดเด่น และเพิ่มความนิยมให้กับรายการด้วยการผลิตรายการจากสถานีวิทยุฯ ภูมิภาคสถานีหนึ่ง เพื่อออกอากาศไปยังสถานีวิทยุฯ ภูมิภาคสถานีอื่น ในกลุ่มพื้นที่เดียวกัน ได้แก่

 • กลุ่มภาคเหนือตอนบน : รายการ “เปิดบ้านแปงเมือง เชื่อมวิถีอาเซียน”
 • กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง : รายการ “เหนือล่างสร้างกระแส”
 • กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : รายการ “เก้าเชื่อมใจไทอีสาน”
 • กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : รายการ “ฉายตะวัน”
 • กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและล่าง : รายการ “สุขทุกข่าว”
 • กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก : รายการ “โมเดิร์นกรีน”
 • กลุ่มภาคใต้ตอนบน : รายการ “เที่ยวใต้ปลอดภัยอุ่นใจไปกับ อสมท”
 • กลุ่มภาคใต้ตอนล่าง : รายการ “ลาแปแลใต้”

สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย เป็นศูนย์กลางในการผลิต รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เน้นความเป็นกลาง ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเหตุการณ์ ยึดหลักการนำเสนอข่าวตามมาตรฐานทางวิชาชีพ โดยนำเสนอผ่านสื่อของบริษัทที่หลากหลาย ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ เครือข่ายสถานีวิทยุฯ บมจ. อสมท สื่อดิจิตอลออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และการให้บริการส่งข้อความข่าวในระบบ SMS ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกับพันธมิตรต่างประเทศ และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและนำเสนอข่าวของประเทศไทยไปสู่นานาประเทศทั่วโลก

ปัจจุบันสำนักข่าวไทยนำเสนอข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศในสัดส่วนที่เหมาะสม ในรูปแบบข่าวทั่วไป สารคดีเชิงข่าว การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในประเด็นข่าวที่อยู่ในความสนใจ การรายงานสดสถานการณ์ข่าว รวมถึงรายงานพิเศษ โดยมีศูนย์ข่าวของสำนักข่าวไทย อยู่ในส่วนภูมิภาค 4 แห่ง คือ ศูนย์ข่าวภาคกลางและภาคตะวันออก ศูนย์ข่าวภาคเหนือ จ. เชียงใหม่ ศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. ขอนแก่น และศูนย์ข่าวภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ในขณะที่การจัดหาข่าวต่างประเทศโดยทั่วไปมีที่มาจากสำนักข่าวชั้นนำที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือในระดับสากล โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักข่าวและสื่อต่างประเทศสำคัญ ๆ ของโลกเป็นจำนวนมาก อาทิ AFP (Agence France Press), AP (Associated Press), APTN (Associated Press Television News), SNTV (Sport News Television), CCTV (China Central Television), Deutsche Welle (Germany), KBS (Korean Broadcasting System), NHK (Japan Broadcasting Corporation), Reuters และ Reuters TV

นอกจากนี้ สำนักข่าวไทยยังเป็นสมาชิกของ ASIAVISION ซึ่งเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนข่าวโทรทัศน์ระหว่างสถานีโทรทัศน์ 30 แห่ง จาก 28 ประเทศ ทำให้ได้รับข่าวโดยตรงจากประเทศสมาชิกและส่งข่าวจากประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ในประเทศต่างๆ โดย ASIAVISION เป็นหน่วยข่าวของ ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union) ซึ่งเป็นพันธมิตรกับกลุ่มประเทศยุโรป EBU (European Broadcasting Union) และกลุ่มประเทศอาหรับ ASBU (Arab States Broadcasting Union) อีกทั้งยังเป็นสมาชิกขององค์การสำนักข่าวแห่งเอเชียแปซิฟิก OANA (The Organization of Asia-Pacific News Agencies) ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วยสำนักข่าว 44 แห่ง จาก 35 ประเทศ และได้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันโดยตรง

