บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) รัฐวิสาหกิจ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จดทะเบียนจัดตั้งในรูปบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ด้วยการแปลงสภาพจากองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2547 และบริษัทได้กระจายหุ้นสู่มหาชนเป็นครั้งแรกในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 โดยมีภารกิจในการประกอบกิจการสื่อสารมวลชน ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพในธุรกิจสื่อที่เป็นหุ้นส่วนกับสังคมไทยและก้าวไกลไปด้วยกัน บมจ. อสมท มีธุรกิจหลักประกอบด้วย กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุกระจายเสียง สำนักข่าวไทย และกิจการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล รวมถึงบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด และบริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด นอกจากนี้ ยังร่วมดำเนินกิจการกับผู้ประกอบการเอกชนอื่นๆ ภายใต้สัญญาร่วมดำเนินกิจการ ได้แก่ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 และบริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก

1คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 16/2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มีมติเห็นชอบการเลิกกิจการบริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด (เอฟเอ็ม 97.5 เมกะเฮิรตซ์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. อสมท
เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บมจ. อสมท ได้กำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้ บมจ. อสมท เป็นองค์กรธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนที่มีการบริหารงานในเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และทำหน้าที่สื่อได้อย่างสมบูรณ์ ภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรคุณภาพในธุรกิจสื่อสารที่เป็นหุ้นส่วนกับสังคมไทย และก้าวไกลไปด้วยกัน” โดยมีโครงสร้างการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ดังนี้

ธุรกิจโทรทัศน์

บมจ. อสมท ดำเนินธุรกิจด้านโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกอันเป็นเทคโนโลยีการแพร่กระจายเสียงและภาพระบบดั้งเดิม ที่ประเทศไทยใช้นับตั้งแต่มีกิจการโทรทัศน์ในประเทศ โดยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ซึ่งแพร่กระจายเสียงและภาพในระบบดังกล่าว จะสามารถดำเนินการต่อไปได้ถึงประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2561 และตั้งแต่ปี 2557 บมจ. อสมท ได้เริ่มให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ตามใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบธุรกิจโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ จำนวน 2 ช่องรายการ คือ ช่องรายการทั่วไป แบบความคมชัดสูง (HD) และช่องรายการเด็ก เยาวชนและครอบครัว แบบความคมชัดปกติ (SD) โดยใบอนุญาตฯ ดังกล่าว มีระยะเวลา 15 ปี เริ่มวันที่ 25 เมษายน 2557 สิ้นสุดวันที่ 24 เมษายน 2572

 • สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

  สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ซึ่งออกอากาศในระบบแอนะล็อก เป็นธุรกิจหลักที่สำคัญ โดยดำเนินงานด้านการผลิตรายการ การแพร่ภาพออกอากาศ และควบคุมการแพร่ภาพออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง จากที่ทำการสำนักงานใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร ไปยังสถานีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 35 สถานี บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศได้ประมาณร้อยละ 87.0 และมีประชากรในเขตบริการประมาณร้อยละ 88.5 ทั้งนี้สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ในระบบแอนะล็อก จะทยอยยุติการให้บริการประมาณกลางปี 2561 ตามกำหนดระยะเวลาการคืนคลืนความถี่ของ กสทช.

 • ช่องรายการ 9 MCOT HD หมายเลขช่อง 30

  ช่อง 9 MCOT HD เป็นช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ( DTT ) ประเภทบริการธุรกิจ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง ( High Definition : HD ) หมายเลข 30 โดยปัจจุบันออกอากาศคู่ขนาน ( Simulcast ) กับช่องโมเดิร์นไนน์ ทีวี ในระบบภาคพื้นดิน แอนะล็อก ภายใต้การส่งสัญญาณแพร่ภาพ 24 ชั่วโมง ผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทใช้คลื่นความถี่ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินระดับชาติ ของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จำนวน 39 สถานีหลัก และสถานีเสริม ไม่น้อยกว่า 129 สถานี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย หรือครอบคลุมประชากร กว่า 22 ล้านครัวเรือน หรือกว่า 70.40 ล้านคน

  บมจ. อสมท ได้ปรับปรุงตราสัญสักษณ์ประจำช่องรายการใหม่ (Logo Identity) พร้อมชื่อเรียกสถานีว่า “ช่อง 9 MCOT HD” และคำขวัญประจำช่องรายการ “เปิดโลกกว้าง สร้างความสุข” มาตั้งแต่ปี 2558 ทั้งนี้ เพื่อปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ซึ่งมีคู่แข่งขันที่แย่งชิงกลุ่มผู้ชมในช่วงวัยหนุ่มสาวหรือวัยทำงานมากขึ้น และเพื่อตอบสนองกับเสียงสะท้อนจากกลุ่มผู้ซื้อสื่อโฆษณาที่มีแนวโน้มจะซื้อสื่อโฆษณาจากช่องรายการที่เน้นฐานผู้ชมในช่วงวัยรุ่นและวัยทำงาน ซึ่งยังคงใช้ตราสัญสักษณ์และคำขวัญดังกล่าวอยู่จนถึงปัจจุบัน โดยมีรายการที่โดดเด่นและได้รับความนิยม อาทิ คับข่าวครบประเด็น ข่าวดังข้ามเวลา คัมภีร์วิถีรวย คุยโขมงบ่าย 3 โมง รวมถึงรายการที่ บมจ. อสมท มีลิขสิทธิ์ เช่น โมเดิร์นไนน์การ์ตูน ชีวิตสัตว์มหัศจรรย์ KOREAN SERIES และ ASIAN SERIES เป็นต้น

  สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ และช่อง 9 MCOT HD ได้เพิ่มรูปแบบการผลิตรายการประเภทข่าวและรายงานสถานการณ์มากขึ้น จากร้อยละ 32.38 เป็นร้อยละ 34.84 ในปี 2560 ซึ่งเป็นประเภทรายการที่มีอันดับความนิยมสูงสุดของช่อง และเป็นรายการที่สามารถควบคุมการผลิตหรือได้สิทธิ์การขายโฆษณาในรายการโดยสมบูรณ์ ทั้งในส่วนที่เป็นพื้นที่โฆษณาปกติ (SPOT) และการโฆษณาในเนื้อรายการ (Tie-In) อีกทั้งยังได้สิทธิ์อย่างสมบูรณ์ในการเป็นเจ้าของเนื้อหาและรูปแบบรายการ สำหรับการต่อยอดธุรกิจในยุคดิจิตอล นอกจากนี้ ยังเพิ่มประเภทรายการสาระบันเทิงมากขึ้นจากร้อยละ 9.82 เป็นร้อยละ 20.04 ในปี 2560 โดยการนำรายการสารคดีต่างประเทศมาออกอากาศในช่วงไพรม์ไทม์ การดึงพันธมิตรที่แข็งแรงมาร่วมนำเสนอรายการทางช่อง 9 MCOT HD เป็นต้น โดย ณ ธันวาคม 2560 บมจ. อสมท มีสัดส่วนรายการที่ดำเนินการเองร้อยละ 84.21 และมีสัดส่วนการออกอากาศรายการประเภทต่างๆ ดังนี้

