บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) รัฐวิสาหกิจ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จดทะเบียนจัดตั้งในรูปบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ด้วยการแปลงสภาพจากองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 บริษัทได้กระจายหุ้นสู่มหาชนเป็นครั้งแรกในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีภารกิจในการประกอบกิจการสื่อสารมวลชนที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนที่เพื่อตอบสนองต่อสังคมอุดมปัญญา บมจ. อสมท มีธุรกิจหลักประกอบด้วย ธุรกิจที่ดำเนินการเอง ได้แก่ กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุกระจายเสียง สำนักข่าวไทย และกิจการการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล รวมถึงบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด และบริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด นอกจากนี้ยังร่วมดำเนินกิจการกับผู้ประกอบการเอกชนอื่นๆ ภายใต้สัญญาร่วมดำเนินกิจการ ได้แก่ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 และกลุ่ม ทรู วิชั่นส์ ดำเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก

ธุรกิจโทรทัศน์

บมจ. อสมท ดำเนินธุรกิจด้านโทรทัศน์ระบบอนาล็อก อันเป็นเทคโนโลยีการแพร่กระจายเสียงและภาพระบบดั้งเดิมที่ประเทศไทยใช้นับตั้งแต่มีกิจการโทรทัศน์ในประเทศ โดยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ซึ่งแพร่กระจายเสียงและภาพในระบบดังกล่าว จะสามารถดำเนินการต่อไปได้ถึงประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2561 โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์เข้าสู่ระบบดิจิตอล ด้วยการเปิดประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2556 และ บมจ. อสมท เป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตฯ จำนวน 2 ช่อง คือ ช่องทั่วไป แบบความคมชัดสูง (HD) และช่องเด็ก เยาวชนและครอบครัว แบบความคมชัดปกติ (SD)

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

ออกอากาศในระบบอนาล็อก เป็นธุรกิจหลักที่สำคัญ โดยดำเนินงานด้านผลิตรายการ การแพร่ภาพออกอากาศ และควบคุมการแพร่ภาพออกอากาศ ตลอด 24 ชั่วโมง จากที่ทำการสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ไปยังสถานีเครือข่ายในส่วนภูมิภาค 35 สถานีทั่วประเทศ บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศได้ประมาณร้อยละ 87.0 และมีประชากรในเขตบริการประมาณร้อยละ 88.5

ปี 2557 บมจ. อสมท ได้เริ่มให้บริการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ตามใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบธุรกิจโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ประเภทธุรกิจระดับชาติ จำนวน 2 ช่อง ได้แก่

ช่อง 9 MCOT HD หมายเลขช่อง 30

เป็นช่องโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (DTT) ความคมชัดสูง (HD) หมวดหมู่ช่องทั่วไป ปัจจุบันออกอากาศคู่ขนาน (Simulcast) กับสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ โดยจะดำเนินการแพร่ภาพออกอากาศผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินประเภทใช้คลื่นความถี่ระบบดิจิตอลระดับชาติ จำนวน 39 สถานีหลัก และสถานีเสริม อีกไม่น้อยกว่า 122 สถานี และแบ่งการดำเนินการเป็น 4 ระยะ เพื่อให้สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศประมาณร้อยละ 95 และครอบคลุมประชากรจำนวนประมาณ 21 ล้านครัวเรือน ภายใน 4 ปี (2557-2560) ทิศทางการนำเสนอรายการโทรทัศน์ในปี 2557 ของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ซึ่งออกอากาศคู่ขนานกับสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 9 MCOT HD ยังคงเน้นให้เป็นสื่อที่สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ชม (Infinity Inspired)และได้ดำเนินการปรับกลยุทธ์ โดยจัดวางรายการให้ออกอากาศตามความเหมาะสมของผู้ชมในแต่ละช่วงเวลา มีการวางผังรายการให้เหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจในอุตสาหกรรมสื่อ และเป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขณะเดียวกับที่ต้องรับมือกับภาวะซบเซาของธุรกิจโฆษณาทางโทรทัศน์ โดยร่วมกับผู้จัดรายการในการปรับปรุงและพัฒนารายการให้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ยังคงให้ความสำคัญกับการเพิ่มสัดส่วนรายการที่ บมจ. อสมท ผลิตเองอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีทั้งรายการที่เช่าลิขสิทธิ์ จ้างผลิต และผลิตเองที่เพิ่มขึ้น โดย ไตรมาสที่ 3/2558 บมจ. อสมท มีสัดส่วนรายการดำเนินการเองร้อยละ 63.0 และมีสัดส่วนการออกอากาศรายการประเภทต่างๆ ดังนี้