สำนักข่าวไทยโดยฝ่ายข่าวต่างประเทศมีบทบาทสำคัญใน ASIAVISION ทั้งด้านการบริหารและการแลกเปลี่ยนข่าวสารที่น่าสนใจและรวดเร็วจากประเทศไทย และในปี 2559 สำนักข่าวไทยได้รับรางวัลข่าวยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคม (AVN Monthly Award)

นอกจากพันธมิตรสื่อต่างประเทศแล้ว สำนักข่าวไทยมีโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับ สำนักข่าวของประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา และเนการาบรูไนดารุสซาลาม

สำนักข่าวไทยให้บริการข่าวในสื่อต่าง ๆ ของ บมจ. อสมท ดังนี้

สื่อโทรทัศน์

 1. รายการประเภทรายงานข่าว ที่ผลิตโดยสำนักข่าวไทยที่ออกอากาศเป็นรายการสดทั้งหมด ได้แก่
  • สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ และช่อง 9 MCOT HD หมายเลขช่อง 30 แบ่งเป็นข่าวภาคหลัก ได้แก่ ข่าวเที่ยง ข่าวค่ำ ข่าว 9 Speed News (ข่าวต้นชั่วโมง) รอบวันข่าว (ข่าวเที่ยงคืน) โดยทุกภาคข่าวหลักมีแถบอักษรข่าวหรือ News Bar และรายการข่าว ได้แก่ รายการคุยโขมงข่าวเช้า รายการคุยข่าวเสาร์-อาทิตย์ รายการคู่ข่าวเสาร์-อาทิตย์ รายการคับข่าว ครบประเด็น รายการ BizTime (ข่าวเศรษกิจ) และรายการข่าวดังข้ามเวลา
  • ช่อง MCOT Family SD ช่อง 14ได้แก่ รายการคู่ข่าวเล่าทุกเรื่อง และ Kids DE do dee

สื่อวิทยุ

 1. ผลิตข่าวให้สถานีวิทยุฯ อสมท เครือข่ายทั่วประเทศในช่วงข่าวต้นชั่วโมง ตั้งแต่ 08.00 - 23.00 น.
 2. ผลิตรายการประเภทข่าวให้แก่สถานีวิทยุฯ เอฟเอ็ม 100.5 เมกะเฮิรตซ์ ในช่วงเครือข่ายทั่วประเทศ ได้แก่
  • ก้าวทันข่าว ออกอากาศทุกวัน เวลา 07.30 - 08.00 น.
  • สรุปข่าวภาคเที่ยง ออกอากาศทุกวัน เวลา 12.00 - 12.30 น.
  • ครบเครื่องเรื่องข่าว ออกอากาศทุกวัน เวลา 18.25 - 19.00 น.
 3. ผลิตรายการ “สวนอักษร” ให้กับสถานีวิทยุฯ เอฟเอ็ม 100.5 เมกะเฮิรตซ์ ออกอากาศทุกวันเวลา 03.00 - 04.00 น. (ผลิตลงแผ่น CD พร้อมออกอากาศ และสิ้นปีจะส่งมอบแผ่น CD ให้มูลนิธิคนตาบอดไทย เพื่อนำไปให้บริการแก่ผู้พิการทางสายตา) โดยเป็นกิจกรรม CSR ของสำนักข่าวไทย

สื่อดิจิตอล เช่น สื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อข้อความสั้นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น

ธุรกิจการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ

การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ คือ การให้บริการระบบเชื่อมโยงกลุ่มเครื่องส่งหรือถ่ายทอดสัญญาณเสียง หรือ ภาพที่ใช้ในการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการจากสถานี ไม่ว่าจะโดยสื่อตัวนำที่เป็นสายคลื่นความถี่ แสง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสื่อตัวนำอื่นๆ

สำหรับโครงการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้มีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ใช้ระบบ Second Generation Digital Terrestrial Television Broadcasting System (DVB-T2) ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ในประเทศชั้นนำเลือกใช้ สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งสัญญาณโทรทัศน์นั้น ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่บีบอัดรวมสัญญาณภาพเสียง และข้อมูลเข้าด้วยกัน แล้วส่งไปสู่สถานีโครงข่ายปลายทาง ตามมาตรฐาน DVB-T2 ซึ่งประกอบด้วย