     
  รายการข่าวและรายงานสถานการณ์ ร้อยละ 34.84
  รายการบันเทิง ร้อยละ 30.22
  รายการสาระบันเทิง ร้อยละ 20.04
  รายการสาระความรู้ ร้อยละ 11.68
  รายการกีฬา ร้อยละ 3.22

  ด้านรายการข่าว สำนักข่าวไทยมีรูปแบบการนำเสนอ โดยเน้นความรวดเร็ว ฉับไว และถูกต้อง ในรูปแบบข่าวทั่วไป สารคดีเชิงข่าว การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในประเด็นข่าวที่อยู่ในความสนใจ การรายงานสดสถานการณ์ข่าว รวมถึงรายงานพิเศษ ครอบคลุมประเด็นข่าวใหญ่และข่าวใกล้ตัว และได้ปรับเพิ่มรูปแบบการผลิตรายการประเภทข่าวและรายงานสถานการณ์มากขึ้น สร้างสรรค์งานสกู๊ปและภาพข่าวมุมมองใหม่ ซึ่งมีความแตกต่างไปจากเดิมโดยใช้อุปกรณ์การถ่ายทำแบบใหม่ เช่น กล้องแทนสายตา กล้อง Action camera การใช้ภาพกล้องมุมสูงจากอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ที่ทำให้เห็นภาพมุมสูงที่มีความแตกต่างและสวยงาม การใช้สื่อออนไลน์ (Social media) โดยเพิ่มช่องทางและจัดทำรายงานข่าวพิเศษและนำเสนอผ่านทางสื่อออนไลน์ รวมทั้งได้นำเสนอข่าวต่างประเทศจากสำนักข่าวชั้นนำที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล เพื่อรายงานข่าวความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ขณะเดียวกันสำนักข่าวไทยจัดส่งทีมข่าวไปยังประเทศต่างๆ เพื่อรายงานข่าวที่อยู่ในความสนใจ ของประชาชน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์กับบริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวล์ จำกัด โดยการนำเสนอภาพข่าวและเรื่องราวจากข่าวดังในอดีต มาย้อนรำลึกในรายการ ข่าวดังข้ามเวลา ซึ่งเป็นการนำทรัพยากรด้านข่าวที่สำคัญมาสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มจนเป็นรายการหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้ชม

  นอกจากนี้ รายการโทรทัศน์หลายรายการที่ บมจ. อสมท ผลิตเอง โดยฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน ยังเป็นรายการที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก รวมทั้งสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ออกอากาศวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.30 - 12.00 น. และรายการตกมันส์บันเทิง ออกอากาศวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.15 – 17.00 น. เป็นต้น มีจุดเด่นของรายการ คือ การรายงานข่าวบันเทิงเชิงสร้างสรรค์สอดแทรกสาระ ด้วยความเป็นกลางไม่จำกัดค่ายและสังกัด ดำเนินการผลิตรายการภายใต้ศักยภาพและเทคโนโลยีสูงสุดของ บมจ. อสมท เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็วฉับไว ที่สำคัญเป็นผู้นำประเด็นข่าวบันเทิงต่างๆ อย่างแท้จริง และยังเป็นผู้จุดประเด็นร้อนต่างๆ อีกมากมาย รวมถึงการนำรถถ่ายทอดสดดาวเทียมมาใช้ในการรายงานข่าวบันเทิง เพื่อความรวดเร็วในการรับรู้ข่าวสารของผู้ชม และยังขยายฐานการรับชมไปสู่ชุมชนคนรุ่นใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.nineentertain.tv และเฟชบุ๊ค www.facebook.com/9entertain รวมทั้งเผยแพร่คลิปข่าวบันเทิงผ่านทาง www.youtube.com ทั้งนี้ ช่องทางหลักคือ www.facebook.com /9entertain มียอดสมาชิกผู้ชื่นชอบเพจ (Page Likes) กว่า 4.1 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถือว่าเป็นข่าวบันเทิงที่มีผู้เข้าชมสูงสุดในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และไนน์เอ็นเตอร์เทนยังเป็นรายการข่าวบันเทิงรายแรก ที่เป็นพันธมิตรและเผยแพร่ทาง Line TV ภายใต้ชื่อช่อง “Nine Entertain Official”

 • ช่องรายการ MCOT Family หมายเลขช่อง 14

  ช่อง MCOT Family เป็นช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (DTT) ความคมชัดปกติ (SD) หมายเลขช่อง 14 หมวดหมู่ช่องรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยเป็นช่องรายการที่ผลิตและนำเสนอรายการเชิงสร้างสรรค์ พร้อมความสนุกสนาน เน้นสารประโยชน์ ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 4-12 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก รวมถึง กลุ่มแม่บ้าน และครอบครัว อันเป็นกลุ่มเป้าหมายรอง

  ในปี 2560 บมจ. อสมท ได้กำหนดผังรายการ ช่อง MCOT FAMILY หมายเลขช่อง 14 ให้เป็นช่องรายการที่ทุกคนในครอบครัวสามารถเปิดช่องนี้ไว้ได้ตลอดทั้งวัน โดยจะแบ่งช่วงเวลาของผู้ชมรายการให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ช่วงเวลาเช้าก่อน 08.00 น. เป็นรายการสำหรับเด็ก หลังจากนั้นจะเป็นรายการสำหรับกลุ่มผู้ชมที่เป็นคุณแม่ และกลุ่มแม่บ้าน และหลังจากเด็กกลับจากโรงเรียนจะเป็นกลุ่มรายการที่เหมาะสำหรับครอบครัว เป็นต้น

  ช่องรายการ MCOT Family หมายเลขช่อง 14 มีสัดส่วนรายการที่ดำเนินการเอง ณ ธันวาคม 2560 ร้อยละ 82.75 และมีสัดส่วนการออกอากาศรายการประเภทต่างๆ ดังนี้

     
  รายการบันเทิง ร้อยละ 42.57
  รายการสาระความรู้ ร้อยละ 20.27
  รายการข่าวและรายงานสถานการณ์ ร้อยละ 14.53
  รายการส่งเสริมรายการ/สาธารณะ ร้อยละ 13.37
  รายการสาระบันเทิง ร้อยละ 5.79
  รายการกีฬา ร้อยละ 3.48