   
รายการบันเทิง ร้อยละ 33.32
รายการสาระบันเทิง ร้อยละ 8.03
รายการข่าวและรายงานสถานการณ์ ร้อยละ 29.65
รายการวิเคราะห์ ร้อยละ 2.64
รายการสาระความรู้ ร้อยละ 16.32
รายการกีฬา ร้อยละ 3.24
รายการสาธารณะ ร้อยละ 6.80

ช่อง MCOT Family หมายเลขช่อง 14

เป็นช่องโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (DTT) ความคมชัดปกติ (SD) หมวดหมู่ช่องสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยเป็นช่องที่ผลิตและนำเสนอรายการเชิงสร้างสรรค์ พร้อมความสนุกสนาน เน้นสาระประโยชน์ ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 4-12 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก รวมถึงกลุ่มแม่บ้าน และครอบครัว อันเป็นกลุ่มเป้าหมายรอง

บมจ. อสมท ได้วางแนวคิด "สนุก สร้างสรรค์ สร้างอนาคต" เป็นแนวทางหลักในการจัดวางผังรายการของช่อง MCOT Familyเพื่อให้เป็นช่องที่ให้ความรู้ ดูสนุก ช่วยเสริมสร้างความคิด ไอเดียสร้างสรรค์ ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นการพัฒนากลุ่มเด็ก ด้วยการพัฒนาทักษะ 6Q ซึ่งประกอบด้วย

 • IQ (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางสติปัญญา
 • EQ (Emotional Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์
 • CQ (Creativity Quotient) ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์
 • AQ (Adversity Quotient) ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา
 • MQ (Moral Quotient) ความฉลาดทางศีลธรรม
 • SQ (Social Quotient) ความฉลาดในการเข้าสังคม

ช่อง MCOT Family ช่อง 14 มีสัดส่วนรายการที่ดำเนินการเอง ไตรมาสที่ 3/2558 ร้อยละ 72.4 และมีสัดส่วนการออกอากาศรายการประเภทต่างๆ ดังนี้

   
รายการบันเทิง ร้อยละ 42.28
รายการสาระบันเทิง ร้อยละ 7.06
รายการข่าวและรายงานสถานการณ์ ร้อยละ 11.80
รายการสาระความรู้ ร้อยละ 25.73
รายการสาธารณะ ร้อยละ 13.12
ธุรกิจสถานีวิทยุกระจายเสียง

บมจ. อสมท ดำเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงด้วยตนเองทั้งหมด ทั้งด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ ออกอากาศรายการประเภทต่างๆ ทั้งสาระความรู้และความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบ ตามกรอบแนวคิด "สังคมสร้างสรรค์ด้วยปัญญา" ภายใต้ชื่อ MCOT Radio Network "เครือข่ายทันสมัย ก้าวใหม่สังคมสร้างสรรค์ด้วยปัญญา" เพื่อพัฒนาความรู้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพื่อสาธารณประโยชน์และมวลชนท้องถิ่น ภายใต้ภาพลักษณ์ของสถานีวิทยุฯ แห่งความทันสมัย ส่งกระจายเสียงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้วยระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) และระบบ เอ.เอ็ม. (AM) จำนวน 62 สถานี โดยส่วนกลางออกอากาศจากกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 สถานี ส่งกระจายเสียงด้วยระบบเอฟ.เอ็ม. 7 สถานี และ เอ.เอ็ม. 2 สถานี พื้นที่บริการครอบคลุมทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง สำหรับส่วนภูมิภาค ซึ่งส่งกระจายเสียงด้วยระบบ เอฟ.เอ็ม. 53 สถานี สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศได้ประมาณร้อยละ 92.4 มีประชากรในเขตพื้นที่เป้าหมายให้บริการประมาณร้อยละ 93.8

นอกจากการรับฟังรายการของสถานีวิทยุฯ อสมท แต่ละคลื่นผ่านทางคลื่นวิทยุฯ โดยตรงแล้ว สถานีวิทยุฯ อสมท ยังมีช่องทางให้ผู้ฟังทั้งในและต่างประเทศ สามารถรับฟังรายการของแต่ละคลื่นทั้งรายการสดและรายการที่น่าสนใจย้อนหลังผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ www.mcot.net และผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Smart Phone รวมทั้งมีการบูรณาการกับ Social Network / YouTube / Facebook