 • สถานีแม่ข่าย ประกอบด้วยอุปกรณ์ SD/HD Encoder. Multiplexer, DVB-T2 Gateway etc.
 • อุปกรณ์เครื่องส่ง ประกอบด้วย เครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิตอล, อุปกรณ์รับสัญญาณจากแม่ข่าย
 • อุปกรณ์เชื่อมโยง ประกอบด้วย อุปกรณ์เชื่อมโยงผ่านระบบดาวเทียม และระบบไฟเบอร์ออฟติก

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในการประชุมวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ได้มีมติอนุญาตให้ บมจ. อสมท เป็น 1 ในผู้ประกอบการโครงข่าย 4 ราย ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับชาติ เป็นระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2556 - 16 มิถุนายน 2571

การได้รับใบอนุญาตฯ ดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ บมจ. อสมท เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารมวลชนรายเดียวที่สามารถให้บริการธุรกิจโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ครบวงจร ถือเป็นช่องทางการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล เริ่มต้นในเดือน เมษายน 2557 สามารถให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอลในระบบความละเอียดมาตรฐาน หรือ Standard definition ได้จำนวน 6 ช่องรายการ และ ช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอลในระบบความละเอียดสูง หรือ High definition ได้จำนวน 2 ช่องรายการ ทั้งนี้ จำนวนช่องรายการและอัตราค่าบริการจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีผู้ประกอบการฯ ขอใช้บริการในระบบความละเอียดสูง หรือ High definition โดย บมจ. อสมท มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดังนี้

 • ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลประเภทบริการธุรกิจ
 • ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะ
 • ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน

ปัจจุบัน บมจ. อสมท ให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล บนโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลระดับชาติ ของ บมจ. อสมท ดังนี้

 1. ช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอล แบบความคมชัดสูง (High Definition)
  • ช่อง 9 MCOT HD ช่อง 30 ดำเนินการโดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
  • ช่องไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ดำเนินการโดย บริษัท ทริปเปิลวี บรอดคาสท์ จำกัด
 2. ช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอล แบบความคมชัดปกติ (Standard Definition)
  • ช่อง MCOT Family ช่อง 14 ดำเนินการโดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
  • ช่องสปริงนิวส์ ช่อง 19 ดำเนินการโดย บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด
  • ช่องวอยซ์ทีวี ช่อง 21 ดำเนินการโดย บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด
  • ช่องรัฐสภา ช่อง 10 ดำเนินการโดยสำนักงานเลขานุการสภาผู้แทนราษฎร (เริ่มออกอากาศเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558)

บมจ. อสมท ได้ดำเนินการติดตั้งโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทใช้คลื่นความถี่ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินระดับชาติ จำนวน 39 สถานีหลัก ครบถ้วนแล้ว และจะดำเนินการติดตั้งสถานีเสริม อีกไม่น้อยกว่า 129 สถานี โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 4 ระยะ เพื่อให้สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศประมาณร้อยละ 95 และครอบคลุมประชากร จำนวนประมาณ 21 ล้านครัวเรือน ภายใน 4 ปี (2557-2560)

สำหรับการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกนั้น บมจ. อสมท ได้พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่เดิมด้วยการลงทุนเพิ่มเติมในอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการให้บริการกับโครงข่ายระบบดิจิตอล ของ บมจ. อสมท เอง รวมทั้งเตรียมการวางแผนเพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกของ บมจ. อสมท แก่ผู้ให้บริการโครงข่ายรายอื่นที่ต้องการเช่าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้วยเช่นกัน

ธุรกิจใหม่ (New Business)

ธุรกิจช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ระบบ C band / True Visions และ Ku band

บมจ. อสมท บริหารจัดการช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมในระบบ C-Band / True Visions และ KU-Band ได้แก่