  รายการที่ บมจ. อสมท คัดสรร จัดหามานำเสนอออกอากาศ ทางช่อง MCOT Family เช่น รายการ Mom Club รายการที่นำเสนอทุกเรื่องราว ทุกความรัก ความห่วงใย ให้ผู้หญิงพร้อมรับกับบทบาทของการเป็น "คุณแม่" ผ่าน 3 พิธีกรคุณแม่

  ช่องรายการ MCOT Family ยังได้ใช้ความเชี่ยวชาญในการคัดสรรรายการการ์ตูนจากต่างประเทศ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ นำเสนอรายการการ์ตูนซึ่งเป็นที่นิยม และการ์ตูนคลาสสิค ซึ่งยังอยู่ในความทรงจำ เสริมด้วยการนำการถ่ายทอดสดกีฬาสำคัญๆ มานำเสนอด้วย เช่น EFL Championship และ Carabao Cup ซึ่งจะทำให้ได้กลุ่มผู้ชมรายการที่เป็นผู้ชายเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการปรับรูปแบบการนำเสนอรายการบางช่วงบางเวลาให้เป็นโทรทัศน์ประชารัฐและธุรกิจ Start Up/SMEs เพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่ม SMEs

ธุรกิจวิทยุกระจายเสียง

บมจ. อสมท ดำเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงทั้งด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ ออกอากาศรายการประเภทต่างๆ ทั้งสาระความรู้และความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบ ภายใต้ชื่อ MCOT Radio Network “เครือข่ายทันสมัย ก้าวใหม่สังคมสร้างสรรค์ด้วยปัญญา” เพื่อพัฒนาความรู้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพื่อสาธารณประโยชน์และมวลชนท้องถิ่น ภายใต้ภาพลักษณ์ของสถานีวิทยุฯ แห่งความทันสมัย ส่งกระจายเสียงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้วยระบบเอฟเอ็ม และระบบเอเอ็ม จำนวน 62 สถานี โดยส่วนกลางออกอากาศจากกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 สถานี ส่งกระจายเสียงด้วยระบบเอฟเอ็ม 7 สถานี และระบบเอเอ็ม 2 สถานี พื้นที่บริการครอบคลุมทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง สำหรับส่วนภูมิภาคส่งกระจายเสียงด้วยระบบเอฟเอ็ม 53 สถานี สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศได้ประมาณ ร้อยละ 92.4 มีประชากรในเขตพื้นที่เป้าหมายให้บริการประมาณร้อยละ 93.8

นอกจากการรับฟังรายการของสถานีวิทยุฯ อสมท ผ่านทางคลื่นวิทยุฯ แต่ละคลื่นโดยตรงแล้ว สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท ยังมีช่องทางให้ผู้ฟังทั้งในและต่างประเทศ สามารถรับฟังรายการของแต่ละคลื่นทั้งรายการสดและรายการที่น่าสนใจย้อนหลังผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ www.mcot.net และ Application ผ่านทาง Smart Phone รวมทั้งมีการบูรณาการกับ Social Network, YouTube และ Facebook

ทั้งนี้ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 76/2559 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ประกอบกิจการกระจายเสียงตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ถือครองคลื่นความถี่ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ยังคงมีสิทธิในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและการถือครองคลื่นความถี่ดังกล่าวได้ตามขอบเขตและสิทธิเดิมไปอีก 5 ปี บมจ. อสมท จึงยังสามารถดำเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงบนคลื่นความถี่เดิมได้ต่อไป

สถานีวิทยุฯ บมจ. อสมท ในส่วนกลาง ระบบเอฟเอ็ม และระบบเอเอ็ม มีการกำหนดตำแหน่งและกลุ่มเป้าหมาย ของแต่ละคลื่นอย่างชัดเจน โดยจัดรูปแบบการผลิตและนำเสนอรายการต่าง ๆ ดังนี้