สถานีวิทยุ บมจ. อสมท ในส่วนกลาง ระบบ เอฟ.เอ็ม. และ เอ.เอ็ม. มีการกำหนดตำแหน่งและกลุ่มเป้าหมาย (Position) ของแต่ละคลื่นอย่างชัดเจน และจัดรูปแบบการผลิตและนำเสนอรายการต่าง ๆ (Format Station) ตามตำแหน่งและกลุ่มเป้าหมายของแต่ละคลื่น ดังนี้

 • เอฟ.เอ็ม. 95 เมกะเฮิรตซ์ "มหานครแฟมิลี่ ลูกทุ่งมหานคร" สถานีเพลงลูกทุ่งเพื่อสังคมอุดมปัญญา นำเสนอเพลงลูกทุ่งสุดฮิต และครองความนิยมอันดับ 1 ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศทุกวัย โดยนักจัดรายการรุ่นใหม่ นักจัดรายการที่มีชื่อเสียง และจากการพัฒนาการดำเนินงานของสถานีทั้งในรูปแบบการนำเสนอรายการ และการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างกระแสความนิยมและรักษาฐานผู้ฟังอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้สถานียังคงได้รับความนิยมอยู่ในอันดับ 1 ของ 40 สถานีวิทยุในกรุงเทพฯ มาอย่างต่อเนื่อง
 • เอฟ.เอ็ม. 96.5 เมกะเฮิรตซ์ "คลื่นความคิด" นำเสนอรายการด้านข่าวสาร สถานการณ์การเมือง และสภาพเศรษฐกิจ ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ดำเนินรายการสุดยอดนักคิดจากทุกวงการ อีกทั้งยังมีผู้ดำเนินรายการร่วม วิทยากร และศิลปินชั้นนำ ซึ่งเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้สถานีได้รับความนิยมโดยเฉลี่ยอยู่ในอันดับ 1-3 ของสถานีวิทยุฯ กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายเดียวกันตลอด 10 ปี
 • เอฟ.เอ็ม. 97.5 เมกะเฮิรตซ์ "SEED 97.5 FM" "เมล็ดพันธุ์ใหม่ของคนวัยมันส์" รายการวิทยุของคนรุ่นใหม่ นำเสนอเพลงฮิต อยู่ในกระแสและได้รับความนิยม เน้นความเป็นกลางที่เปิดเพลงทุกค่าย พร้อมแทรกด้วยเพลงอินดี้ และเพลงสากลที่น่าสนใจ เป็นผลให้สถานีวิทยุ ยังคงได้รับความนิยมในอันดับ 1 ของสถานีวิทยุ ในกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน
 • เอฟ.เอ็ม. 99.0 เมกะเฮิรตซ์ "Active Radio" นำเสนอเรื่องกีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพ และกิจกรรมนันทนาการ ภายใต้ความคิดที่ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ รวมทั้งมีความสุขกับกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการนำเสนอ เป็นคลื่นที่ฟังได้ทุกเพศทุกวัย ฟังกีฬาด้วยความสนุกสนาน สุขภาพ เป็นผลให้สถานีวิทยุ ยังคงได้รับความนิยมในอันดับ 1 ของสถานีวิทยุ ในกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน
 • เอฟ.เอ็ม. 100.5 เมกะเฮิรตซ์ "คลื่นข่าว News Network" สุดยอดของสถานีข่าววิทยุของเมืองไทย ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยข่าวเข้มข้นแหลมคม นำเสนอข่าวทั่วไปและเชิงลึก โดยทีมงานของสำนักข่าวไทย และทีมข่าวของสถานี รวมทั้งยังเป็นสถานีแม่ข่ายเสนอข่าวทุกต้นชั่วโมง ไปยังสถานีวิทยุฯ เครือข่ายทั่วประเทศ ปี 2553 - 2557 สถานีได้รับความนิยมอยู่ในอันดับ 1- 2 ของสถานีวิทยุฯ กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายเดียวกัน
 • เอฟ.เอ็ม. 107 เมกะเฮิรตซ์ "MET 107" คลื่นเพลงสากลสำหรับคนทันสมัย ที่นำเสนอเพลงฮิต เพลงใหม่ พร้อมเกาะติดเรื่องราวไลฟ์สไตล์ อินเทรนด์ ภายใต้สโลแกน "For Life and Music" โดยนำเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงเนื้อหาสาระด้านข่าวจากสำนักข่าวระดับโลกหลายแห่ง อาทิ BBC, VOA, Radio Australia และ OANA เป็นผลให้ในปี 2554 - 2557 สถานีได้รับความนิยมอยู่ในอันดับ 1 ใน 4 ของสถานีวิทยุฯ กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายเดียวกัน
 • เอ.เอ็ม. 1143 "คลื่นเพื่อนร่วมทาง" นำเสนอสาระ ความรู้ ข่าวสารทันเหตุการณ์ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟัง ตั้งแต่วันจันทร์ - อาทิตย์ สอดแทรกสาระความรู้ และแนวคิด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และข้อมูลด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปเป็นข้อคิด และเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
 • เอ.เอ็ม. 1494 "คลื่นความรู้คู่คุณธรรม" นำเสนอรายการที่มีเนื้อหากระตุ้นให้เกิดความรู้ ความคิด ในทุกมิติของสังคม เพื่อสร้างสังคมแห่งความคิด นำไปสู่สังคมอุดมปัญญา สังคมเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกับสาระธรรมเพื่อชีวิต เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และรับผิดชอบต่อสังคม