 • MCOT 1 ช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (ช่องภูมิภาค) ที่นำเสนอรายการสาระที่เป็นประโยชน์ต่อทุกภูมิภาคโดยมีจุดแข็งคือ การนำรายการและบุคลากรผู้จัดรายการที่มีคุณภาพจาก บมจ. อสมท มาจัดรายการที่มีความหลากหลาย เช่น รายการสุขภาพ รายการวิเคราะห์และถ่ายทอดการแข่งขันกีฬา รายการทำอาหาร และการนำเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวภูมิภาค ทำให้ช่อง MCOT 1 เป็นช่องสาระบันเทิงที่ทุกคนสามารถรับชมได้อย่างเพลิดเพลินตลอดทั้งวัน ออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียมไทยคม 5 ย่าน C band และ True Visions อย่างไรก็ตาม MCOT 1 ได้ยุติการออกอากาศแล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560
 • MCOT World ช่องรายการภาคภาษาอังกฤษที่มีแนวคิด “Thailand window’s to the world” ประตูสู่ประเทศไทย เป็นช่องโทรทัศน์ที่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้กับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ทั้งในและต่างประเทศ ชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ โดยประกอบด้วยรายการประเภทศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว อาหาร และการรายงานข่าวประจำวันในประเทศเป็นภาคภาษาอังกฤษ ออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียมไทยคม 5 ย่าน C band และ True Visions อย่างไรก็ตาม MCOT World ได้ยุติการออกอากาศแล้วเมื่อ วันที่ 15 ตุลาคม 2559
 • การให้บริการรับส่งช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมไทยคม 5 ย่าน C - band ซึ่งบมจ. อสมท ได้นำช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมไทยคม 5 ย่าน C band แบบ Global Beam ที่เหลือจากการแพร่ภาพออกอากาศของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ มาให้บริการรับส่งช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม กับผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ดาวเทียม โดยเป็นการออกอากาศแบบ Free To Air มีรัศมีของสัญญาณดาวเทียมครอบคลุมกว่า 120 ประเทศทั่วโลก โดยมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุม 4 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย และทวีปแอฟริกา (ยกเว้นทวีปอเมริกา)
 • การให้บริการรับส่งช่องสัญญาณโทรทัศน์ในระบบของทรู วิชั่นส์ บมจ. อสมท ได้รับสิทธิเพื่อดำเนินการจัดการช่องสัญญาณโทรทัศน์ในระบบของทรู วิชั่นส์ ปัจจุบัน บมจ. อสมท ได้บริหารจัดการเอง 2 ช่อง ได้แก่ MCOT 1 และ MCOT World ซึ่ง บมจ. อสมท ได้ดำเนินการบริหารจัดการเอง 2 ช่อง ได้แก่ MCOT 1 และ MCOT World แต่ปัจจุบันยุติการออกอากาศแล้ว
 • การให้บริการรับส่งช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมไทยคม 5 ย่าน Ku - band บมจ. อสมท ได้ให้บริการรับส่งช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมไทยคม 5 ย่าน Ku band กับ ผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ดาวเทียม จำนวน 16 ช่อง โดยมีรัศมีของสัญญาณดาวเทียมครอบคลุมทั่วประเทศไทย โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด ได้เช่าใช้บริการ จนกระทั่งในปี 2559 บริษัท จีเอ็มเอ็มบี จำกัด ขอเลิกสัญญาเช่าฯ บมจ.อสมท จึงมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกสัญญากับบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจ Digital Media

Website ที่ URL: www.mcot.net เป็นช่องทางใหม่ในการรับชมรายการต่างๆ ทั้งแบบออกอากาศสด และเลือกรับชม-รับฟัง รายการย้อนหลังได้ตามความต้องการ (On-Demand) จากสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9 MCOT HD MCOT Family ระบบซื้อขายรายการ MCOT Global ระบบคลังสื่อดิจิตอล (MCOT Media Bank) และสถานีวิทยุฯ MCOT RADIO Network ของ บมจ. อสมท ผ่านอินเทอร์เน็ต อีกทั้งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจการของ บมจ. อสมท และองค์กรร่วมธุรกิจ และการทำกิจกรรมเสริมการตลาดบนสื่อออนไลน์ โดยมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มขยายฐานผู้ชมจากสื่อดั้งเดิมไปสู่สื่อดิจิตอลมีเดีย และสื่อบนสังคมออนไลน์ (Social Media) ต่างๆ