 • เอฟเอ็ม 95 เมกะเฮิรตซ์ “มหานครแฟมิลี่ ลูกทุ่งมหานคร” สถานีที่นำเสนอเพลงลูกทุ่งสุดฮิตเพื่อชีวิตมีระดับ ให้สารประโยชน์ความรู้ต่างๆ และครองความนิยมอันดับ 1 ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศทุกวัย ถ่ายทอดโดยนักจัดรายการรุ่นใหม่ นักจัดรายการที่มีชื่อเสียงทันสมัย มีสาระความรู้ใกล้ตัว อบอุ่น และใกล้ชิดผู้ฟัง ซึ่งนอกจากจะออกอากาศในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลแล้ว ยังออกอากาศด้วยระบบเครือข่ายผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุเครือข่ายของ บมจ.อสมท ภูมิภาค ทั่วประเทศ และจากการพัฒนาการดำเนินงานของสถานีทั้งในรูปแบบการนำเสนอรายการ และการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างกระแสความนิยมและรักษาฐานผู้ฟังอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้สถานีได้รับความนิยมอยู่ในอันดับ 1 ของ 40 สถานีวิทยุในกรุงเทพมหานคร มาอย่างต่อเนื่อง
 • เอฟเอ็ม 96.5 เมกะเฮิรตซ์ “คลื่นความคิด” เข้มทุกสาระ ข้นทุกความคิด : ผู้นำสื่อทางความคิดที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ ของกลุ่มผู้นำในทุกวงการบนทุก Platform โดยเป็นแหล่งรวมขุมพลังนักคิดชั้นแนวหน้าของเมืองไทยกว่า 100 ชีวิต ที่มีความเชี่ยวชาญที่จะมาวิเคราะห์เจาะลึกให้ผู้ฟังได้รู้เท่าทันรอบด้าน ทันสถานการณ์ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ต่างประเทศ เทคโนโลยี และการสร้างสมดุลชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม ภายใต้แนวคิด “พลังนักคิด พลังสร้างสรรค์ สู่การสื่อสารไร้ขีดจำกัด”
 • เอฟเอ็ม 97.5 เมกะเฮิรตซ์ “Mellow 97.5” คลื่นเพลง Easy listening สำหรับคนวัยทำงาน ภายใต้คอนเซป “Good Mood Music & Work-Life Balance” เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 และดำเนินการสร้างสรรค์เนื้อหา (Contents) สำหรับคนทำงานทุกประเภท บนข้อมูลที่ตอบสนองความสมดุลในชีวิตและการทำงาน ผสมผสานด้วยเสียงเพลงและบรรยากาศที่ผ่อนคลายความเครียด เพื่อก้าวสู่ไปความสำเร็จในชีวิต พร้อมกับการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเป็นการนำคลื่น เอฟเอ็ม 97.5 เมกะเฮิรตซ์ “Seed Radio” มาดำเนินการ
 • เอฟเอ็ม 99.0 เมกะเฮิรตซ์ “Active Radio” คลื่นเมืองไทยแข็งแรง นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพ และกิจกรรมนันทนาการ ภายใต้ความคิดที่ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและใจ รวมทั้งมีความสุขกับกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการนำเสนอ ทั้งสาระและความบันเทิง เป็นคลื่นที่ฟังได้ทุกเพศทุกวัย ได้ทั้งสาระเพื่อสุขภาพ และสนุกสนานกับกีฬา เป็นผลให้เอฟเอ็ม 99.0 เมกะเฮิรตซ์ ยังคงได้รับความนิยมในอันดับ 1 ของสถานีวิทยุ ในกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน
 • เอฟเอ็ม 100.5 เมกะเฮิรตซ์ “คลื่นข่าว News Network” สุดยอดของสถานีข่าววิทยุของเมืองไทยที่ เต็มเปี่ยมไปด้วยข่าวเข้มข้นแหลมคม นำเสนอข่าวทั้งทั่วไปและเชิงลึก โดยทีมงานของสำนักข่าวไทย และทีมข่าวของสถานี รวมทั้งยังเป็นสถานีแม่ข่ายเสนอข่าวต้นชั่วโมงไปยังสถานีวิทยุฯ เครือข่ายทั่วประเทศ และจากการพัฒนาการดำเนินงานของสถานีอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ในปี 2553 - 2560 สถานีได้รับความนิยมอยู่ในอันดับ 1 - 2 ของสถานีวิทยุฯ กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายเดียวกัน
 • เอฟเอ็ม 107 เมกะเฮิรตซ์ “MET 107” คลื่นเพลงสากลสำหรับคนทันสมัย ที่นำเสนอเพลงฮิต เพลงใหม่ พร้อมเกาะติดเรื่องราวไลฟ์สไตล์ อินเทรนด์ ภายใต้สโลแกน “For Life and Music” โดยนำเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงเนื้อหาสาระด้านข่าวจากสำนักข่าวระดับโลกหลายแห่ง อาทิ BBC, VOA, Radio Australia และ OANA โดยในปี 2560 เอฟเอ็ม 107 เมกะเฮิรตซ์ “MET 107” ครองความนิยมเป็นอันดับ 1 จากจำนวนคลื่นเพลงสากลทั้งหมด 5 คลื่น
 • เอเอ็ม 1143 “คลื่นเพื่อนร่วมทาง” สถานีวิทยุฯ ที่นำเสนอสาระ ความรู้ ข่าวสาร ทันเหตุการณ์ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟัง ตั้งแต่วันจันทร์ – อาทิตย์ นอกจากนั้นยังสอดแทรกสาระ ความรู้ และแนวคิด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และข้อมูลด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปเป็นข้อคิด และเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
 • เอเอ็ม 1494 “คลื่นเพลงดีมีสาระคู่ความคิด Like Station” สถานีวิทยุเพื่อผู้สูงอายุสถานีแรกของประเทศไทยที่รับฟังได้ทั้งสื่อหลักและบนสื่อ online โดยนำเสนอเพลง ศิลปะวัฒนธรรม สาระความรู้ ด้านสุขภาพและการดำรงชีวิต เตรียมรองรับสังคมผู้สูงวัยของประเทศ

สถานีวิทยุฯ อสมท ส่วนภูมิภาค บมจ. อสมท กำหนดแนวทางการผลิตรายการของสถานีวิทยุฯ ภูมิภาค เป็นสถานีท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด โดยการผลิตและเสนอรายการที่มุ่งเน้นการเป็นสถานีวิทยุฯ เพื่อสาธารณประโยชน์และมวลชนท้องถิ่น สอดแทรกด้วยสาระความรู้ไปพร้อมๆ กับการให้ความบันเทิง และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในรายการ โดยแบ่งประเภทรายการที่ออกอากาศเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

 1. - รายการที่ออกอากาศเพื่อประโยชน์ระดับท้องถิ่น เช่น รายการ “อสมท เพื่อชุมชน” ซึ่งเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และร้องเรียนปัญหาต่างๆ ในท้องถิ่นได้
 2. - รายการที่ออกอากาศเพื่อประโยชน์ระดับชาติ คือ รายการที่ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวัน ในช่วงเวลา 07.00 – 07.30 น. และ 19.00 – 19.30 น. รวมทั้งถ่ายทอดรายการข่าวของสำนักข่าวไทย โดยใช้สถานีวิทยุฯ เอฟเอ็ม 100.5 เมกะเฮิรตซ์ เป็นแม่ข่ายออกอากาศไปยังสถานีวิทยุฯ ภูมิภาคของ อสมท ทุกสถานีทั่วประเทศทุกช่วงต้นชั่วโมง

- รายการที่ออกอากาศในลักษณะครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นโครงการผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศให้ประชาชนได้รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทั่วประเทศได้เชื่อมโยงข่าวสารถึงกันอย่างทั่วถึง โดยเครือข่ายสถานีวิทยุฯ อสมท ในส่วนภูมิภาคทั้ง 53 สถานี จะรับสัญญาณออกอากาศรายการ จากสถานีวิทยุฯ อสมท ในส่วนกลางซึ่งเป็นแม่ข่ายจำนวน 5 ความถี่ ในช่วงเวลาต่างๆ ดังนี้

 • เอฟเอ็ม 95 เมกะเฮิรตซ์ “ลูกทุ่งมหานคร” ช่วงเวลา 00.00 - 07.00 น. (ลูกทุ่งมหานคร ซูปเปอร์สเตชั่น)
 • เอฟเอ็ม 96.5 เมกะเฮิรตซ์ “คลื่นความคิด” ช่วงเวลา 12.30 - 13.00 น. Business Network
 • เอฟเอ็ม 97.5 เมกะเฮิรตซ์ “Mellow” ช่วงเวลา 20.00 - 24.00 น.
 • เอฟเอ็ม 99 เมกะเฮิรตซ์ “Active Radio” ช่วงเวลา 19.30 - 20.00 น. (ฟุตบอลไฮไลท์)
 • เอฟเอ็ม 100.5 เมกะเฮิรตซ์ “คลื่นข่าว News Network” ช่วงเวลา 07.00 - 07.30 น. Good Morning ASEAN ช่วงเวลา 07.30 - 08.00 น. ก้าวทันข่าว ช่วงเวลา 12.00 - 12.30 น. เที่ยงวันทันข่าว ช่วงเวลา 18.05 - 18.45 น. ครบเครื่องเรื่องข่าว ช่วงเวลา 19.00 - 19.03 น. ข่าวพระราชสำนัก ช่วงเวลา 19.03 - 19.30 น. 2 มุมข่าว และข่าวต้นชั่วโมง ทุกวันๆ ละ 13 ช่วงๆ ละ 5 นาที