สถานีวิทยุ อสมท ส่วนภูมิภาค เป็นสถานีท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด โดยผลิตและเสนอรายการที่มุ่งเน้นการเป็นสถานีวิทยุเพื่อสาธารณประโยชน์และมวลชนท้องถิ่น สอดแทรกด้วยสาระความรู้ ไปพร้อมๆ กับการให้ความบันเทิง (Edutainment) และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในรายการ โดยแบ่งประเภทรายการที่ออกอากาศได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

 1. รายการที่ออกอากาศเพื่อประโยชน์ระดับท้องถิ่น (Local Program) เช่น รายการ "อสมท เพื่อชุมชน" และรายการ "เสียงคนไทย" ซึ่งเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และร้องเรียนปัญหาต่างๆ ในท้องถิ่นได้
 2. รายการที่ออกอากาศเพื่อประโยชน์ระดับชาติ (National Network Program) คือรายการที่ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวัน ในช่วงเวลา 07.00 - 07.30 น. และ 19.00 - 19.30 น. รวมทั้งถ่ายทอดรายการข่าวของสำนักข่าวไทย โดยใช้คลื่น เอฟ.เอ็ม. 100.5 เมกะเฮิรตซ์ เป็นแม่ข่ายออกอากาศไปยังสถานีวิทยุฯ ภูมิภาคของ อสมท ทุกสถานีทั่วประเทศทุกช่วงต้นชั่วโมง และกลางชั่วโมง
 3. รายการที่ออกอากาศในลักษณะ "ซูเปอร์สเตชั่น" (Super Station) ซึ่งเป็นโครงการผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศให้ประชาชนได้รับฟังพร้อมกันครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ (Nationwide) เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทั่วประเทศได้เชื่อมโยงข่าวสารถึงกันอย่างทั่วถึง โดยเครือข่ายสถานีวิทยุฯ อสมท ในส่วนภูมิภาคทั้ง 53 สถานี จะรับสัญญาณออกอากาศรายการ จากสถานีวิทยุฯ อสมท ในส่วนกลางซึ่งเป็นแม่ข่ายจำนวน 4 ความถี่ในช่วงเวลาต่างๆ ดังนี้
 • เอฟ.เอ็ม. 95 เมกะเฮิรตซ์ "ลูกทุ่งมหานคร" ช่วงเวลา 00.00 - 07.00 น. (ลูกทุ่งมหานคร ซูปเปอร์สเตชั่น)
 • เอฟ.เอ็ม. 97.5 เมกะเฮิรตซ์ "SEED 97.5 FM" ช่วงเวลา 20.00 - 24.00 น.
 • เอฟ.เอ็ม. 99 เมกะเฮิรตซ์ "Active Radio" ช่วงเวลา 19.30-20.00 น. (สวัสดีพรีเมียร์ลีก)
 • เอฟ.เอ็ม. 100.5 เมกกะเฮิร์ต "คลื่นข่าว News Network" ช่วงเวลา 06.00 - 07.30 น. Good Morning ASEAN ช่วงเวลา 07.30 - 08.00 น. ก้าวทันข่าว ช่วงเวลา 12.00 - 12.30 น. เที่ยงวันทันข่าว ช่วงเวลา 12.30 - 13.00 เสียงคนไทย ช่วงเวลา 18.00-18.06 น. ข่าวพระราชสำนัก ช่วงเวลา 18.06-19.00 น. ครบเครื่องเรื่องข่าว ช่วงเวลา 19.00-19.30 น. สองมุมข่าว และข่าวต้นชั่วโมงทุกวัน ๆ ละ 13 ช่วง ๆ ละ 5 นาที

