• ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
  • 1. สอบทานให้ บมจ. อสมท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
  • 2. สอบทานให้ บมจ. อสมท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) การตรวจสอบภายใน (Internal audit) และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
  • 3. สอบทานให้ บมจ. อสมท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บมจ. อสมท
  • 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบ บัญชีของ บมจ. อสมท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  • 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บมจ. อสมท
  • 6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บมจ. อสมท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  • (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบมจ. อสมท

   (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ บมจ. อสมท

   (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บมจ. อสมท

   (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

   (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

   (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ ท่าน

   (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร(charter)

   (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท

  • 7. พิจารณาและรายงานความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินประจำปี รวมทั้งคำอธิบายในรายงานประจำปีเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของ บมจ.อสมท ประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและการรายงานข้อตรวจพบของผู้สอบบัญชี รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้บริหารปรับปรุงแก้ไข
  • 8. พิจารณาและรายงานความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินระหว่างกาลและกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงิน
  • 9. ดูแลความครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ และประเด็นทางด้านกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของ บมจ.อสมท
  • 10. ดูแลความครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามหลัก จรรยาบรรณของ บมจ.อสมท
  • 11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของ บมจ. อสมท มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ


  • การประชุมและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  • คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทุกเดือน และได้สอบทานเรื่องต่างๆ ดังนี้

   • - สอบทานความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
   • - สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
   • - สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   • - สอบทานด้านการบริหารจัดการขององค์กร