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาการผลิตรายการของสถานีวิทยุฯ ภูมิภาคในรูปแบบกลุ่มสถานี (Cluster) เพื่อสร้างความแปลกใหม่ โดดเด่น และเพิ่มความนิยมให้กับรายการด้วยการผลิตรายการจากสถานีวิทยุฯ ภูมิภาคหนึ่งสถานี เพื่อออกอากาศไปยังสถานีวิทยุฯ ภูมิภาคสถานีอื่น ในกลุ่มพื้นที่เดียวกัน ได้แก่

 • กลุ่มภาคเหนือตอนบน : รายการ “เปิดบ้านแปงเมือง เชื่อมวิถีอาเซียน”
 • กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง : รายการ “เหนือล่างสร้างกระแส”
 • กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : รายการ “เก้าเชื่อมใจไทอีสาน”
 • กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : รายการ “ฉายตะวัน”
 • กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและล่าง : รายการ “สุขทุกข่าว”
 • กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก : รายการ “โมเดิร์นกรีน”
 • กลุ่มภาคใต้ตอนบน : รายการ “เที่ยวใต้ปลอดภัยอุ่นใจไปกับ อสมท”
 • กลุ่มภาคใต้ตอนล่าง : รายการ “ลาแปแลใต้”

สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย เป็นศูนย์กลางในการผลิต รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เน้นความเป็นกลาง ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเหตุการณ์ ยึดหลักการนำเสนอข่าวตามมาตรฐานทางวิชาชีพ โดยนำเสนอผ่านสื่อของบริษัทที่หลากหลาย ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ เครือข่ายสถานีวิทยุฯ บมจ. อสมท สื่อดิจิตอลออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และการให้บริการส่งข้อความข่าวในระบบ SMS ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกับพันธมิตรต่างประเทศ และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและนำเสนอข่าวของประเทศไทยไปสู่นานาประเทศทั่วโลก

ปัจจุบันสำนักข่าวไทยนำเสนอข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศในสัดส่วนที่เหมาะสม ในรูปแบบข่าวทั่วไป สารคดีเชิงข่าว การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในประเด็นข่าวที่อยู่ในความสนใจ การรายงานสดสถานการณ์ข่าว รวมถึงรายงานพิเศษ โดยมีศูนย์ข่าวของสำนักข่าวไทย อยู่ในส่วนภูมิภาค 4 แห่ง คือ ศูนย์ข่าวภาคกลางและภาคตะวันออก ศูนย์ข่าวภาคเหนือ จ. เชียงใหม่ ศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. ขอนแก่น และศูนย์ข่าวภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ในส่วนของการนำเสนอข่าวต่างประเทศมีที่มาจากสำนักข่าวชั้นนำที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือในระดับสากล โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักข่าวและสื่อต่างประเทศสำคัญ ๆ ของโลกเป็นจำนวนมาก อาทิ AFP (Agence France Press), AP (Associated Press), APTN (Associated Press Television News), SNTV (Sport News Television), CCTV (China Central Television), Deutsche Welle (Germany), KBS (Korean Broadcasting System), NHK (Japan Broadcasting Corporation), Reuters และ Reuters TV

นอกจากนี้ สำนักข่าวไทยยังเป็นสมาชิกของ ASIAVISION ซึ่งเป็นหน่วยงานข่าวของ ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union) และเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนข่าวโทรทัศน์ระหว่างสถานีโทรทัศน์ที่เป็นสมาชิก 34 แห่ง จาก 30 ประเทศ ทำให้ได้รับข่าวโดยตรงจากประเทศสมาชิก และส่งข่าวจากประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ในประเทศต่างๆ รวมทั้งเป็นพันธมิตรกับกลุ่มประเทศยุโรป EBU (European Broadcasting Union) และกลุ่มประเทศอาหรับ ASBU (Arab States Broadcasting Union) อีกด้วย และสำนักข่าวไทยยังได้เป็นสมาชิกขององค์การสำนักข่าวแห่งเอเชียแปซิฟิก OANA (The Organization of Asia-Pacific News Agencies) ประกอบด้วยสมาชิกสำนักข่าว 44 แห่ง จาก 35 ประเทศ ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันโดยตรง

สำนักข่าวไทย โดยฝ่ายข่าวต่างประเทศมีบทบาทสำคัญใน ASIAVISION มาโดยตลอด ทั้งด้านการบริหารและ การแลกเปลี่ยนข่าวสาร ซึ่งผู้บริหารจากสำนักข่าวไทยได้รับเลือกให้เป็นประธาน ASIAVISION 2 สมัย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2548-2557 และในปี 2560 สำนักข่าวไทยได้รับรางวัลข่าวยอดเยี่ยมประจำเดือน (The Best News Story of the Month หรือ AVN Monthly Award) ในเดือนเมษายน

นอกจากพันธมิตรสื่อต่างประเทศแล้ว สำนักข่าวไทยมีโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับ สำนักข่าวของประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา และเนการาบรูไนดารุสซาลาม

สำนักข่าวไทยให้บริการข่าวในสื่อต่าง ๆ ของ บมจ. อสมท ดังนี้

สื่อโทรทัศน์

 1. รายการประเภทรายงานข่าว ที่ผลิตโดยสำนักข่าวไทยที่ออกอากาศเป็นรายการสดทั้งหมด ได้แก่
  • สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ และช่อง 9 MCOT HD หมายเลขช่อง 30 แบ่งเป็นข่าวภาคหลัก ได้แก่ ข่าวเที่ยง ข่าวค่ำ ข่าวต้นชั่วโมง โดยทุกภาคข่าวหลักมีแถบอักษรข่าว หรือ News Bar และรายการข่าว ได้แก่ รายการคุยโขมงข่าวเช้า รายการเรื่องพลบค่ำ รายการคู่ข่าวเสาร์ - อาทิตย์ รายการคับข่าวครบประเด็น รายการ Biz Time (ข่าวเศรษฐกิจ) ในรายการคุยโขมงข่าวเช้า และรายการข่าวดังข้ามเวลา
  • ช่อง MCOT Family SD ช่อง 14 ได้แก่ รายการคู่ข่าวเล่าทุกเรื่อง