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาการผลิตรายการของสถานีวิทยุฯ ภูมิภาคในรูปแบบกลุ่มสถานี (Cluster) เพื่อสร้างความแปลกใหม่ โดดเด่น และเพิ่มความนิยมให้กับรายการด้วยการผลิตรายการจากสถานีวิทยุภูมิภาคสถานีหนึ่ง เพื่อออกอากาศไปยังสถานีวิทยุภูมิภาคสถานีอื่น ที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่เดียวกัน

ปัจจุบันสถานีวิทยุฯ ภูมิภาคได้มีการผลิตรายการโทรทัศน์ โดยบุคลากรจากศูนย์บริหาร วิทยุกระจายเสียงภาคอีสาน เพื่อออกอากาศช่อง MCOT 1 ซึ่งได้รับการตอบรับ รวมทั้งส่งผลส่งเสริมด้านการขายให้กับสถานีวิทยุฯ โดยตรงดังนี้

 • "เลาะรั้วอีสาน" ออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 12.00-12.30 น.
 • "รัก ณ ถิ่นไทย" ออกอากาศทุกวันวันเสาร์ เวลา 1300-14.00 น.
 • "อีสานเสวนา" ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-14.00 น.

สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย เป็นศูนย์กลางในการผลิต รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เน้นความเป็นกลาง ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเหตุการณ์ ยึดหลักการนำเสนอข่าวตามมาตรฐานทางวิชาชีพ โดยนำเสนอผ่านสื่อของบริษัทที่หลากหลาย ได้แก่ โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบอนาล็อกและระบบดิจิตอล โทรทัศน์ดาวเทียม เครือข่ายสถานีวิทยุฯ อสมท ใช้เทคโนโลยีสื่ออิเล็กทรอนิคส์ในการรายงานข่าว ผ่านเว็บไซต์ www.mcot.net สื่อคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Computer Online) และสื่ออื่น ๆ เช่น การให้บริการส่งข้อความข่าวในระบบ SMS ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MCOT X’Press) เป็นต้น รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกับพันธมิตรต่างประเทศ และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนและนำเสนอข่าวของประเทศไทยไปสู่นานาประเทศทั่วโลก

ปัจจุบันสำนักข่าวไทยนำเสนอข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศในสัดส่วนที่เหมาะสม ในรูปแบบข่าวทั่วไป สารคดีเชิงข่าว การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในประเด็นข่าวที่อยู่ในความสนใจ การรายงานสดสถานการณ์ข่าว รวมถึงรายงานพิเศษ โดยมีศูนย์ข่าวของสำนักข่าวไทย อยู่ในส่วนภูมิภาค 4 แห่ง คือ ศูนย์ข่าวภาคเหนือ จ. เชียงใหม่ ศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. ขอนแก่น ศูนย์ข่าวภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และศูนย์ข่าวอันดามัน จ.ภูเก็ต ในขณะที่การจัดหาข่าวต่างประเทศโดยทั่วไปมีที่มาจากสำนักข่าวชั้นนำที่ได้รับการยอมรับความเชื่อถือในระดับสากล โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักข่าวและสื่อต่างประเทศสำคัญๆ ของโลกเป็นจำนวนมาก อาทิ สำนักข่าวเอเอฟพี (Agence France Press), AP (Associated Press), APTN (Associated Press Television News), SNTV (Sport News Television), CCTV(China Central Television), Deutsche Welle (Germany) , KBS (Korean Broadcasting System), NHK (Japan Broadcasting Corporation), Reuters และ Reuters TV นอกจากนี้สำนักข่าวไทยยังเป็นสมาชิกของ ASIAVISION ซึ่งเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนข่าวโทรทัศน์ระหว่างสถานีโทรทัศน์ 28 แห่ง จาก 25 ประเทศ ทำให้ได้รับข่าวโดยตรงจากประเทศสมาชิกและส่งข่าวจากประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ในประเทศต่างๆ โดย ASIAVISION เป็นหน่วยข่าวของ ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union) ซึ่งเป็นพันธมิตรกับกลุ่มประเทศยุโรป EBU (European Broadcasting Union) และกลุ่มประเทศอาหรับ ASBU (Arab States Broadcasting Union) อีกด้วย และสำนักข่าวไทยยังได้เป็นสมาชิกขององค์การสำนักข่าวแห่งเอเชียแปซิฟิก OANA (The Organization of Asia-Pacific News Agencies) สมาชิกประกอบด้วยสำนักข่าว 44 แห่ง จาก 35 ประเทศ ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันโดยตรง

สำนักข่าวไทยโดยสำนักข่าวต่างประเทศมีบทบาทสำคัญใน ASIAVISION ทั้งด้านการบริหารและการแลกเปลี่ยนข่าวสารที่น่าสนใจและรวดเร็วจากประเทศไทย ผู้บริหารของสำนักข่าวต่างประเทศได้รับเลือกให้เป็นประธาน ASIAVISION 2 สมัย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2548-2557 และข่าวจากสำนักข่าวไทยได้รับรางวัลข่าวยอดเยี่ยมประจำเดือน (AVN Monthly Award) 2 ครั้ง ในปี 2557

นอกจากพันธมิตรสื่อต่างประเทศแล้ว สำนักข่าวไทยมีโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับสำนักข่าวของประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ พม่า เวียดนาม กัมพูชา และบรูไน

รูปแบบของการให้บริการข่าวของสำนักข่าวไทยในสื่อต่าง ๆ

สื่อโทรทัศน์

 1. รายการประเภทรายงานข่าว ที่ผลิตโดยสำนักข่าวไทยที่ออกอากาศเป็นรายการสดทั้งหมด ได้แก่
  • สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ และช่อง 9 MCOT HD ช่อง 30 เช่น พระราม 9 ข่าวเช้า พระราม 9 เสาร์-อาทิตย์ ข่าวเที่ยง คู่ข่าวเสาร์-อาทิตย์ ข่าวค่ำ คลุกวงข่าว 9 SPEED (ข่าวต้นชั่วโมง) ไฮไลท์ข่าว รอบวันข่าว รวมถึงแถบอักษรข่าว หรือ News Bar
  • ช่อง MCOT Family SD ช่อง 14 เช่น Knock Knock Morning Kids, Teen News, MCOT Family News และข่าวในพระราชสำนัก
 2. รายการประเภทอื่นนอกเหนือจากรายการประเภทรายงานข่าวที่ร่วมผลิตกับสำนักโทรทัศน์ เช่น รายการคุยโขมงบ่ายสามโมง

สื่อวิทยุฯ

 1. ผลิตข่าวให้สถานีวิทยุฯ อสมท เครือข่ายทั่วประเทศในช่วงข่าวต้นชั่วโมง
 2. ผลิตรายการประเภทข่าวให้แก่สถานีวิทยุฯ เอฟ.เอ็ม. 100.5 เมกะเฮิรตซ์ ในช่วงเครือข่ายทั่วประเทศ
 3. ผลิตรายการ สวนอักษร ให้กับสถานีวิทยุฯ เอฟ.เอ็ม. 100.5 เมกะเฮิรตซ์ ออกอากาศวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 03.00-04.10 น. (ผลิตลงแผ่น CD พร้อมออกอากาศ และสิ้นปีจะส่งมอบแผ่น CD ให้มูลนิธิคนตาบอดไทย เพื่อนำไปให้บริการแก่ผู้พิการทางสายตา) โดยเป็นกิจกรรม CSR ของสำนักข่าวในประเทศ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อข้อความสั้นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น

ธุรกิจการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับชาติ

การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ คือ การให้บริการระบบเชื่อมโยงกลุ่มเครื่องส่งหรือถ่ายทอดสัญญาณเสียง หรือ ภาพที่ใช้ในการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการจากสถานี ไม่ว่าจะโดยสื่อตัวนำที่เป็นสาย คลื่นความถี่แสง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสื่อตัวนำอื่นๆ

โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในการประชุมวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ได้มีมติอนุญาตให้ บมจ. อสมท เป็น 1 ในผู้ประกอบการโครงข่าย 4 ราย ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับชาติ เป็นระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2556-16 มิถุนายน 2571

การได้รับใบอนุญาตฯ ดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ บมจ. อสมท เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารมวลชนรายเดียวที่สามารถให้บริการธุรกิจโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ครบวงจร ถือเป็นช่องทางการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล เริ่มต้นในเดือนเมษายน 2557 สามารถให้บริการช่องโทรทัศน์ดิจิตอลในระบบความละเอียดมาตรฐาน หรือ Standard Definition ได้จำนวน 6 ช่อง และช่องโทรทัศน์ดิจิตอลในระบบความละเอียดสูง หรือ High Definition ได้จำนวน 2 ช่อง ทั้งนี้ จำนวนช่องและอัตราค่าบริการจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีผู้ประกอบการฯ ขอใช้บริการในระบบความละเอียดสูง หรือ High Definition โดย บมจ. อสมท มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดังนี้

 • ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลประเภทบริการธุรกิจ
 • ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะ
 • ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน

ปัจจุบัน บมจ. อสมท ให้บริการช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล บนโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลระดับชาติของ บมจ. อสมท ดังนี้

 1. ช่องโทรทัศน์ดิจิตอล แบบความคมชัดสูง (High Definition)
  • ช่อง 9 MCOT HD ช่อง 30 ดำเนินการโดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
  • ช่องไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ดำเนินการโดย บริษัท ทริปเปิลวี บรอดคาสต์ จำกัด
 2. ช่องโทรทัศน์ดิจิตอล แบบความคมชัดปกติ (Standard Definition)
  • ช่อง MCOT Family ช่อง 14 ดำเนินการโดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
  • ช่องสปริงนิวส์ ช่อง 19 ดำเนินการโดย บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด
  • ช่องวอยซ์ทีวี ช่อง 21 ดำเนินการโดย บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด
  • ช่องโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 ดำเนินการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

ทั้งนี้ บมจ. อสมท จะดำเนินการติดตั้งโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทใช้คลื่นความถี่ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินระดับชาติ จำนวน 39 สถานีหลัก และสถานีเสริม อีกไม่น้อยกว่า 122 สถานี โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 4 ระยะ เพื่อให้สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศประมาณร้อยละ 95 และครอบคลุมประชากร จำนวนประมาณ 21 ล้านครัวเรือน ภายใน 4 ปี (2557-2560)

สำหรับการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกนั้น บมจ. อสมท ได้พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่เดิม ด้วยการลงทุนเพิ่มเติมในส่วนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการให้บริการกับโครงข่ายระบบดิจิตอล ของ บมจ. อสมท เอง รวมทั้งเตรียมการวางแผนเพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกของบมจ. อสมท แก่ผู้ให้บริการโครงข่ายรายอื่นที่ต้องการเช่าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้วยเช่นกัน

ธุรกิจสื่อใหม่ (NEW MEDIA)

ธุรกิจช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ระบบ C band / True Visions และ Ku band

บมจ. อสมท บริหารจัดการช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมในระบบ C band / True Visions และ Ku band ได้แก่

 • MCOT 1 ช่องโทรทัศน์คิดบวก ที่นำเสนอรายการสาระบันเทิงที่เป็นประโยชน์ โดยนำรายการและบุคลากรผู้จัดรายการที่มีคุณภาพจาก บมจ. อสมท มาจัดรายการที่มีความหลากหลาย เช่น รายการสุขภาพ รายการวิเคราะห์และถ่ายทอดการแข่งขันกีฬา รายการทำอาหาร และการนำเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวภูมิภาค ออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียมไทยคม 5 ย่าน C band และทางทรู วิชั่นส์
 • MCOT World ช่องภาคภาษาอังกฤษที่มีแนวคิด "Thailand window’s to the world" ประตูสู่ประเทศไทย นำเสนอรายการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว อาหาร และการรายงานข่าวประจำวันในประเทศเป็นภาคภาษาอังกฤษ เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้กับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ ออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียมไทยคม 5 ย่าน C band และทางทรู วิชั่นส์

การให้บริการรับส่งช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมไทยคม 5 ย่าน C band แบบ Global Beam กับผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์ดาวเทียม โดยเป็นการออกอากาศแบบ Free To Air มีรัศมีของสัญญาณดาวเทียมครอบคลุมกว่า 120 ประเทศทั่วโลก (ยกเว้นทวีปอเมริกา)

การให้บริการรับส่งช่องสัญญาณโทรทัศน์ในระบบของทรู วิชั่นส์ โดย บมจ. อสมท ได้รับสิทธิเพื่อดำเนินการจัดการช่องสัญญาณโทรทัศน์ในระบบของ ทรู วิชั่นส์ จำนวน 6 ช่อง โดยบริหารจัดการเอง 2 ช่อง ได้แก่ MCOT 1 และ MCOT World ส่วนที่เหลืออีก 4 ช่องจะนำมาให้ผู้ประกอบการช่องเช่าใช้ช่องสัญญาณออกอากาศ

การให้บริการรับส่งช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมไทยคม 5 ย่าน Ku band ซึ่ง บมจ. อสมท ได้ให้บริการรับ-ส่งช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมไทยคม 5 ย่าน Ku band กับผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์ดาวเทียม จำนวน 16 ช่อง โดยมีรัศมีของสัญญาณดาวเทียมครอบคลุมทั่วประเทศไทย