ในปี 2559 บมจ. อสมท ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจดิจิตอล เพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ เช่น การพัฒนาระบบเว็บไซต์หน้าร้าน (mcotglobal.com) เพื่อเป็นสื่อกลางในการขายรายการโทรทัศน์ของ บมจ. อสมท และพันธมิตรเชิงเนื้อหารายการ (Contents) สู่ตลาดโลก และการพัฒนาคลังภาพวิดิทัศน์ของ บมจ. อสมท และพันธมิตร (MCOT Media Bank) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม และซื้อขายสื่อ/ภาพวิดิทัศน์สำหรับลูกค้าในระดับโปรดักชั่นเฮ้าส์ และสถานีโทรทัศน์ในระดับตลาดโลกด้วยระบบการทำธุรกรรมผ่าน Web commerce การพัฒนาระบบการเข้าถึงเนื้อหางานสัมมนาและสันทนาการผ่าน MCOT Digital Hall ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มให้บริการด้านความบันเทิง และสาระบันเทิง เกี่ยวกับงานคอนเสิร์ต สัมมนา การประชุม และข่าวสารต่างๆ ผ่านระบบการจำหน่ายตั๋วออนไลน์ การศึกษาพัฒนาระบบ Television Commerce เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจเชื่อมต่อกับช่องทางสื่อที่มีอยู่เดิมเป็นต้นทุนแล้ว เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และระบบ MMDS เป็นต้น

ธุรกิจบริหารจัดการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ (MCOT Talent management)

MCOT Talent Management เป็นหน่วยงานหลักในการคัดสรร พัฒนา และสรรหาผู้มีความสามารถพิเศษ ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง วงการบันเทิง / สื่อสารมวลชน บริหารจัดการดูแลบริหารศิลปินในสังกัด บมจ.อสมท ตลอดจนดูแลภาพลักษณ์เพื่อสร้างโอกาสให้ศิลปินในสังกัดที่มีความสามารถ ได้ต่อยอดงานในวงการบันเทิง ที่เพิ่มมากขึ้นในยุคโทรทัศน์ดิจิตอลที่มีการแข่งขันสูง อาทิ การเป็นพิธีกร ผู้ประกาศข่าว ศิลปิน นักแสดง รวมถึงโอกาสในการเป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้า และการได้ทำงานในสาขาต่างๆ ของวงการบันเทิง โดยปัจจุบันศิลปินในสังกัด บมจ. อสมท มีผลงานด้านเพลง ละคร และภาพยนตร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการตอกย้ำความเป็นองค์กรชั้นนำด้านสื่อสารมวลชนของประเทศไทย นอกจากนี้ยังรับดำเนินการสร้างสรรค์รูปแบบการจัดกิจกรรม หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ (Event & Organizer) โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือ การผลิตผลงานดีๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ผู้สนับสนุนในงบประมาณที่เหมาะสม และสร้างรายได้ให้แก่ บมจ.อสมท เพื่อให้ลูกค้าได้รับคำตอบที่ตรงใจและประทับใจในงานที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ในปี 2559 บมจ. อสมท ได้เริ่มดำเนินธุรกิจ Non- Broadcast อีก 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจ MCOT Creative Travel ซึ่งเป็นธุรกิจนำเที่ยวร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมรายการ และธุรกิจด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และเพื่อให้การดำเนินการด้านการผลิตและออกอากาศรายการของ บมจ. อสมท เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงธุรกิจ

MCOT Academy

MCOT Academy ดำเนินธุรกิจสถาบันฝึกอบรมด้านสื่อสารมวลชนเพื่อหารายได้ในกลุ่มธุรกิจที่มิใช่การออกอากาศ (Non-Broadcast) ภายใต้ชื่อ “MCOT Academy” มีความพร้อมในด้านบุคลากรและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพสื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นทรัพยากรภายในของ บมจ. อสมท โดยบริหารจัดการในรูปแบบของการจัดหลักสูตรฝึกอบรมทางวิชาชีพสื่อสารมวลชน ให้แก่บุคลากรในวิชาชีพสื่อสารมวลชน หรือผู้สนใจทั่วไปภายนอก เพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะประสบการณ์ทางวิชาชีพในด้านสื่อสารมวลชนหรือในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากหลักสูตรเฉพาะของ MCOT Academy แล้ว ในปี 2559 MCOT Academy ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ขึ้น จำนวน 6 หลักสูตร (จากทั้งหมด 8 หลักสูตร) คือ หลักสูตร “เทคนิคการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนวิทยุและโทรทัศน์” หลักสูตร “การสร้างสรรค์ข่าวเพื่องานประชาสัมพันธ์” หลักสูตร “Intensive English Master of Ceremony” หลักสูตร “เรียนภาษาอังกฤษกับ MCOT ACADEMY ณ ประเทศนิวซีแลนด์” หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ให้บริการทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ” และหลักสูตร “การประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย” เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นองค์กร ภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ บมจ.อสมท ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดย กสทช. อนุญาตให้ บมจ.อสมท เป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดย MCOT Academy ได้จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวใน 3 ระดับ ได้แก่ หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง อย่างละ 2 รุ่น โดยจะมีช่วงระยะเวลาตามกรอบบันทึกข้อตกลงระหว่างสองหน่วยงานเพื่อดำเนินการต่อเนื่องในปี 2560

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินกิจการ

บริษัทย่อย

บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด

บมจ. อสมท ได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย โดย บมจ. อสมท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตรายการและสารคดีโทรทัศน์ให้กับสถานีโทรทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ เคเบิลทีวี สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล การผลิตวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงการขายภาพถ่าย Stock Footage ให้กับผู้ผลิตสารคดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด เป็นบริษัทผลิตสารคดีมืออาชีพและมีชื่อเสียง มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจ มานานเกือบ 20 ปี ดำเนินธุรกิจผลิตงานสารคดีและสื่อประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน และแม้ว่ารายการสารคดีที่เข้มข้นด้วยข้อมูลความรู้จะมีกลุ่มเป้าหมายแคบ แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจและน่าติดตามมากขึ้น ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้ชมสนใจรายการสารคดี แนวใหม่มากขึ้น จนได้รับการตอบรับจากผู้ชมมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันบริษัทผู้ผลิตงานประเภทนี้ ยังมีจำนวนน้อย การแข่งขันยังไม่สูงมากนัก จึงเป็นโอกาสอย่างยิ่งของ บริษัท พาโนราม่าฯ ในการครองตลาดสารคดีโทรทัศน์ทั้ง Free TV และ Cable TV เพิ่มขึ้น

ธุรกิจหลักของ บริษัท พาโนราม่าฯ ในปัจจุบัน ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็น Production House ด้านสื่อสารคดี มีดังต่อไปนี้

 1. ผลิตสารคดีและสารคดีชุด เผยแพร่หรือขายให้กับสถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทั้งในและต่างประเทศ
 2. ผลิตรายการโทรทัศน์ ออกอากาศประจำทางสถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในประเทศ
 3. ผลิต Corporate VDO, VDO Presentation, Corporate Spot หรือ Commercial spot ให้กับหน่วยงานรัฐบาล บริษัทเอกชน องค์กร รัฐวิสาหกิจ
 4. ผลิตสื่อสารคดีความรู้ในรูปแบบ DVD เพื่อขายในตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 5. ขายภาพถ่าย Stock Footage ให้กับผู้ผลิตสารคดีทั้งในและต่างประเทศ
 6. ผลิตสารคดีสั้นสำหรับธุรกิจ New Media ทุกประเภท

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนในการเพิ่มประเภทบริการใหม่ที่จะพัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะบริการเดิมที่ทำอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีประสบการณ์ที่หลากหลายขึ้น และเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต ดังต่อไปนี้

 1. รับบริการและบริหารจัดการทุกขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์และสารคดีทั้งในและต่างประเทศ
 2. รับบริการและให้คำปรึกษาหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการจัดทำสื่อ
 3. รับบริการและให้คำปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดของโครงการต่างๆ

บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด

บมจ. อสมท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เพื่อประกอบกิจการด้านบันเทิงทุกประเภท เช่น ผลิตรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เพลงและผลิตภัณฑ์ดิจิตอลอื่นๆ พัฒนาสินค้า และจำหน่ายสินค้าพรีเมี่ยม การจัดคอนเสิร์ต ละครเวที และแฟชั่นโชว์ โดยในปี 2559 ได้ดำเนินการ ดังนี้

 1. ผลิตรายการวิทยุ SEED 97.5 FM ออกอากาศทางสถานีวิทยุฯ อสมท เอฟเอ็ม 97.5 เมกะเฮิรตซ์ ตลอด 24 ชั่วโมง และส่งสัญญาณกระจายเสียงครอบคลุม 53 สถานีวิทยุเครือข่าย อสมท ในช่วงเวลา 20.00-24.00 น
 2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายและภาพลักษณ์ของคลื่น
  • กิจกรรม Seed Club on Tour จัดเวิร์คช็อปการเป็นดีเจและพิธีกรให้กับนักเรียนนักศึกษา และปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตจากศิลปินในกระแส โดยเดินทางไปจัดกิจกรรมตามสถาบันการศึกษาต่างจังหวัด
  • กิจกรรม Seed Campus : Social Voice เปิดเวทีค้นหานักเรียนนักศึกษาเพื่อร่วมแข่งขันร้องเพลงชิงทุนการศึกษา
  • กิจกรรม Seed Free Day : กิจกรรมที่เจาะกลุ่มเป้าหมายวัยทำงาน โดยไปแจกของรางวัลในย่านออฟฟิศและแหล่งช้อปปิ้งสุดฮิต พร้อมออกบูธสินค้าจากผู้สนับสนุนกิจกรรม
 3. ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิตอล
  • Browser Base
   • Website SeedMCOT.com
   • Facebook (www.Facebook.com/seedmcot)
   • Twitter (www.twitter.com/iamseed975)
   • Instagram (www.instagram.com/seedmcot)
   • Youtube (www.youtube.com/seedmcot)
  • Mobile Service
   • SMS 4111975
  • Mobile Application
   • iOS App (SeedMCOT Application)
   • Android App (SeedMCOT Application)

  อย่างไรก็ตาม บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด (เอฟเอ็ม 97.5 เมกะเฮิรตซ์) ได้ประสบภาวะการขาดทุนมาตั้งแต่ปี 2557 และไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 16/2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มีมติเห็นชอบการเลิกกิจการบริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด (เอฟเอ็ม 97.5 เมกะเฮิรตซ์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. อสมท เนื่องจากประสบปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจจากการลดลงของรายได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดย บมจ. อสมท จะนำคลื่นวิทยุ เอฟเอ็ม 97.5 เมกะเฮิรตซ์ มาบริหารจัดการและปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ฟังที่เปลี่ยนไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายใต้การบริหารงานของ บมจ. อสมท เอง

บริษัทร่วมดำเนินกิจการ

บมจ. อสมท ร่วมดำเนินกิจการกับผู้ประกอบการเอกชนตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการ โดยบริษัทฯ รับรายได้ในรูปของค่าตอบแทนตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการจาก 2 กิจการหลักที่สำคัญ คือ

 1. บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ในการดำเนินกิจการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท รวมทั้งให้เช่าเวลาจัดรายการและโฆษณาทางสถานีวิทยุฯ เอฟเอ็ม 105.5 เมกกะเฮิร์ต
 2. บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกทางสายเคเบิ้ล ซึ่งจะครบกำหนดสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2018. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.