สื่อวิทยุ

 1. ผลิตข่าวให้สถานีวิทยุฯ อสมท เครือข่ายทั่วประเทศในช่วงข่าวต้นชั่วโมง ตั้งแต่ 08.00 - 23.00 น.
 2. ผลิตรายการประเภทข่าวให้แก่สถานีวิทยุฯ เอฟเอ็ม 100.5 เมกะเฮิรตซ์ ในช่วงเครือข่ายทั่วประเทศ ได้แก่
  • ก้าวทันข่าว ออกอากาศทุกวัน เวลา 07.30 - 08.00 น.
  • สรุปข่าวภาคเที่ยง ออกอากาศทุกวัน เวลา 12.00 - 12.30 น.
  • ครบเครื่องเรื่องข่าว ออกอากาศทุกวัน เวลา 18.25 - 19.00 น.
 3. ผลิตรายการ “สวนอักษร” ให้กับสถานีวิทยุฯ เอฟเอ็ม 100.5 เมกะเฮิรตซ์ ออกอากาศทุกวันเวลา 03.00 - 04.00 น. (ผลิตลงแผ่น CD พร้อมออกอากาศ และสิ้นปีจะส่งมอบแผ่น CD ให้มูลนิธิคนตาบอดไทย เพื่อนำไปให้บริการแก่ผู้พิการทางสายตา) โดยเป็นกิจกรรม CSR ของสำนักข่าวไทย

สื่อดิจิตอล เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) Facebook, Youtube, Line, Instagram, Twitter

ธุรกิจการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ

การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ คือ การให้บริการระบบเชื่อมโยงกลุ่มเครื่องส่งหรือถ่ายทอดสัญญาณเสียง หรือ ภาพที่ใช้ในการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการจากสถานี ไม่ว่าจะโดยสื่อตัวนำที่เป็นสายคลื่นความถี่ แสง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสื่อตัวนำอื่นๆ

สำหรับโครงการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้มีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ใช้ระบบ Second Generation Digital Terrestrial Television Broadcasting System (DVB-T2) ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ในประเทศชั้นนำเลือกใช้ สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งสัญญาณโทรทัศน์นั้น ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่บีบอัดรวมสัญญาณภาพเสียง และข้อมูลเข้าด้วยกัน แล้วส่งไปสู่สถานีโครงข่ายปลายทาง ตามมาตรฐาน DVB-T2 ซึ่งประกอบด้วย

 • สถานีแม่ข่าย ประกอบด้วยอุปกรณ์ SD/HD Encoder. Multiplexer, DVB-T2 Gateway etc.
 • อุปกรณ์เครื่องส่ง ประกอบด้วย เครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิตอล, อุปกรณ์รับสัญญาณจากแม่ข่าย
 • อุปกรณ์เชื่อมโยง ประกอบด้วย อุปกรณ์เชื่อมโยงผ่านระบบดาวเทียม และระบบไฟเบอร์ออฟติก

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในการประชุมวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ได้มีมติอนุญาตให้ บมจ. อสมท เป็น 1 ในผู้ประกอบการโครงข่าย 4 ราย ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับชาติ เป็นระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2556 - 16 มิถุนายน 2571

การได้รับใบอนุญาตฯ ดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ บมจ. อสมท เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารมวลชนรายเดียวที่สามารถให้บริการธุรกิจโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ครบวงจร ถือเป็นช่องทางการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล เริ่มต้นในเดือน เมษายน 2557 สามารถให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอลในระบบความละเอียดมาตรฐาน หรือ Standard definition ได้จำนวน 6 ช่องรายการ และ ช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอลในระบบความละเอียดสูง หรือ High definition ได้จำนวน 2 ช่องรายการ ทั้งนี้ จำนวนช่องรายการและอัตราค่าบริการจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีผู้ประกอบการฯ ขอใช้บริการในระบบความละเอียดสูง หรือ High definition โดย บมจ. อสมท มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดังนี้

 • ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลประเภทบริการธุรกิจ
 • ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะ
 • ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน

ปัจจุบัน บมจ. อสมท ให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล บนโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลระดับชาติ ของ บมจ. อสมท ดังนี้

 1. ช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอล แบบความคมชัดสูง (High Definition)
  • ช่อง 9 MCOT HD ช่อง 30 ดำเนินการโดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
  • ช่องไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ดำเนินการโดย บริษัท ทริปเปิลวี บรอดคาสท์ จำกัด
 2. ช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอล แบบความคมชัดปกติ (Standard Definition)
  • ช่อง MCOT Family ช่อง 14 ดำเนินการโดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
  • ช่องสปริงนิวส์ ช่อง 19 ดำเนินการโดย บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด
  • ช่องวอยซ์ทีวี ช่อง 21 ดำเนินการโดย บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด
  • ช่องรัฐสภา ช่อง 10 ดำเนินการโดยสำนักงานเลขานุการสภาผู้แทนราษฎร (เริ่มออกอากาศเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558)

บมจ. อสมท ได้ดำเนินการขยายโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล โดยได้ติดตั้งสิ่งอำนวย ความสะดวกบนสถานีหลัก 4 สถานี และโครงข่ายบนสถานีหลัก จำนวน 39 สถานีหลัก และอีก 129 สถานีเสริม เพื่อให้ครอบคลุมกว่าร้อยละ 95.1 ของจำนวนครัวเรือน นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ซึ่งสอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช. เพื่อให้ประชาชนสามารถรับชมผ่านเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ที่มีระบบรับสัญญาณแบบ DVB-T2 ประกอบอยู่ในเครื่อง (built-in Tuner) และผ่านกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ (Set top Box)

สำหรับการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกนั้น นอกจากการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกบน 4 สถานีหลักแล้ว บมจ. อสมท ได้พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่เดิมด้วยการลงทุนเพิ่มเติมในอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการให้บริการกับโครงข่ายระบบดิจิตอล ของ บมจ. อสมท เอง รวมทั้งเตรียมการวางแผนเพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกของ บมจ. อสมท แก่ผู้ให้บริการโครงข่ายรายอื่นที่ต้องการเช่าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้วยเช่นกัน

ธุรกิจใหม่ (New Business)

ธุรกิจช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ระบบ C band / True Visions และ Ku band

บมจ. อสมท บริหารจัดการช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมในระบบ C-band / True Visions โดยได้ให้บริการเผยแพร่ภาพออกอากาศกับผู้ผลิตช่องรายการโทรทัศน์ชั้นนำ

 • การให้บริการรับส่งช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมไทยคม 5 ระบบ C - bandบมจ. อสมท ได้นำช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมไทยคม 5 ระบบ C- band แบบ Global Beam ที่เหลือจากการแพร่ภาพออกอากาศของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ มาให้บริการรับส่งช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมกับผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ดาวเทียม โดยเป็นการออกอากาศแบบ Free To Air มีรัศมีของสัญญาณดาวเทียมครอบคลุมกว่า 120 ประเทศทั่วโลก มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุม 4 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย และทวีปแอฟริกา (ยกเว้นทวีปอเมริกา)

  สำหรับช่องสัญญาณดาวเทียมที่ บมจ. อสมท ดำเนินการเอง และได้ยุติการออกอากาศไปแล้ว ประกอบด้วย

 • MCOT 1 เนื่องจากการดำเนินงานช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม MCOT 1 ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจและจากผลประกอบการแสดงให้เห็นว่าหากยุติการดำเนินงานจะสามารถลดค่าใช้จ่ายของ บมจ. อสมท ในด้านการผลิตรายการและการจัดหารายการได้ โดยได้ยุติการออกอากาศตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 และ บมจ. อสมท ได้นำช่องสัญญาณดังกล่าวให้ผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ดาวเทียมเช่าเพื่อออกอากาศช่องรายการแทนโดยรับรู้รายได้เป็นค่าเช่าช่องสัญญาณ
 • MCOT World ช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม MCOT World เป็นช่องรายการโทรทัศน์ดาวเทียมภาคภาษาอังกฤษที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในด้านการผลิตและจัดหารายการจึงยุติการออกอากาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 และ บมจ. อสมท ได้นำช่องสัญญาณดังกล่าวให้ผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ดาวเทียมเช่าเพื่อออกอากาศช่องรายการแทน โดยรับรู้รายได้เป็นค่าเช่าช่องสัญญาณ
 • การให้บริการรับส่งช่องสัญญาณโทรทัศน์ในระบบของทรู วิชั่นส์ บมจ. อสมท ได้รับสิทธิเพื่อดำเนินการจัดการช่องสัญญาณโทรทัศน์ในระบบของ ทรู วิชั่นส์ ซึ่ง บมจ. อสมท ได้ดำเนินการบริหารจัดการเอง 2 ช่อง ได้แก่ MCOT 1 และ MCOT World แต่ปัจจุบันยุติการออกอากาศแล้ว

ธุรกิจ Digital Media

Website ที่ URL: www.mcot.net เป็นช่องทางใหม่ในการรับชมรายการต่างๆ ทั้งแบบออกอากาศสด และเลือกรับชม-รับฟัง รายการย้อนหลังได้ตามความต้องการ (On-Demand) จากสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9 MCOT HD MCOT Family และสถานีวิทยุฯ MCOT RADIO Network ของ บมจ. อสมท ผ่านอินเทอร์เน็ต อีกทั้งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจการของ บมจ. อสมท และองค์กรร่วมธุรกิจ และการทำกิจกรรมเสริมการตลาดบนสื่อออนไลน์ โดยมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มขยายฐานผู้ชมจากสื่อดั้งเดิมไปสู่สื่อดิจิตอลมีเดีย และสื่อบนสังคมออนไลน์ (Social Media) ต่างๆ

ในปี 2560 บมจ. อสมท ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจดิจิตอล เพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ โดยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการทางด้านสื่อดิจิตอล เพื่อรองรับการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ ให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม รองรับการใช้งานกับทุกอุปกรณ์ (Website Development) พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ชมผู้ฟัง (Audience and Data Collection) พัฒนาระบบสมาชิก รวมทั้งการหาพันธมิตรด้านเนื้อหา (Content) ทั้งในและต่างประเทศ โดยการหาพันธมิตรที่มีลิขสิทธิ์เนื้อหา (Content) ที่ถูกต้องตามกฎหมาย มาใช้ในการเผยแพร่บนสื่อดิจิตอลของ บมจ.อสมท อาทิ ภาพยนตร์ชุดจากประเทศจีน (Series) และรายการต่างๆ สารคดี เป็นต้น รวมทั้งเพื่อเป็นสื่อกลางกระจายเนื้อหารายการ (Contents) ของ บมจ.อสมท โดยการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตร่วมกันอีกด้วย

ธุรกิจบริหารจัดการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ (MCOT Talent management)

MCOT Talent Management เป็นหน่วยงานหลักในการคัดสรร พัฒนา และสรรหาผู้มีความสามารถพิเศษ ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง วงการบันเทิง / สื่อสารมวลชน บริหารจัดการดูแลบริหารศิลปินในสังกัด บมจ.อสมท ตลอดจนดูแลภาพลักษณ์เพื่อสร้างโอกาสให้ศิลปินในสังกัดที่มีความสามารถ ได้ต่อยอดงานในวงการบันเทิง ที่เพิ่มมากขึ้นในยุคโทรทัศน์ดิจิตอลที่มีการแข่งขันสูง อาทิ การเป็นพิธีกร ผู้ประกาศข่าว ศิลปิน นักแสดง รวมถึงโอกาสในการเป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้า และการได้ทำงานในสาขาต่างๆ ของวงการบันเทิง โดยปัจจุบันศิลปินในสังกัด บมจ. อสมท มีผลงานด้านเพลง ละคร และภาพยนตร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการตอกย้ำความเป็นองค์กรชั้นนำด้านสื่อสารมวลชนของประเทศไทย นอกจากนี้ยังรับดำเนินการสร้างสรรค์รูปแบบการจัดกิจกรรม หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ (Event & Organizer) โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือ การผลิตผลงานดีๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ผู้สนับสนุนในงบประมาณที่เหมาะสม และสร้างรายได้ให้แก่ บมจ.อสมท เพื่อให้ลูกค้าได้รับคำตอบที่ตรงใจและประทับใจในงานที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ในปี 2559 บมจ. อสมท ได้เริ่มดำเนินธุรกิจ Non- Broadcast อีก 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจ MCOT Creative Travel ซึ่งเป็นธุรกิจนำเที่ยวร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมรายการ และธุรกิจด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และเพื่อให้การดำเนินการด้านการผลิตและออกอากาศรายการของ บมจ. อสมท เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงธุรกิจ

บมจ. อสมท ยังได้ดำเนินธุรกิจ Non- Broadcast 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจจัดกิจกรรมพิเศษและรับจ้างจัดกิจกรรม (Event & Organizer) ธุรกิจ MCOT Creative Travel ซึ่งเป็นธุรกิจนำเที่ยวร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมรายการ และธุรกิจด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และเพื่อให้การดำเนินการด้านการผลิตและออกอากาศรายการของ บมจ. อสมท เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงธุรกิจ

นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจ Non – Broadcast ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ คือ ธุรกิจบนคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz ระบบ MMDS และการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ของ บมจ. อสมท ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรในระยะยาวได้