ธุรกิจ Digital Media

MCOT Applications

บมจ. อสมท ได้ดำเนินการพัฒนา MCOT Applications ที่เป็นช่องทางใหม่ในการรับชมรายการต่างๆของ บมจ. อสมท ผ่านทาง Smart Phone ในระบบ iOS, Android, Window phone และ Smart TV ของผู้ประกอบการบางราย โดย MCOT Applications นี้ สามารถรับชมเนื้อหาข่าวล่าสุด รายการย้อนหลัง Hip TV และรายการสดจากสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง MCOT 1 ช่อง MCOT World รวมทั้งการรับฟังรายการสดของ สถานีวิทยุฯ อสมท

MCOT Academy และ MCOT Talent

MCOT Academy ดำเนินธุรกิจสถาบันฝึกอบรมด้านสื่อสารมวลชนเพื่อหารายได้ในกลุ่มธุรกิจที่มิใช่การออกอากาศ (Non-Broadcast) ภายใต้ชื่อ "MCOT Academy" ทั้งนี้สำนัก MCOT Academy มีความพร้อมในด้านบุคลากรและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพสื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นทรัพยากรภายในของ บมจ. อสมท โดยได้นำมาบริหารจัดการในรูปแบบของการจัดหลักสูตรฝึกอบรมทางวิชาชีพสื่อสารมวลชน ให้แก่บุคลากรในวิชาชีพสื่อสารมวลชน หรือผู้สนใจทั่วไปภายนอก เพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะประสบการณ์ทางวิชาชีพในด้านสื่อสารมวลชนหรือในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในปี 2557 มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสื่อสารมวลชน ซี่งเป็นหลักสูตรเฉพาะของ MCOT Academy จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร "การเป็นผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศทางโทรทัศน์ รุ่นที่ 4" หลักสูตร "ผู้ดำเนินรายการทางโทรทัศน์และEvent" หลักสูตร "ผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์" และหลักสูตร "ติวเข้มก่อนสอบบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์" ขณะเดียวกัน ยังได้รับจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามความประสงค์ของลูกค้า และตามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่คัดสรร พัฒนา สรรหา ผู้มีความสามารถพิเศษ (MCOT Talent) เพื่อปฏิบัติงานในวงการสื่อสารมวลชน อาทิ พิธีกร ผู้ประกาศ ศิลปิน นักแสดง ตลอดจนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัท ปัจจุบันได้มีการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมศิลปินในสังกัด บมจ. อสมท ได้แก่ รายการเลดี้ไนน์ บิวตี้เซอร์ไพรส์ และรายการ Kids Dessert ยุทธการขนมเด็ก รวมถึงการจัดกิจกรรมการประกวด MCOT Talent Audition Project เพื่อค้นหาพิธีกรหน้าใหม่เข้าเป็นศิลปินในสังกัด ตลอดจนรับผิดชอบการจัดประกวดนางสาวไทยด้วย

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินกิจการ

บริษัทย่อย

บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด

บมจ. อสมท ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เป็นบริษัทย่อย โดย บมจ. อสมท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตรายการและสารคดีโทรทัศน์ให้กับ บมจ. อสมท และสถานีโทรทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ เคเบิ้ลทีวี สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล การผลิตวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงการขายภาพถ่าย Stock Footage ให้กับผู้ผลิตสารคดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด

บมจ. อสมท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เพื่อประกอบกิจการด้านบันเทิงทุกประเภท เช่น ผลิตรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เพลงและผลิตภัณฑ์ดิจิตอลอื่นๆ พัฒนาสินค้า และจำหน่ายสินค้าพรีเมี่ยม การจัดคอนเสิร์ต ละครเวที และแฟชั่นโชว์

บริษัทร่วมดำเนินกิจการ

บมจ. อสมท ได้ร่วมดำเนินกิจการกับผู้ประกอบการเอกชนตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการ โดยบริษัทฯ รับรายได้ในรูปของค่าตอบแทนในการร่วมดำเนินกิจการจาก 2 กิจการหลักที่สำคัญ คือ

 1. ร่วมกับ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ในการดำเนินกิจการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท รวมทั้งให้เช่าเวลาจัดรายการและโฆษณาทางสถานีวิทยุฯ เอฟ.เอ็ม. 105.5 เมกะเฮิรตซ์
 2. ร่วมกับกลุ่ม ทรู วิชั่นส์ ในการดำเนินกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก
  2.1 บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกระบบดาวเทียม ซึ่งครบกำหนดสัญญาในวันที่ 30 กันยายน 2557
  2.2 บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกทางสายเคเบิ้ล ซึ่งจะครบกำหนดสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2562