กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ [4.09 MB]
กฎบัตรของคณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหาร [167 KB]
กฎบัตรของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ [160 KB]
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา [3.18 MB]
กฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน [3.23 MB]
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง [455 KB]