MCOT Academy

MCOT Academy ดำเนินธุรกิจสถาบันฝึกอบรมด้านสื่อสารมวลชนเพื่อหารายได้ในกลุ่มธุรกิจที่มิใช่การออกอากาศ (Non-Broadcast) ภายใต้ชื่อ “MCOT Academy” มีความพร้อมในด้านบุคลากรและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพสื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นทรัพยากรภายในของ บมจ. อสมท โดยบริหารจัดการในรูปแบบของการจัดหลักสูตรฝึกอบรมทางวิชาชีพสื่อสารมวลชน ให้แก่บุคลากรในวิชาชีพสื่อสารมวลชน หรือผู้สนใจทั่วไปภายนอก เพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะประสบการณ์ทางวิชาชีพในด้านสื่อสารมวลชนหรือในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากหลักสูตรเฉพาะของ MCOT Academy แล้ว ในปี 2560 MCOT Academy ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ขึ้น จำนวน 5 กิจกรรม คือ หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่อาชีพในวงการบันเทิง หลักสูตรเทคนิคการประชาสัมพันธ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 หลักสูตร SENIOR EXECUTIVE PROGRAM กิจกรรมเสวนา สังคมไทย ชัวร์ก่อนแชร์ : เมื่อคนไทย เชื่อใจโซเชียลมากกว่าหมอ กิจกรรมเปิดไอเดีย ปลูกงานข่าว ปลุกงานชีววิถี นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ บมจ.อสมท ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดย กสทช. อนุญาตให้ บมจ. อสมท เป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดย MCOT Academy ได้จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ใน 3 ระดับ ได้แก่ หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง อย่างละ 2 รุ่น โดยจะมีช่วงระยะเวลาตามกรอบบันทึกข้อตกลงระหว่างสองหน่วยงานเพื่อดำเนินการต่อเนื่องในปี 2560

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินกิจการ

บริษัทย่อย

บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด

บมจ. อสมท ได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย โดย บมจ. อสมท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตรายการและสารคดีโทรทัศน์ให้กับสถานีโทรทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ เคเบิลทีวี สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล การผลิตวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงการขายภาพถ่าย Stock Footage ให้กับผู้ผลิตสารคดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด เป็นบริษัทผลิตสารคดีมืออาชีพและมีชื่อเสียง มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจ มานานเกือบ 20 ปี ดำเนินธุรกิจผลิตงานสารคดีและสื่อประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน และแม้ว่ารายการสารคดีที่เข้มข้นด้วยข้อมูลความรู้จะมีกลุ่มเป้าหมายแคบ แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจและน่าติดตามมากขึ้น ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้ชมสนใจรายการสารคดี แนวใหม่มากขึ้น จนได้รับการตอบรับจากผู้ชมมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันบริษัทผู้ผลิตงานประเภทนี้ ยังมีจำนวนน้อย การแข่งขันยังไม่สูงมากนัก จึงเป็นโอกาสอย่างยิ่งของ บริษัท พาโนราม่าฯ ในการครองตลาดสารคดีโทรทัศน์ทั้ง Free TV และ Cable TV เพิ่มขึ้น

ธุรกิจหลักของ บริษัท พาโนราม่าฯ ในปัจจุบัน ซึ่งดำเนินธุรกิจในการรับจ้างผลิตรายการ (Production House) ด้านสื่อสารคดี มีดังต่อไปนี้

 1. ผลิตสารคดีและสารคดีชุด เผยแพร่หรือขายให้กับสถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทั้งในและต่างประเทศ
 2. ผลิตรายการโทรทัศน์ ออกอากาศประจำทางสถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในประเทศ
 3. ผลิต Corporate VDO, VDO Presentation, Corporate Spot หรือ Commercial spot ให้กับหน่วยงานรัฐบาล บริษัทเอกชน องค์กร รัฐวิสาหกิจ
 4. ผลิตสื่อสารคดีความรู้ในรูปแบบ DVD เพื่อขายในตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 5. ขายภาพถ่าย Stock Footage ให้กับผู้ผลิตสารคดีทั้งในและต่างประเทศ
 6. ผลิตสารคดีสั้นสำหรับธุรกิจ New Media ทุกประเภท

ในปี 2560 บริษัท พาโนราม่าฯ ได้ดำเนินการตามแผนในการเพิ่มประเภทบริการธุรกิจใหม่ที่จะพัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะบริการเดิมที่ทำอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต ดังต่อไปนี้

 1. รับบริการและบริหารจัดการทุกขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์และสารคดีทั้งในและต่างประเทศ
 2. รับบริการและให้คำปรึกษาหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการจัดทำสื่อ
 3. รับบริการและให้คำปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดของโครงการต่างๆ

บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด

บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด ซึ่งประกอบกิจการด้านบันเทิงทุกประเภท และให้คำปรึกษา เช่น จัดคอนเสิร์ต ละครเวที แฟชั่นโชว์ การค้ากล้องถ่ายภาพยนตร์ กล้องบันทึกเทปโทรทัศน์ (วิดีโอ) เครื่องเล่นเทป และเครื่องถ่ายทอดวัสดุโทรทัศน์ (วิดีโอ) เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายสไลด์ ฟิล์มทุกชนิดทุกขนาด เครื่องตัดต่อฟิล์มภาพยนตร์ มีลักษณะการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ผลิตรายการวิทยุในระบบ เอฟเอ็ม SEED 97.5 FM การจัดคอนเสิร์ต ผลิตรายการโทรทัศน์ ธุรกิจผลิตเพลงและผลิตภัณฑ์ดิจิตอลอื่นๆ และทำธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ประสบภาวะการขาดทุนมาตั้งแต่ปี 2557 และไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 16/2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 จึงมีมติเห็นชอบการเลิกกิจการบริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด (เอฟเอ็ม 97.5 เมกะเฮิรตซ์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. อสมท เนื่องจากประสบปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจจากการลดลงของรายได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดย บมจ. อสมท ได้นำคลื่นวิทยุ เอฟเอ็ม 97.5 เมกะเฮิรตซ์ มาบริหารจัดการและปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ฟังที่เปลี่ยนไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายใต้การบริหารงานของ บมจ. อสมท เอง ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการขายทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมทั้งการตรวจสอบเพื่อขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลของกรมสรรพากร

บริษัทร่วมดำเนินกิจการ

บมจ. อสมท ร่วมดำเนินกิจการกับผู้ประกอบการเอกชนตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการ โดยบริษัทฯ รับรายได้ในรูปของค่าตอบแทนตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการจาก 2 กิจการหลักที่สำคัญ คือ

 1. บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ในการดำเนินกิจการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท รวมทั้งให้เช่าเวลาจัดรายการและโฆษณาทางสถานีวิทยุฯ เอฟเอ็ม 105.5 เมกกะเฮิร์ต
 2. บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกทางสายเคเบิ้ล ซึ่งจะครบกำหนดสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2562