นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

 • 62 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหา

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการอิสระ บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • กรรมการอิสระ องค์การสะพานปลา
 • กรรมการอิสระ บจ.ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์

ประวัติการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

 • 2558 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/สายงานบัญชีและการเงิน บมจ. ไออาร์พีซี
 • 2558 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท
 • 2558 - 2561 กรรมการ บจ. ไออาร์พีซี พีซีซี
 • 2558 - 2561 กรรมการ บจ.น้ำมัน ไออาร์พีซี
 • 2558 - 2561 กรรมการ บจ. ไออาร์พีซี โพลีออล
 • 2558 - 2561 กรรมการ บมจ. อูเบะ เคมิคอลศ์ (เอเชีย)
 • 2558 - 2561 กรรมการ บจ. ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์
 • 2558 - 2561 กรรมการ บจ. ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล
 • 2558 - 2559 กรรมการ บจ. ไทย เอบีเอส
 • 2553 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 32/2019
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 204/2015
 • Successful Formulation and Execution Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2014
 • Corporate Governance foe Execution (CGE) รุ่นที่ 1/2014
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านบัญชี การเงิน
 • ด้านการวางแผนและกลยุทธ์

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี